TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Mitoxantron Ebewe Flakon   Liba

Mitoksantron

Ambalaj: 20 mg/10 mLx1 flakon.

Eşdeğeri:Ne­ota­lemEn­füz­yon So­lüs­yo­nu: 20 mg/10mLx1 flakon (Ata­farm); No­vant­ro­ne Vi­yal:20 mg/10 mLx1 vi­yal­ (Er­Kim).

End.:İlerlemişmeme kanseri, non-Hodgkin lenfoma ve erişkin akut non-lenfositik lösemitedavisinde tek başına veya diğer antineoplastik ajanlarla kombine olarakkullanılır. Mitoksantron ayrıca ameliyatla çıkarılamayan primer hepatoselülerkarsinomanın palyatif tedavisinde de kullanılmaktadır.

Kontr.E.:Mi­tok­sant­ro­nakar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı ol­anlarda kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Mi­tok­sant­ron si­to­tok­sik bir ilaç ol­du­ğun­dan, an­ti­ne­op­las­tikilaç­lar­la te­da­vi ko­nu­sun­da de­ne­yim­li uz­man he­kim­ler­ce ya da on­la­rıngö­ze­ti­min­de kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ge­nel du­ru­mu bo­zuk ya da ke­mik ili­ğidep­res­yo­nu olan has­ta­lar­da bü­yük bir dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ay­nıku­ral cid­di ka­ra­ci­ğer yet­mez­li­ği olan has­ta­lar için de ge­çer­li­dir.Mi­tok­sant­ronhas­ta­ya ve­ri­li­şin­den son­ra­ki 24 sa­at için­de id­ra­ra ma­vi-ye­şilrenk ve­re­bi­le­ce­ğin­den, bu ko­nu­da has­ta­lar bil­gi­len­di­ril­me­li­dir.Mi­tok­san­t­ron ge­be­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. İla­cın kul­la­nı­mı sı­ra­sın­dave te­da­vi­nin bi­ti­min­den son­ra en az 6 ay sü­rey­le ge­be ka­lın­ma­sın­dansa­kı­nıl­ma­sı ko­nu­sun­da eş­ler uya­rıl­ma­lı­dır. Em­zi­ren an­ne­ler­dekul­la­nı­mı ge­re­ki­yor­sa, em­zir­me­ye son ve­ril­me­li­dir.

Yan E.:Öne­ri­lendoz­lar­da ve­ril­me­siy­le dü­şük dü­zey­de bir lö­ko­pe­ni bek­le­nme­li­dir.Trom­bo­si­to­pe­ni olu­şa­bi­lir, ane­mi ise da­ha na­dir­dir. İler­le­miş me­mekan­se­ri ve len­fo­ma­lar­da, mi­tok­sant­ro­nun 21 gün­de bir uy­gu­lan­ma­sıy­laen sık or­ta­ya çı­kan yan et­ki­ler bu­lan­tı ve kus­ma­dır. Di­ğer bir yan et­ki­sialo­pe­si olup, ge­nel­lik­le ha­fif sey­re­der ve te­da­vi­nin ke­sil­me­siy­lebir­lik­te dü­ze­lir. Da­ha na­dir bil­di­ri­len yan et­ki­ler­se ame­no­re, iş­tah­sız­lık,ka­bız­lık, is­hal, disp­ne, yor­gun­luk ha­li, ateş, gast­ro­in­tes­ti­nal ka­na­ma,sto­ma­tit/mu­ko­zit gi­bi du­rum­lar­dır.

Etkileş.: Di­ğer an­ti­ne­op­las­tik ilaç­lar­lakom­bi­ne te­da­vi du­ru­mun­da da­ha şid­det­li tok­sik et­ki­ler (özel­lik­lear­tan mi­ye­lo­tok­sik ve kar­di­yo­tok­sik et­ki­ler) bek­len­me­li­dir. Mi­tok­sant­ron,ay­nı en­füz­yon çö­zel­ti­si için­de baş­ka hiç­bir müs­tah­zar­la ka­rış­tı­rıl­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: İlerlemiş Meme Kanseri, Non-Hodgkin Lenfoma, Hepatoma:Tek Başına kullanım Do­za­jı: Tek ajan olarak kullanılan mitoksantronun önerilenbaşlangıç dozu 21 günlük aralarla tekrarlanabilen tek bir IV doz şeklinde veri­len,vücut yüzeyi alanına göre 14 mg/m2'dir. Daha önce almış olduğu kemotera­pinedeniyle veya zayıf genel durumundan dolayı yetersiz kemik ili­ği re­zervlerinesahip hastalarda, daha düşük bir başlangıç dozajı (12 mg/m2)önerilmektedir. Kombinasyon Tedavisi: Kombinasyon tedavisinde mito­ksan­tronun başlangıç dozutek ajan olarak kullanıldığında önerilen dozun 2-4 mg/m2 altınadüşürülmelidir, bunu takip eden dozlama miye­losupresyo­nun derecesine vesüresine bağlıdır. Akut Non-Lenfositik Lösemi (ANLL): Nük­set­me DurumundaTek Başına Kullanım Dozajı: Remisyon indüksiyonu için önerilen dozaj, birbirini takipeden 5 gün süreyle günde tek bir intravenöz enjeksi­yon şeklinde verilen vücutyüzeyi alanına göre 12 mg/m2'dir (toplam 60 mg/m2). Kombinasyon tedavisi: Daha önceden tedavi edilmemişhastalarda etkili bir indüksiyon rejimi, 3 gün süreyle IV verilen 10-12 mg/m2mitoksantronun, 7 gün süreyle IV verilen 100 mg/m2 sitozinarabinosid (sürekli enfüzyon) ile kombinasyo­nudur. Oda sıcaklığında, 25°C'ninaltında saklanmalıdır.

MitoxantronEbewe adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki