TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  03 Ekim 2023, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Mi­a­cal­cic Am­pul    No­var­tis Phar­ma

Sal­mon kal­si­to­nin

Ambalaj: 100IU/1 mLx5 ampul.

Eşdeğeri: Ste­o­cinAm­pul: 100 İÜ/2 mLx5 ampul (Drog­san); TonocalcinAmpul: 100 IU/1 mLx5 ampul (Gürel); Uce­cal Am­pul: 100 IU/1 mLx5 ampul (UCB).

Mi­a­cal­cic Na­zal Sprey

Sal­mon kal­si­to­nin200 IU/doz

Ambalaj: 14 doz­luk ambalaj.

End.:Os­te­opo­roz;os­te­oliz ve/ve­ya os­te­ope­ni­ye bağ­lı ke­mik ağ­rı­la­rı; ke­mi­ğin pa­gethas­ta­lı­ğı (os­te­otis de­for­mans), özel­lik­le ke­mik ağ­rı­sı, nö­ro­lo­jikkomp­li­kas­yon­lar, prog­re­sif ke­mik lez­yon­lu ol­gu­lar, tam ol­ma­yan yada tek­rar­la­nan kı­rık­lar, se­rum al­ka­li fos­fa­taz ve üri­ner hid­rok­sip­ro­linatı­lı­mı ar­tı­şıy­la be­lir­gin­le­şen art­mış ke­mik dö­nü­şüm­lü ol­gu­larvar­lı­ğın­da; hi­per­kal­se­mi (me­me, ak­ci­ğer ve­ya böb­rek kar­si­no­mu,mi­ye­lom ve di­ğer ma­lig­ni­te­le­re se­kon­der du­rum­da tü­mo­ral os­te­oli­zebağ­lı; hi­per­pa­ra­ti­ro­idizm, im­mo­bi­li­zas­yon ve D vi­ta­mi­ni in­tok­si­kas­yon­la­rı­nabağ­lı olu­şan kro­nik ol­gu­la­rın et­kin­lik sağ­la­na­na ka­dar uzun sü­re­lite­da­vi­si); nö­ro­dist­ro­fik has­ta­lık­lar (Al­go­dist­ro­fi ve­ya Su­deckhas­ta­lı­ğı da de­ni­len) ve akut pan­k­re­atit­te en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Kal­si­to­ni­nekar­şı bi­li­nen aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Uzun sü­re­li kul­la­nı­mı öne­ril­mez.Ge­be ka­dın­lar­da ye­ter­li de­ne­yim yok­tur. An­ne sü­tü­ne geç­ti­ği­ne da­irba­zı bul­gu­lar ol­du­ğun­dan te­da­vi sı­ra­sın­da em­zir­me öne­ril­mez. Ço­cuk­lar­dauzun sü­re­li kul­la­nı­ma da­ir ye­ter­li ve­ri bu­lun­ma­dı­ğın­dan, tıb­biaçı­dan zo­run­lu gö­rül­me­dik­çe ço­cuk­lar­da bir­kaç haf­ta­dan faz­la uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:Bu­lan­tı,baş dön­me­si, sı­cak­lık his­si­nin eş­lik et­ti­ği ha­fif al bas­ma­sı ve na­di­renpo­li­üri ve tit­re­me­ler gö­rü­le­bi­lir. Bu et­ki­ler do­za bağ­lı olup, IMve­ya SC uy­gu­la­ma­lar­dan çok IV uy­gu­la­ma­da da­ha sık­tır. Sal­mon kal­si­to­ninint­ra­na­zal uy­gu­la­ma­la­rın­da da­ha az yan et­ki oluş­mak­ta­dır.

Etkileş.: Kal­si­to­nin en­jek­si­yo­nun­danson­ra, se­rum kal­si­yum dü­zey­le­ri ge­çi­ci ola­rak nor­ma­lin al­tı­na ine­bi­lir.Bu du­rum komp­li­kas­yon­la­ra yol aç­ma­sa da, kar­di­yak gli­ko­zit­le­rindoz­la­rı­nın ayar­lan­ma­sı ge­rek­li ola­bi­le­ce­ğin­den, bu tür­den ilaç­la­rıbir­lik­te alan has­ta­lar­da dik­kat ge­re­kir.

Doz Önerisi:Miacalcic Ampul: Hi­per­kal­se­mik kri­zin acil te­da­vi­si: Kg ba­şı­na gün­lük 5-10 IU ya­vaşIV ola­rak 500 mL se­rum fiz­yo­lo­jik için­de en az 6 sa­at­te uy­gu­la­nır ve­ya2-4 do­za bö­lü­ne­rek gün için­de ya­vaş IV ve­ri­lir. Kro­nik hi­per­kal­se­mi: Ge­nel­de uy­gu­la­ma gün­de 1 ve­ya2 kez IM ve­ya SC ve­ri­len 5-10 IU/kg şek­lin­de­dir. Os­te­oli­ze bağ­lı ke­mik ağ­rı­sı: Gün­lük doz 100-200 IU’dir ve IV en­füz­yonşek­lin­de ve­ya gün­de 1-2 kez IM ya da SC ola­rak uy­gu­la­na­bi­lir. Pa­get has­ta­lı­ğı: IM ve­ya SC yol­la, has­ta­lı­ğınşid­de­ti­ne bağ­lı ola­rak her­gün ve­ya günaşırı 100 IU uy­gu­la­nır. En az 3ay de­vam edil­me­li­dir. Post­me­no­po­zal os­te­opo­roz: Baş­lan­gıç te­da­vi­si için her gün100 IU SC ve­ya IM’dir. Sürek te­da­vi­de has­ta­lı­ğın şid­de­ti­ne gö­re her­günve­ya günaşırı 50-100 IU SC ve­ya IM uy­gu­la­nır. Nö­ro­dist­ro­fik bo­zuk­luk­lar: 2-4 haf­ta sü­rey­le SC ve­ya IM gün­lük100 IU. Kli­nik tab­lo­nundu­ru­mu­na gö­re 6 haf­ta da­ha, haf­ta­da 3 kez 100 IU uy­gu­la­na­bi­lir. Akut pank­re­atit: IV en­füz­yon yo­luy­la 24 sa­at­te300 IU şek­lin­de 6 gü­ne ka­dar uy­gu­lan­dı­ğın­da kon­ser­va­tif te­da­vi­yeiyi bir yar­dım­cı­dır.Miacalcic Nazal Sprey: Os­te­opo­roz: Öne­ri­len doz gün­de 200 IU’dir. Os­te­oliz ve/ve­ya Os­te­ope­ni­yeBağ­lı Ke­mik Ağ­rı­la­rı: Gün­de 200-400 IU. 200 IU’ye ka­dar tek doz ha­lin­de uy­gu­la­na­bi­lir.Pa­get Has­ta­lı­ğı: Gün­lük tek doz ola­rak ve­ya bö­lün­müşdoz­lar ha­lin­de 200 IU. Ba­zı du­rum­lar­da te­da­vi­nin baş­lan­gı­cın­da bö­lün­müşhal­de 400 IU doz­la­rı ge­re­ke­bi­lir. Te­da­vi­ye en az 3 ay bo­yun­ca ya dage­re­kir­se da­ha uzun bir sü­re de­vam edil­me­li­dir. Nö­ro­dist­ro­fik Bo­zuk­luk­lar: 2-4 haf­ta bo­yun­ca gün­lük 200 IUtek doz uy­gu­la­nır.

Miacalcic adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki