TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Met­ro­din HP Am­pulSe­ro­no

Üro­fol­lit­ro­fin(High Pu­ri­fi­ed)

Ambalaj: 75 IU: 1 li­yo­fi­li­ze am­pul ve 1 mL’lik sod­yum klo­rüriçe­ren 1 çö­zü­cü ampul :: 150 IU: 1 li­yo­fi­li­ze am­pulve 1 mL’lik sod­yum klo­rür içe­ren 1 çö­zü­cü ampul.

End.:Ka­dın­da: Ba­zı go­na­dal fonk­si­yon bo­zuk­lu­ğu du­rum­la­rın­dafo­li­kü­ler ge­­­­liş­me­yi ve ste­ro­id ya­pı­mı­nı uyar­mak ama­cıy­la; yar­dım­laüre­me prog­ram­la­rın­da mul­tipl fo­li­kü­ler ge­liş­me­yi des­tek­le­mek ama­cıy­lakul­la­nı­lır. Er­kek­te: Hi­po­go­na­dot­ro­pik hi­po­go­na­diz­me bağ­lı sper­ma­to­je­nezbo­zuk­lu­ğun­da Ser­to­li hüc­re­le­ri­nin sti­mü­las­yo­nu için FSH’un ye­ri­nekon­ma­sı ama­cıy­la uy­gu­la­nır.

Kontr.E.:Over, tes­tisve hi­po­fiz tü­mör­le­ri var­lı­ğın­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Go­na­dot­ro­fin müs­tah­zar­la­rıy­la ovü­las­yon in­dük­si­yo­nuson­ra­sı olu­şan ge­be­lik­ler­de art­mış bir ço­ğul ge­be­lik ris­ki var­dır.Has­ta­la­rın go­nad­la­rı­nın ye­ter­siz en­do­jen sti­mü­las­yo­nu ne­de­niy­lete­da­vi­si­ne baş­lan­ma­dan ön­ce, ge­ni­tal or­gan­lar­da ana­to­mik anor­mal­likol­ma­dı­ğı mu­aye­ney­le sap­tan­ma­lı­dır.

Yan E.: Üri­ner go­na­dot­ro­fin müs­tah­zar­la­rı­nın kul­la­nı­mıy­lail­gi­li ola­rak çok na­dir aler­jik re­ak­si­yon­lar bil­di­ril­miş­tir. Bun­larço­ğun­luk­la en­jek­si­yon böl­ge­sin­de ağ­rı ve kı­za­rık­lık­la dö­kün­tüve ateş gi­bi ge­nel re­ak­si­yon­lar­dır.

Etkileş.: Kli­nik açı­dan önem­li bir et­ki­le­şim ya da ge­çim­siz­likbi­lin­me­mek­te­dir.

Doz Önerisi:­Yay­gın ola­rak kul­la­nı­lan bir do­zaj re­ji­mi, gün­de75-150 IU FSH ile baş­lar ve 7 ve­ya 14 gün­lük ara­lık­lar­la 37.514 (75 IU’yeka­dar) ar­tı­rı­lır ve­ya azal­tı­lır. Eğer has­ta 4 haf­ta­lık te­da­vi­ye ye­ter­li ya­nıt ver­mez­se,sik­lus dur­du­rul­ma­lı­dır. Op­ti­mal bir ya­nıt el­de edi­lin­ce, son ­Met­ro­din HP uy­gu­lan­ma­sın­dan 24-48 sa­at son­ra10.000 IU hCG’ye ka­dar tek int­ra­mus­kü­ler en­jek­si­yon uy­gu­lan­ma­lı­dır.Sü­pe­ro­vü­las­yon için do­zaj re­ji­mi, sik­lu­sun 2. ve­ya 3. gü­nün­den baş­la­ya­rak,gün­de 150-225 IU ­Met­ro­din HP uy­gu­lan­ma­sı­dır. SC ve­ya IM en­jek­si­yon yo­luy­lakul­la­nı­lır. Toz, kul­la­nım­dan he­men ön­ce, bir­lik­te bu­lu­nan sey­rel­ti­ciile su­lan­dı­rıl­ma­lı­dır. Bü­yük ha­cim­ler­de­ki en­jek­si­yon­lar­dan sa­kın­makiçin 5 am­pu­le ka­dar ­Met­ro­din HP, 1 mL sey­rel­ti­ci­de çö­zü­le­bi­lir.

MetrodinHP adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki