TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Mo­di­vid Fla­kon IM/IVSanofi-Aventis

Se­fo­di­zim di­sod­yum

Ambalaj: 1gx1 fla­kon ve 4 mL’lik en­jek­si­yon­luk su am­pu­lü.

End.:Duyarlı mik­ro­or­ga­niz­ma­la­rınet­ken ol­du­ğu ka­dın­lar­da komp­li­ke ol­ma­yan alt id­rar yol­la­rı en­fek­si­yon­la­rı,di­ğer alt ve üst üri­ner sis­tem en­fek­si­yon­la­rı, alt so­lu­num yol­la­rıen­fek­si­yon­la­rı ve go­no­re­de en­di­ke­dir. Za­yıf düş­müş ya da im­mün de­fekt­lihas­ta­la­rın yu­ka­rı­da sa­yı­lan tüm en­fek­si­yon­la­rın­da en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Se­fa­los­po­rin­le­reaşı­rı du­yar­lı has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Pe­ni­si­lin­le­re ve­ya di­ğer b-lak­tam an­ti­bi­yo­tik­le­re kar­şıaşı­rı du­yar­lı­ğı olan has­ta­lar­da çap­raz du­yar­lık ola­sı­lı­ğı var­dır.Ke­sin bir en­di­kas­yon yok­sa ge­be­lik­te ve özel­lik­le ge­be­li­ğin ilk üçayın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. An­ne sü­tü­ne ge­çip geç­me­di­ği bi­lin­me­mek­lebir­lik­te, em­zi­ren an­ne­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Cid­di re­nal yet­mez­li­ğiolan has­ta­lar­da doz kre­ati­nin kli­ren­si­ne gö­re ayar­lan­ma­lı­dır.

Yan E.:Ür­ti­kerşek­lin­de aler­jik de­ri re­ak­si­yon­la­rı, ilaç ate­şi, şid­det­li akut aler­jikre­ak­si­yon­lar (ana­fi­lak­si) olu­şa­bi­lir ve acil te­da­vi ge­re­ke­bi­lir.Bu­lan­tı ve kus­ma, is­hal, psö­do­memb­ra­nöz ko­lit, se­rum ka­ra­ci­ğer en­zim­le­rin­deve bi­li­ru­bin­de yük­sel­me, tro­bo­si­to­pe­ni, eo­zi­no­fi­li, lö­ko­pe­nive na­di­ren he­mo­li­tik ane­mi ve ag­ra­nü­lo­si­toz, re­nal fonk­si­yon bo­zuk­luk­la­rı,se­rum kre­ati­nin­de ve üre­de yük­sel­me, na­di­ren in­ter­si­ti­s­yel nef­rit,ve­no enf­le­ma­tu­var ir­ri­tas­yon ve en­jek­si­yon ye­rin­de ağ­rı mey­da­nage­le­bi­lir.

Etkileş.:Se­fo­dizmile bir­lik­te pro­be­ne­sid kul­la­nı­mı, se­fo­dizm it­ra­hı­nı ge­cik­ti­rir.Se­fo­diz­min ami­nog­li­ko­zid, am­fo­te­ri­sin B, sik­los­po­rin, sisp­la­tin,van­ko­mi­sin, po­li­mik­sin B ve­ya ko­lis­tin ile bir­lik­te kul­la­nı­mı sözko­nu­su ilaç­la­rın nef­ro­tok­sik et­ki­le­ri­ni güç­len­di­re­bi­lir. Fu­ro­se­midgi­bi güç­lü di­üre­tik­ler­le te­da­vi edi­len has­ta­lar­da, yük­sek doz ­se­fa­los­po­rin­ler­lete­da­vi uy­gu­lan­ma­sı böb­rek fonk­si­yon­la­rın­da bo­zul­ma­ya ne­den ola­bi­lir.

Doz Önerisi: Po­zo­lo­ji ve kul­la­nım şek­li en­fek­si­yo­nun şid­de­ti­ne,pa­to­jen­le­rin du­yar­lı­ğı­na ve has­ta­nın du­ru­mu­na bağ­lı­dır. Ye­tiş­kinve a­dö­le­san­da a­şa­ğı­da­ki doz­lar ö­ne­ri­lir. Ka­dın­da komp­li­ke ol­ma­yanalt id­rar yo­lu en­fek­si­yon­la­rı: Ge­nel uy­gu­la­ma 1 g ve­ya 2 g, sa­de­cetek doz; gün­lük doz 1 g ve­ya 2 g. Di­ğer üst ve alt id­rar yol­la­rı en­fek­si­yon­la­rı:Ge­nel uy­gu­la­ma 1 g ve­ya 2 g Gün­de bir kez; gün­lük doz 1 g ve­ya 2 g. Mak­si­mum2 g 12 sa­at­te bir; gün­lük doz 4 g. Alt so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı:Ge­nel uy­gu­la­ma 1 g gün­de bir kez ve­ya 12 sa­at­te bir; gün­lük doz 2 g.Mak­si­mum 2 g gün­de bir kez ve­ya 12 sa­at­te bir; gün­lük doz 4 g. Go­no­retek doz 0.25 ve­ya 0.5 g i­le te­da­vi e­di­lir. IM en­jek­si­yon­lar­da doz 1g’yi geç­me­me­li­dir. Ge­re­kir­se, Mo­di­vid kı­sa sü­re­li IV en­füz­yon şek­lin­de ve­ri­le­bi­lir.

Modivid adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki