TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Methotrexat Ebewe Flakon   Liba

Metotreksat

Ambalaj: 50 mg/5 mLx1 flakon :: 500 mg/5 mLx1 flakon.

Eşdeğeri:Emt­he­xa­te-SFla­kon: 50 mg/2 mLx1 flakon, 500mg/20 mLx1 flakon ( Medİlaç); Met­hot­re­xa­te Am­pul:50 mgx2 mLx1 ampul (Ata­farm); Met­hot­re­xa­te DBL Fla­kon: 50 mg/2 mLx1 fla­kon, 500 mg/20 mLx1 fla­kon (Or­na); Met­hot­re­xa­te-Te­va Fla­kon: 50 mg/2 mLx1 fla­kon (Med-İlaç).

End. ALL, Non-Hodgkin lenfoma, SSS tümörleri, pulmoner ca,serviks ca, ilerlemiş ürotelyal hücre ve gastrik ca, meme ca, koryo epitelioma,over ca, baş ve boyun tm, bronş ca, testiküler tm, osteosarkom, lösemik meningoensefalomiyelopati,refrakter psöriazis vulgaris, hemoblastozlar.

Kontr.E.:Ge­be­lik­tekont­ren­di­ke­dir. Bes­len­me ek­sik­li­ği olan has­ta­lar­da se­def te­da­vi­sin­de,cid­di böb­rek ve ka­ra­ci­ğer bo­zuk­luk­la­rın­da, ke­mik ili­ği yet­mez­­li­ğin­de,lö­ko­pe­ni, trom­bo­si­to­pe­ni ve­ya ane­mi­de kont­r­en­di­ke­dir.

Uyar.: Ka­dın­lar­da se­def te­da­vi­siadet dö­ne­mi­nin he­men son­ra­sın­da baş­la­ma­lı ve me­tot­rek­sat te­da­vi­si­ninbi­ti­min­den en az 8 haf­ta son­ra­sı­na ka­dar ge­be­li­ği ön­le­yici ge­rek­liön­lem­ler alın­ma­lı­dır.

Yan E.:Baş­lı­cayan et­ki­si ke­mik ili­ği in­hi­bis­yo­nu­dur. Uy­gu­la­ma­dan son­ra­ki 7. ve10. gün­ler ara­sın­da, trom­bo­sit sa­yı­sın­da be­lir­gin bir dü­şüş­le baş­lar,hız­la iler­le­yen bir lö­ko­pe­ni gö­rü­lür. 1. ve 3. gün­ler ara­sın­da bu­lan­tı-kus­mave di­ya­re gö­rü­le­bi­lir. Cilt­te dö­kün­tü­ler, prü­ri­tus ve ür­ti­ker,ışı­ğa kar­şı du­yar­lık, pig­man­ter de­ği­şik­lik­ler, alo­pe­si gö­rü­le­bi­lir.Ya­nak ve di­şe­ti mu­ko­za­la­rın­da 3. ve 5. gün­ler ara­sın­da yü­ze­yel ül­se­ras­yon­largö­rü­le­bi­lir. Di­ğer mu­ko­za­lar­da da ül­ser­ler gö­rü­le­bi­lir. Baş ağ­rı­sı, uy­ku ha­li, bu­la­nıkgör­me or­ta­ya çı­ka­bi­lir. So­lid tü­mör­ler­de yük­sek doz uy­gu­lan­dı­ğıza­man, kre­ati­nin yük­sel­me­siy­le bir­lik­te nef­ro­tok­si­si­te olu­şa­bi­lir.Tran­sa­mi­naz­lar yük­se­le­bi­lir. Yük­sek doz­lar­da ka­ra­ci­ğer fib­ro­zuve­ya si­roz olu­şa­bi­lir. Hi­per­ter­mi,pnö­mo­to­raks, ame­no­re, azos­per­mi, he­ma­tü­ri, sis­tit gö­rü­le­bi­lir. Aler­jik re­ak­si­yon ris­ki ola­bi­lir.

Etkileş.:Sa­li­si­lat­larve di­ğer nons­te­ro­id anal­je­zik­ler gi­bi ba­zı mad­de­ler kan dü­ze­yi­niyük­selt­ti­ğin­den, me­tot­rek­sa­tın bu mad­de­ler­le bir­lik­te uy­gu­lan­ma­sıöne­ril­mez. Me­tot­rek­sa­tın tri­me­top­rim-sul­fa­me­tok­sa­zol­le bir­lik­teuy­gu­lan­ma­sı, ke­mik ili­ği ap­la­zi­si ris­ki ta­şır ve ke­sin­lik­le öne­ril­mez.

Doz Önerisi: Malign tümörlerin veya hemaoblastozlarınpoliterapisinde, me­to­treksat dozu, endikasyona göre ayarlanmalı ve hastanıngenel durumu ve kan sayımına göre bireysel olarak yapılmalıdır. Konvan­siyoneldüşük doz metotreksat tedavisinde (100 mg/m2'den düşük tek bir doz),orta doz metotreksat tedavisinde (100 mg/m2- 1000 mg/m2tek bir doz) ve yüksek doz metotreksat tedavisinde (1000 mg/m2'denyüksek tek bir doz) uygulanan doz terapi şemasına bağlıdır. Düşük dozlardakullanımda ve başlangıç dozu olarak IV bolus enjeksiyon gerektiğindemetotreksat içeren konsantre olmayan müstahzarlar kullanılabilir. Aşa­ğıdakidozaj bilgileri sadece bir rehber durumundadır. Kon­van­siyonel metotreksattera­pisi-kalsi­yum­ folinat ile kurtarma olmadan: 15-20 mg/m2 (IV) haftadaiki kez. 30-50 mg/m2 (IV); haftada bir kez 15mg/m2 (IV,IM); 5 gün; 2-3 hafta sonra tekrarlama. Orta-yüksek doz metotreksatterapisi: 50-150mg/m2 (IV enjeksiyon) kalsiyum folinat ile kurtarma olmadan: 2-3hafta sonra tekrar. 240 mg/m2 (24 saatte IV enfüzyon)kalsiyumfolinat ile kurtarma gerekir: 4-7 gün sonra tekrar. 0.5-1 g/m2 (36-42saatte İV enfüzyon) kalsiyumfolinat ile kurtarma gere­kir: 2-3 hafta sonratekrar. Yüksek doz metotreksat terapisi-kalsiyumfolinat ilekurtarma: 1-12g/m2 (1-6 saatte IV), 1-3 hafta sonra tekrar. Böbrek yetmezliği olanhastalarda terapi riski dikkatle hesaba katılmalı ve gerekirse dozaj eşdeğeroranda azal­tılmalıdır.

MethotrexatEbewe adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki