TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  09 Ağustos 2020, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Mi­am­bu­tol Tab­letKo­çak

Et­am­bu­tol HCI

Ambalaj: 500 mgx50 tab­let.

Eşdeğeri:TambutolTablet: 500 mgx50 tablet (Atabay).

End.:Ak­ci­ğertü­ber­kü­lo­zu­nun te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir. Bu te­da­vi­de, ge­nel­lik­lebir ve­ya iki an­ti­tü­ber­kü­lo­tik ilaç­la kom­bi­nas­yon ha­lin­de kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Etam­bu­to­ladu­yar­lı olan ve­ya op­tik ne­vri­ti­ olan has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ge­be­ler­de, fe­tüs üze­rin­de kay­da de­ğer bir et­kibı­rak­ma­mak­la bir­lik­te, do­ğum ya­pa­bi­le­cek ka­dın­lar­da­ki ola­sı te­ra­to­je­niket­ki­si dik­ka­te alın­ma­lı­dır. Re­nal fonk­si­yo­nu dü­şük has­ta­lar­daila­cın do­zu azal­tı­lma­lı­dır. Etam­bu­to­lun gö­rme ye­te­ne­ği üze­ri­neters et­ki­le­ri ola­bi­le­ce­ğin­den fi­zik­sel in­ce­le­me­ye of­tal­mos­ko­pi,par­mak pe­ri­met­re­si ve renk ay­rı­mı da da­hil ol­ma­lı­dır.

Yan E.:Uzun sü­re­lite­da­vi­ler­de ve do­za bağ­lı ola­rak op­tik nev­ri­tis­le il­gi­li ola­rakvi­su­al acu­city’de azal­ma gö­rü­lür. Aler­jik kı­za­rık­lık­lar, gast­ro­in­tes­ti­nalbo­zuk­luk­lar, kon­füz­yon, or­yan­tas­yon bo­zuk­lu­ğu, ateş, baş ağ­rı­sı,uy­ku ha­li, ano­rek­si, ab­do­mi­nal ağ­rı­lar, ha­lu­si­nas­yon, ürik asit dü­ze­yin­dear­tış ve ge­çi­ci ola­rak ka­ra­ci­ğer fonk­si­yon­la­rın­da bo­zul­ma­lar gö­rü­le­bi­lir.

Doz Önerisi:Mi­am­bu­tol tü­ber­kü­loz te­da­vi­sin­de tek ba­şı­na kul­la­nıl­ma­ma­lı,ke­sin­lik­le di­ğer an­ti tü­ber­kü­loz i­laç­lar­la kom­bi­ne kul­la­nıl­ma­lı­dır.Gün­lük do­zunta­ma­mı bir ke­re­de a­lın­ma­lı­dır. Ab­sorp­si­yo­nu gı­da­lar­la bir­lik­tea­lın­dı­ğın­da pek et­ki­len­me­di­ğin­den tok kar­nı­na kul­la­nı­la­bi­lir.İlk kez tü­ber­kü­loz te­da­vi­si uygulanan has­ta­la­ra 15 mg/kg/­gün, tek dozo­la­rak ve­ri­lir. Da­ha ön­ce tü­ber­kü­loz te­da­vi­si ya­pıl­mış has­ta­la­ra25 mg/kg/gün tek doz, 60 gün son­ra doz 15 mg/kg/gün’e dü­şü­rü­le­rek te­da­vi­yede­vam e­di­lir. 13 ya­şın­dan kü­çük ço­cuk­lar­da kul­la­nı­mı ö­ne­ril­mez.

Miambutol adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki