TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  09 Ağustos 2020, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Mi­tomy­cin C Kyo­wa F­la­kon    On­ko

Mi­to­mi­sin C

Ambalaj: 2 mgx1 fla­kon :: 10 mgx1 flakon.

End.:Mi­de kan­se­ri,ak­ci­ğer kan­se­ri, pank­re­as kan­se­ri, ka­ra­ci­ğe­r kan­se­ri, ser­viks veen­do­met­ri­um kan­ser­le­ri, me­me kan­se­ri, baş-bo­yun kan­ser­le­ri, len­fo­si­tikve mi­ye­lo­je­nez lö­se­mi­ler ve me­sa­ne kan­se­rin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Mi­to­mi­sin C’ye kar­şı du­yar­lı­ğıbilinenlerde, pla­te­let sa­yı­sı­nın 75000/mm3, lö­ko­sit sa­yı­sı­nın3000/mm3, kre­ati­nin de­ğe­ri­nin 1.7 mg/dl ol­du­ğu has­ta­lar­dave prot­rom­bin za­ma­nı ve­ya ka­na­ma za­ma­nı­nın uza­dı­ğı has­ta­lar­da,ko­agü­las­yon bo­zuk­luk­la­rın­da, cid­di en­fek­si­yon­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Mi­to­mi­sin C ke­mik ili­ği sup­res­yo­nugi­bi cid­di yan et­ki­le­re yol aça­bi­lir. Pul­mo­ner tok­si­si­te ge­lişirseilaç ke­sil­me­li­dir. Ge­rek en­fek­si­yon, ge­rek­se ka­na­ma eği­li­mi­ninma­ni­fest ha­le gel­me­me­si­ne ve­ya ağır­laş­ma­ma­sı­na özel­lik­le dik­katedil­me­li­dir. Ço­cuk­lar­da ve­ya üre­me ça­ğın­da­ki has­ta­lar­da cin­selor­gan­lar üze­rin­de­ki po­tan­si­yel et­ki­si göz önün­de bu­lun­du­rul­ma­lı­dır.Ge­be­le­re ve­ya ge­be ol­du­ğun­dan kuş­ku­la­nı­lan ka­dın­la­ra uy­gu­lan­ma­sıöne­ril­me­mek­te­dir. Mi­to­mi­sin C ve­ri­len has­ta­lar em­zir­me­yi dur­dur­ma­lı­dır.

Yan E.: Lö­ko­pe­ni, trom­bo­si­to­pe­ni, ka­na­ma,ane­mi ve sey­rek ola­rak mik­ro­an­ji­yo­pa­tik he­mo­li­tik ane­mi, mi­ye­lo­süp­res­yon,ka­ra­ci­ğer bo­zuk­luk­la­rı, he­mo­li­tik-üre­mik send­rom, pro­te­inü­ri, he­ma­tü­ri,ödem, hi­per­tan­si­yon, iş­tah­sız­lık, bu­lan­tı ve kus­ma, sto­ma­tit, dö­kün­tü,sis­tit, he­ma­tü­ri ve­ya me­sa­ne ins­til­las­yo­nu­na bağ­lı me­sa­ne at­ro­fi­si,in­ters­tis­yel pnö­mo­ni ve pul­mo­ner fib­roz, akut bron­kos­pazm, ge­nel hal­siz­likve alo­pe­si görülebi­lir.

Etkileş.: Ke­mik ili­ği süp­res­yo­nu­na yolaçan di­ğer ilaç­lar ve rad­yo­te­ra­pi, ay­rı­ca aşı ve can­lı vi­rüs­ler­leet­ki­le­şe­bi­lir.

Doz Önerisi:Ara­lık­lı uy­gu­la­ma: Eriş­kin­ler­de 4-6 mg mi­to­mi­sin C haf­ta­da bir ve­yaiki ke­re IV ola­rak uy­gu­la­nır. Ar­ka ar­ka­ya uy­gu­la­ma: Eriş­kin­ler­de 2 mg mi­to­mi­sin Cgün­de bir ke­re IV ola­rak uy­gu­la­nır. Ara­lık­lı yük­sek doz uy­gu­la­ma: Eriş­kin­ler­de 10-30 mg mi­to­mi­sinC bir-üç (ve­ya da­ha faz­la) haf­ta­lık ara­lar­la IV ola­rak uy­gu­la­nır. Di­ğer an­ti­kan­ser ilaç­lar­lakom­bi­ne kul­la­nı­mı: Eriş­kin­ler­de 2-4 mg mi­to­mi­sin C haf­ta­da bir ve­yaiki ke­re di­ğer an­ti­kan­ser ilaç­lar­la bir­lik­te kom­bi­nas­yon şek­lin­deuy­gu­la­nır. Me­sa­ne Kan­se­ri: Ço­ğun­luk­la nük­sün ön­len­me­si için, her­gün ve­yaiki gün­de bir 4-10 mg mi­to­mi­sin C int­ra­ve­zi­kal ola­rak uy­gu­la­nır. Te­da­viama­cıy­la ise doz gün­de bir ke­re int­ra­ve­zi­kal 10-40 mg’dir. Doz, has­ta­nınya­şı­na ve be­lir­ti­le­rin şid­de­ti­ne gö­re ayar­la­nır.

MitomycinCKyowa adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki