TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Metpamid Am­pulYeni İlaç

Me­tok­lop­ra­mi­d

Ambalaj: 10 mg/2 mLx 5 ampul.

Metpamid Oral Solüsyon

Metoklopramid

Ambalaj: 1 mg/mLx125 mL’lik şişe.

Metpamid Tablet

Metoklopramid

Ambalaj: 10 mgx30 tablet.

End.:En­fek­si­yonhas­ta­lık­la­rı sı­ra­sın­da or­ta­ya çı­kan sin­di­rim dü­zen­siz­lik­le­rin­de,dis­pep­si­de; kan­ser ke­mo­te­ra­pi­si da­hil her tür­lü akut bu­lan­tı vekus­ma­lar­da; mi­de ve in­ce ba­ğır­sak­ta rad­yo­lo­jik tet­kik­ler ya­pı­la­ca­ğıza­man, mi­de bo­şal­ma­sı­nı ve bar­yu­mun ba­ğır­sa­ğa ge­çi­şi­ni ko­lay­laş­tır­ma­dave rad­yas­yon bu­lan­tı ve kus­ma­la­rı­nı ön­le­me­de; in­ce ba­ğır­sa­ğa tüpyer­leş­ti­ril­me­si ge­rek­ti­ğin­de, tü­pün alı­şıl­mış yol­lar­la pi­lor­dange­çi­ri­le­me­di­ği hal­ler­de, pi­lor sfink­te­ri­ni gev­şe­ti­ci ola­rak;gast­ro­özo­fa­ge­al ref­lü ve mi­de ül­ser­le­rin­de kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Gast­ro­in­tes­ti­nalsti­mü­las­yo­nun teh­­­li­ke­li ol­du­ğu du­rum­lar­da, gast­ro­in­tes­ti­nalka­na­ma, me­ka­nik tı­kan­ma ya da de­lin­me du­ru­mun­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Fe­ok­ro­mo­si­to­maolan has­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Me­tok­lop­ra­mid, du­yar­lı­ğı veto­le­ras­yo­nu bi­lin­me­yen has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir. Ekst­ra­pi­ra­mi­dalre­ak­si­yon­la­ra ne­den ol­ma­sı muh­te­mel di­ğer ilaç­la­rı alan has­ta­la­rave epi­lep­tik has­ta­la­ra ve­ril­me­me­li­dir.

Uyar.: Men­tal ve fi­zik­sel ak­ti­vi­te­yiet­ki­le­di­ği için ma­ki­na ba­şın­da ça­lış­mak, ara­ba kul­lan­mak gi­bi dik­katge­rek­ti­ren iş­ler­de ça­lı­şan­la­ra dik­kat­li ol­ma­la­rı bil­di­ril­me­li­dir.Ge­be­lik­teke­sin ge­rek­me­dik­çe kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Süt­le atıl­dı­ğı için em­zi­ren an­ne­ler­debu du­rum göz önü­nde bu­lun­du­rul­ma­lı­dır.

Yan E.:Uyu­şuk­luk,yor­gun­luk, hu­zur­suz­luk, hal­siz­lik, in­som­nia, baş ağ­rı­sı, kon­füz­yon,baş dön­me­si ve­ya dep­res­yon gö­rü­lebilir. Na­di­ren hallüsinas­yon ha­ligö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:An­ti­ko­li­ner­jikajan­lar ve nar­ko­tik anal­je­zik­ler me­tok­lop­ra­mi­din gast­ro­in­tes­ti­nalha­re­ket üze­ri­ne et­ki­le­ri­ni an­ta­go­ni­ze eder. Bir­lik­te kul­la­nı­mıha­lin­de al­kol, se­da­tif, hip­no­tik, nar­ko­tik ve tran­ki­li­zan ilaç­la­rınse­das­yon et­ki­si­ni ar­tı­rır. Si­me­ti­din, di­gok­sin gi­bi mi­de­den emi­lenilaç­la­rın emil­me­si­ni ön­ler. Pa­ra­se­ta­mol, tet­ra­sik­lin, le­vo­do­paeta­nol gi­bi ön­ce ba­ğır­sak­tan emi­len­le­rin emi­li­mi­ni hız­lan­dı­rır.Yi­ye­cek­le­rin ba­ğır­sak­tan ge­çiş ve emi­li­mi­ni et­ki­le­me­si ne­de­niy­ledi­ya­be­tik­ler­de in­sü­lin do­zu ve za­ma­nı­nın ayar­lan­ma­sı ge­re­kir.

Doz Önerisi:Metpamid Ampul: Genel olarak IV enjeksiyonlar 1-2 dakikadan uzun süredeyavaş yapılmalıdır. Diyabetik gastroparezde, ye­mek­ler­den 30 dakika veyatmadan önce IV veya IM yolla ve­rilir. Semp­tom­ların şiddeti azaldıktansonra tedavi tabletlerle sürdürülebilir. Kanser kemoterapisiyle indüklenenkusmanın önlenmesinde 2 mg/kg vücut ağırlığı dozda IV enfüz­yon, sisplatin veyayüksek derecede kusturucu kemo­tera­pötik ajanlardan 30 dakika önce uygulanırve gereksinime göre her 2 veya 3 saat arayla tekrarla­nır. Ameliyat sonrasıbulantı ve kusmaların önlenmesinde, ameliyatın so­nu­na doğru IM olarakuygulanmalıdır. Olağan yetişkin dozu 10 mg olup, 20 mg’ye kadar çıkılabilir. Budoz­lar 4 veya 6 saat aralarla tekrarlanabilir. 6-14 yaş arası çocuklarda 2.5-5mg, 6 yaşından küçük çocuklarda 0.1 mg/kg ola­rak hesaplanan miktarlaruygulanır. Bu dozlar günde 3-4 kez tekrarlana­bi­lir. Met­pa­midOral Solüsyon: Birkerelik ortalama doz, 6 yaşın altındaki çocuklarda 0.1 mg/kg; 6-14 yaş arasıçocuklarda 2.5-5 mg; yetişkinlerde ise 10 mg olup, bu dozlar yemeklerden 30dakika önce verilmek üzere günde 3-4 kez tekrarlanabilir. MetpamidTablet: Bir kerelikortalama doz, yetişkinlerde 1 tablet; 6-14 yaş arası çocuklarda ¼-½ tablettir.6 yaşından küçük çocuklarda ise 0.1 mg/kg’dir. Bu dozlar günde 3-4 keztekrarlanabilir. Tabletlerin yemeklerden yarım saat önce alınması önerilir.

Metpamid adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki