TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Mi­vac­ron En­jek­tabl   GSK

Mi­va­kur­yum klo­rür

Ambalaj: 10 mg/5 mLx5 am­pul :: 20 mg/10 mLx5 ampul.

End.:Ge­nelanes­te­zi­ye ek ola­rak tra­ke­al en­tü­bas­yo­nu sağ­la­mak, is­ke­let kas­la­rı­nıgev­şet­mek ve me­ka­nik ven­ti­las­yo­nu ko­lay­laş­tır­mak ama­cıy­la uy­gu­la­nır.

Kontr.E.: Mi­va­kur­yu­ma aşı­rı du­yar­lı­ğıol­du­ğu bi­li­nen has­ta­la­ra uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır. Mi­va­kur­yum, ati­pikplaz­ma ko­li­nes­te­raz için ho­mo­zi­got ol­du­ğu bilinenlerde kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Mi­va­kur­yum, sa­de­ce uy­gun ge­nelanes­te­zi ile bir­lik­te ve de­ne­yim­li bir anes­te­zist ta­ra­fın­dan ve­yaonun ya­kın de­ne­ti­mi al­tın­da, en­dot­ra­ke­al en­tü­bas­yon ve ya­pay so­lu­numiçin uy­gun ola­nak­la­rın var­lı­ğın­da uy­gu­lan­ma­lı­dır. Ge­be­lik­te an­ne­yesağ­la­ma­sı bek­le­nen po­tan­si­yel ya­rar­la­rı fe­tüs üze­rin­de ola­sırisk­ler­den faz­la ise kul­la­nı­la­bi­lir. Se­zar­yen sı­ra­sın­da mi­va­kur­yumkul­la­nı­mıy­la il­gi­li bir tec­rü­be yok­tur. Mi­va­kur­yu­mun an­ne sü­tüy­leatı­lıp atıl­ma­dı­ğı bi­lin­me­mek­te­dir.

Yan E.: De­ri­de kı­za­rık­lık, eri­tem, ür­ti­ker,ha­fif ge­çi­ci hi­po­tan­si­yon, ge­çi­ci ta­şi­kar­di ve­ya bron­kos­pazm gö­rül­ebilir.

Etkileş.: Mi­va­kur­yum ta­ra­fın­dan oluş­tu­ru­lannö­ro­mus­kü­ler blok, enf­lu­ran, izof­lu­ran ve ha­lo­tan gi­bi in­ha­las­yonanes­te­zik­le­riy­le uza­tı­la­bi­lir. Non­de­po­la­ri­zan nö­ro­mus­kü­lerblo­kun şid­det ve/ve­ya sü­re­si aşa­ğı­da­ki­ler­le et­ki­le­şim ne­de­niy­lear­ta­bi­lir ve en­füz­yon ge­rek­si­nim­le­ri aza­la­bi­lir: Ami­nog­li­ko­zid,po­li­mik­sin, spek­ti­no­mi­sin, tet­ra­sik­lin, lin­ko­mi­sin ve klin­da­mi­singi­bi an­ti­bi­yo­tik­ler; prop­ra­no­lol, kal­si­yum ka­nal blo­ker­le­ri, lig­no­ka­in,pro­ka­ina­mid ve ki­ni­din gi­bi an­ti­arit­mik ilaç­lar; fu­ro­se­mid ve ola­sı­lık­lati­ya­zit­ler, man­ni­tol ve ase­ta­zo­la­mid gi­bi di­üre­tik­ler; mag­nez­yumtuz­la­rı, ke­ta­min, lit­yum tuz­la­rı; tri­me­ta­fan ve hek­sa­me­ton­yum gi­bigang­li­on blo­ke­ri ilaç­lar. An­ti­mi­to­tik ilaç­lar, MAO in­hi­bi­tör­le­ri,eko­ti­yo­pat iyo­dür, pan­ku­ron­yum, or­ga­no­fos­fat­lar, an­ti­ko­li­nes­te­raz­lar,ba­zı hor­mon­lar ve bam­bu­te­rol mi­va­kur­yu­mun nö­ro­mus­kü­ler blo­ker ak­ti­vi­te­si­niuza­ta­bi­lir. An­ti­bi­yo­tik­ler, b-blo­ker­ler (prop­ra­no­lol, osp­re­no­lol), an­ti­arit­mikilaç­lar (pro­ka­ina­mid, ki­ni­din), an­ti­ro­ma­tiz­mal ilaç­lar (klo­ro­kin,D-pen­sil­la­min), tri­me­ta­fan, klorp­ro­ma­zin, ste­ro­id­ler, fe­ni­to­inve lit­yum, mi­yas­te­nia gra­vi­si şid­det­len­di­re­bi­lir ve­ya giz­li mi­yas­te­niagra­vi­si or­ta­ya çı­ka­ra­bi­lir ve­ya ger­çek­ten bir mi­yas­te­nik send­ro­muin­dük­le­ye­bi­lir. Kro­nik fe­ni­to­in ve­ya kar­ba­ma­ze­pin te­da­vi­si uy­gu­la­nanhas­ta­lar­da blok baş­lan­gıç sü­re­si uza­ya­bi­lir ve blok sü­re­si kı­sa­la­bi­lir.Sük­sa­me­ton­yum klo­rür gi­bi de­po­la­ri­zan bir kas gev­şe­ti­ci­nin bir­lik­teuy­gu­lan­ma­sı uzun an­ti­ko­li­nes­te­raz ilaç­lar­la ter­si­ne çev­ril­me­sigüç, komp­leks bir blo­ka ne­den ola­bi­le­ce­ğin­den, non­de­po­la­ri­zan nö­ro­mus­kü­lerblo­ker­le­rin nö­ro­mus­kü­ler blok et­ki­le­ri­ni uzat­mak için bu gi­bi de­po­la­ri­zankas gev­şe­ti­ci ilaç­lar uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Nar­ko­tik anes­te­zi uy­gu­la­nan eriş­kin­ler­de ul­narsi­nir sti­mü­las­yo­nu­na ‘ad­duc­tor pol­li­cis’ tek se­ğir­me ya­nı­tın­da%95 sup­res­yon (ED95) mey­da­na ge­ti­re­cek or­ta­la­ma doz 0.07 mg/kg’dir(0.06-0.09 mg/kg). 0.2 mg/kg’lik bir doz, 30 sa­ni­ye­de ve­ril­di­ğin­de,2.0-2.5 da­ki­ka­da tra­ke­al en­tü­bas­yon için iyi ve­ya mü­kem­mel ko­şul­la­rısağ­lar. 0.25 mg/kg’lik bir doz, bö­lün­müş doz­lar şek­lin­de ve­ril­di­ğin­de(0.15 mg/kg ar­dın­dan 30 sa­ni­ye son­ra 0.1 mg/kg), ilk doz por­si­yo­nun ve­ril­me­si­ninbi­ti­şi­nin ar­dın­dan 1.5-2.0 da­ki­ka için­de tra­ke­al en­tü­bas­yon içiniyi ve­ya mü­kem­mel ko­şul­la­rı sağ­lar. Sağ­lık­lı ye­tiş­kin­ler­de öne­ri­lenbo­lus do­zu 0.07-0.25 mg/kg’dir. Nö­ro­mus­kü­ler blok sü­re­si do­za bağ­lı­dır.0.07, 0.15, 0.20 ve 0.25 mg/kg’lik doz­lar sı­ra­sıy­la yak­la­şık 13, 16, 20ve 23 da­ki­ka sü­rey­le, kli­nik ola­rak et­ki­li blok sağ­lar. 0.15 mg/kg’yeka­dar olan doz­lar 5-15 sa­ni­ye­de ve­ri­le­bi­lir.

Mivacron adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki