TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  15 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Me­xi­til Kap­sülEc­za­cı­ba­şı

Mek­si­le­tin HCl

Ambalaj: 250 mgx30 kapsül.

End.:Mi­yo­karden­fark­tü­sü ve is­ke­mik kalp has­ta­lık­la­rın­da ras­la­nan vent­ri­kü­lerarit­mi­le­rin ve eks­tra­sis­tol­le­rin te­da­vi­sin­de, ay­rı­ca, di­ji­talve baş­ka ilaç­la­rın ne­den ol­duğu arit­mi­ler­de ve idi­yo­pa­tik arit­mi du­rum­la­rın­dakul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Vent­ri­kü­lerarit­mi­le­rin cid­di so­nuç­la­rı ne­de­niy­le, spe­si­fik is­tis­na­lar ya damut­lak kont­ren­di­kas­yon­lar yok­tur.

Uyar.: Si­nüs düğü­mü iş­lev bo­zuk­luğu,ile­tim bo­zuk­luğu, bra­di­kar­di, hi­po­tan­si­yon, kalp yet­mez­liği du­rum­­la­rın­damek­si­le­tin kul­la­nı­la­cak­sa, has­ta dik­kat­le göz­len­me­li­dir; bu du­rum­lar­dado­za­jın azal­tıl­ma­sı ge­re­ke­bi­lir. Kom­­­pan­se ol­ma­yan ka­ra­ciğer si­roz­luhas­ta­lar­da mek­si­le­tin eli­mi­nas­yon hı­zın­da ge­cik­me gö­rü­le­bi­lir.Mek­si­le­tin pla­sen­ta en­ge­li­ni aşar ve an­ne sü­tün­de bu­lu­nur. Bu ne­den­lege­be­ler­de ve em­zi­ren an­ne­ler­de kul­la­nıl­ma­sı sı­ra­sın­da, po­tan­si­yelya­rar/za­rar değer­len­dir­me­si ya­pıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Ha­zım­sız­lık,hıç­kı­rık, ağız­da tat bo­zuk­luğu, bu­lan­tı, kus­ma, ek­lem ağ­rı­sı, başdön­me­si, uy­ku ha­li, kon­füz­yon, di­sart­ri, bu­la­nık gör­me, nis­tag­mus,tre­mor, pa­res­te­zi, atak­si, kon­vül­zi­yon, hi­po­tan­si­yon, si­nüs bra­di­kar­di­si,at­ri­al fib­ri­las­yon, pal­pi­tas­yon ve na­di­ren vent­ri­kü­ler ek­to­pikak­ti­vi­te­de ar­tış bil­di­ril­miş­tir. Sey­rek ola­rak, ge­ri dö­nü­şüm­lüka­ra­ciğer iş­le­vi bo­zuk­luk­la­rı (tran­sa­mi­naz­lar­da yük­sel­me) bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.: Di­so­pi­ra­mid ile kom­bi­nas­yo­nun­dasöz ko­nu­su ila­cın be­lir­gin ne­ga­tif inot­ro­pik et­ki­si göz önün­de tu­tul­ma­lı­dır.Nar­ko­tik anal­je­zik­ler mi­de­nin bo­şal­ma­sı­nı ge­cik­ti­re­bi­lir ve budu­rum emi­li­min ge­cik­me­si­ne yol aça­bi­lir. En­zim en­dük­si­yo­nu ri­fam­pi­sinve fe­ni­to­in, mek­si­le­ti­nin plaz­ma dü­ze­yi­ni ve ya­rı-öm­rü­nü azal­ta­bi­lir.

Doz Önerisi: Baş­lan­gıç do­zu 400 mg ve sü­rek do­zubö­lün­müş doz­lar şek­lin­de 400-800 mg’dir. Ba­zı has­ta­lar­da gün­lük 300mg’lik doz ye­ter­li bu­lu­nur­ken, ba­zı­la­rın­da 1200 mg’ye ka­dar çık­makge­re­ke­bi­lir. İlk sü­rek do­zu, kli­nik ya­nı­ta bağ­lı ola­rak, yük­le­medo­zun­dan 2-6 sa­at son­ra ve­ril­me­li­dir. Ye­mek­ler­le bir­lik­te ve­ya ye­mek­ler­denhe­men son­ra ku­lla­nıl­ma­lı­dır.

Mexitil adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki