TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  11 Ağustos 2020, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Mi­re­na Ra­hi­mi­çi Sis­tem    Sche­ring

Le­vo­nor­gest­rel

Ambalaj: 52 mgx1 sistem.

End.: Ge­be­li­ğin ön­len­me­si, idi­yo­pa­tik me­no­ra­ji, est­ro­jenrep­las­man te­da­vi­si sı­ra­sın­da en­do­met­ri­yal hi­perp­la­zi­ye kar­şıko­run­ma­da en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Ge­be­lik ve­ya ge­be­lik kuş­ku­su; mev­cut ya da tek­rar­la­yanpel­vik enf­la­ma­tuv­ar has­ta­lı­ğı; ge­ni­tal en­fek­si­yon; post­par­tum en­do­met­rit;son 3 ay için­de en­fek­te dü­şük; ser­vi­sit; ser­vi­kal disp­la­zi; ra­him yada ser­vik­sin ha­bis tü­mör­le­ri; ne­de­ni bi­lin­me­yen anor­mal ute­rus ka­na­ma­la­rı;ra­him boş­lu­ğu­nun bi­çi­mi­ni bo­zan fib­ro­id­ler de da­hil ol­mak üze­rekon­je­ni­tal ya da edi­nil­miş ute­rus ano­ma­li­le­ri; art­mış en­fek­si­yoneği­li­mi­ne yol açan du­rum­lar; akut ka­ra­ci­ğer has­ta­lık­la­rı ve­ya ka­ra­ci­ğertü­mö­rü; le­vo­nor­gest­re­le kar­şı ola­bi­le­cek aşı­rı du­yar­lı­lık du­ru­mu.

Uyar.: Aşa­ğı­da­ki du­rum­lar­dan her­han­gi bi­ri var­sa ya dailk kez or­ta­ya çı­kı­yor­sa, int­ra­ute­rin le­vo­nor­gest­rel an­cak uz­manöne­ri­si ve kont­ro­lü da­hi­lin­de kul­la­nıl­ma­lı ya da sis­te­min çı­ka­rıl­ma­sıdü­şü­nül­me­li­dir. Mig­ren, asi­met­rik gör­me kay­bıy­la se­yre­den fo­kalmig­ren ya da ge­çi­ci be­yin is­ke­mi­si­ne yö­ne­lik baş­ka be­lir­ti­ler,alı­şıl­mı­şın dı­şın­da şid­det­li baş ağ­rı­sı, sa­rı­lık ve be­lir­gin tan­si­yonyük­sel­me­si, me­me kan­se­ri de da­hil ol­mak üze­re hor­mo­nal ba­ğım­lı­lıkgös­te­ren tü­mör ya da bu­na iliş­kin şüp­he, in­me ya da mi­yo­kard en­fark­tü­sügi­bi ağır ar­te­ri­yel has­ta­lık­lar. Em­zi­ren ka­dın­la­rın sü­tün­de dü­şükmik­tar­lar­da le­vo­nor­gest­rel sap­tan­mış­tır. İnt­ra­ute­rin le­vo­nor­gest­rel müs­tah­za­rıem­zir­me dö­ne­min­de ilk ter­cih edi­le­cek yön­tem ola­rak öne­ril­me­mek­te­dir.

Yan E.: Gö­rü­len en sık yan et­ki menst­rü­elka­na­ma dü­ze­ni­nin de­ğiş­me­si­dir. Le­ke­len­me, adet ka­na­ma­sı­nın sü­re­sin­deuza­ma ya da kı­sal­ma, dü­zen­siz adet ka­na­ma­la­rı, oli­go/ame­no­re, ka­na­mamik­ta­rın­da art­ma, sırt ağ­rı­sı ve dis­me­no­re gi­bi ra­hat­sız­lık­larmey­da­na ge­le­bil­mek­te­dir.

Etkileş.: Pri­mi­don, bar­bi­tü­rat, fe­ni­to­in,kar­ba­ma­ze­pin, ri­fam­pi­sin ve oks­kar­ba­ze­pin gi­bi ka­ra­ci­ğer en­zimin­dük­si­yo­nu ya­pan ilaç­lar, hor­mo­nal kont­ra­sep­tif­le­rin et­ki­si­niazal­ta­bil­mek­te­dir. İnt­ra­ute­rin le­vo­nor­gest­re­lin bu tür ilaç­lar­laet­ki­le­şi­mi araş­tı­rıl­ma­mış­tır. 

Doz Önerisi:Mi­re­na ra­him boş­lu­ğu­na yer­leş­ti­ri­lir. Uy­gu­la­ma­danön­ce ka­dın, Mi­re­na’nın et­kin­li­ği, risk­le­ri ve yan et­ki­le­ri hak­kın­dabil­gi­len­di­ril­me­li­dir. Me­me­le­ri de içe­ren bir ji­ne­ko­lo­jik mu­aye­neya­pıl­ma­lı ve bir ge­be­li­ğin ol­ma­dı­ğı sap­tan­ma­lı­dır. Uy­gu­la­ma­dan4-12 haf­ta son­ra ka­dın tek­rar mu­aye­ne edi­lir. Kli­nik açı­dan da­ha ya­kınbir iz­lem ge­rek­mi­yor­sa kont­rol mu­aye­ne­le­ri yıl­da bir kez ya­pı­lır.Fer­til çağ­da­ki ka­dın­lar­da, Mi­re­na ra­him boş­lu­ğu­na sik­lu­sun ilk 7 gü­nü için­de uy­gu­la­nır.Mi­re­na kul­la­nım sü­re­si­nin so­nun­dasik­lu­sun her­han­gi bir gü­nün­de ye­ni bir Mi­re­na ra­him içi sis­tem­le de­ğiş­ti­ri­le­bi­lir.

Mirena adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki