TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  05 Ağustos 2020, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Mo­du­re­tic Tab­letMSD

Hid­rok­lo­ro­tiyazit50 mg, ami­lo­rid HCl di­hid­rat 5 mg

Ambalaj: 30 tablet.

End.:Tek ba­şı­naya da di­ğer an­ti­hi­per­tan­sif ilaç­la­ra ek bir ilaç ola­rak hi­per­tan­si­yon,kar­di­yak kö­ken­li ödem, as­sit ve ödem­le bir­lik­te olan ka­ra­ci­ğer si­ro­zu­nunte­da­vi­sin­de, po­tas­yum ek­sik­li­ği bu­lun­du­ğun­dan ya da ge­li­şe­bi­le­ce­ğin­denkuş­ku­la­nı­lan has­ta­lar­da en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Hi­per­ka­le­mi,ay­nı an­da baş­ka bir ka­li­üre­tik te­da­vi­nin ya da po­tas­yum des­tek te­da­vi­si­ninuy­gu­la­nı­yor ol­ma­sı, böb­rek ye­ter­siz­li­ği (anü­­ri, akut böb­rek ye­ter­siz­li­ği,şid­det­li iler­le­yi­ci böb­rek has­ta­lı­ğı ve di­ya­be­tik nef­ro­pa­ti) vebi­le­şim­de­ki mad­de­le­re kar­şı aşı­rı du­yar­lık du­rum­la­rın­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Bu has­ta gru­bun­da ba­zı ölüm ol­gu­la­rı bil­di­ril­miş­tir.Böb­rek fonk­si­yon bo­zuk­lu­ğu bu­lu­nan has­ta­lar­da ila­cın bi­ri­ki­ci et­ki­le­rige­li­şe­bi­lir. Ka­ra­ci­ğer fonk­si­yon bo­zuk­lu­ğu ya da iler­le­yi­ci ka­ra­ci­ğerhas­ta­lı­ğı bu­lu­nan­lar­da tiyazit­ler dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Tiyazit te­da­vi­si glu­koz to­le­ran­sı­nıbo­za­bi­lir. Ha­fif öde­mi bu­lu­nan ya da bu­lun­ma­yan, bu­nun dı­şın­da sağ­lık­lıge­be ka­dın­lar­da di­üre­tik­le­rin ru­tin kul­la­nı­mı en­di­ke de­ğil­dirve ge­rek an­ne­yi, ge­rek­se fe­tü­sü ge­rek­siz ye­re teh­li­ke­ye so­kar.Tiyazit­ler an­ne sü­tü­ne geç­ti­ğin­den, ila­cın kul­la­nıl­ma­sı zo­run­luy­saem­zir­me ke­sil­me­li­dir.

Yan E.:Ge­nel­lik­leiyi to­le­re edi­lir. Ba­sit yan et­ki­ler sık bil­di­ril­miş ol­ma­sı­na kar­şın,önem­li yan et­ki­ler sık bil­di­ril­me­miş­tir. Baş ağ­rı­sı, hal­siz­lik, yor­gun­luk,kır­gın­lık, gö­ğüs ağ­rı­sı, sırt ağ­rı­sı, sen­kop, arit­mi, ta­şi­kar­di, di­ji­taltok­si­si­te­si, or­tos­ta­tik hi­po­tan­si­yon, an­ji­na pek­to­ris, bu­lan­tı,iş­tah­sız­lık, kus­ma, di­ya­re, ka­bız­lık, ka­rın ağ­rı­sı, gast­ro­in­tes­ti­nalka­na­ma, iş­tah de­ği­şik­lik­le­ri, ba­tın dol­gun­lu­ğu, fla­tü­lans, su­sa­ma,hıç­kı­rık, yük­sek se­rum po­tas­yum dü­zey­le­ri (5.5 mEq/l’nin üs­tün­de),elekt­ro­lit den­ge­siz­li­ği, hi­po­nat­re­mi, gut, de­hid­ra­tas­yon, dö­kün­tü,ka­şın­tı, kı­zar­ma, ba­cak ağ­rı­sı, kas kramp­la­rı, ek­lem ağ­rı­sı, başdön­me­si, ver­ti­go, pa­res­te­zi, stu­por, in­som­nia, si­nir­li­lik, men­talkon­füz­yon, dep­res­yon, uy­ku ha­li, disp­ne, ağız­da kö­tü tat, gör­sel bo­zuk­luk,na­zal kon­jes­yon, im­po­tens, di­zü­ri, nok­tü­ri, in­kon­ti­nans, böb­rekfonk­si­yon bo­zu­klu­ğu gi­bi yan et­ki­ler gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Al­kol, bar­bi­tü­rat­larya da nar­ko­tik­ler­le be­ra­ber ve­ril­di­ğin­de or­tos­ta­tik hi­po­tan­si­yon­daşid­det­len­me gö­rü­le­bi­lir. An­ti­di­ya­be­tik ilaç­la­rın do­zu­nun ye­ni­denayar­lan­ma­sı ge­re­ke­bi­lir. Hid­rok­lo­ro­tiyazit di­ğer an­ti­hi­per­tan­sifilaç­la­rın et­ki­le­ri­ni po­tan­si­ye­li­ze eder. Bir­lik­te ve­ril­di­ğin­debu ilaç­la­rın ve özel­lik­le gang­li­on blo­ker­le­ri­nin do­za­jı­nı azalt­makge­re­ke­bi­lir. Kor­ti­kos­te­ro­id­ler ve ACTH ile be­ra­ber ve­ril­di­ğin­deşid­det­li elekt­ro­lit ek­sik­li­ği, özel­lik­le hi­po­ka­le­mi gö­rü­le­bi­lir.Pre­sör amin­le­re ve­ri­len ya­nı­tı azal­ta­bi­lir, an­cak bu azal­ma kul­la­nıl­ma­la­rı­nıen­gel­le­ye­cek ka­dar de­ğil­dir. Tü­bo­kü­ra­rin gi­bi de­po­la­ri­zan ol­ma­yankas gev­şe­ti­ci­le­re ve­ri­len ya­nı­tı ar­tı­ra­bi­lir. Di­üre­tik­ler ge­nellit­yum kli­ren­si­ni azal­tır ve lit­yum tok­si­si­te ris­ki­ni ar­tı­rır­lar.NSAİ ilaç­lar, di­üre­tik­le­rin an­ti­hi­per­tan­sif, nat­ri­üre­tik ve di­üre­tiket­ki­le­ri­ni azal­ta­bi­lir.

Doz Önerisi: Hi­per­tan­si­yon­da gün­de tek doz ve­ya bö­lün­müş doz­larha­lin­de tok kar­nı­na alı­nan 1-2 tab­let, mak­si­mum 4 tab­let­tir. Kar­di­yakkö­ken­li ödem­de gün­de 1 ya da 2 tab­let­le baş­la­nır, 4 tab­le­ti aş­ma­makko­şu­luy­la do­zaj ar­tı­rı­la­bi­lir. Asit­li ka­ra­ci­ğer si­ro­zun­da gün­de1 tab­let­le baş­la­nır. Gün­de 4 tab­le­ti aş­ma­mak ko­şu­luy­la ge­rek­ti­ğin­deet­ki­li di­ürez sağ­la­nın­ca­ya ka­dar doz art­tı­rı­la­bi­lir.

Moduretic adlı ilacın fiyatı için tıklayın



<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki