TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  03 Ekim 2023, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Moksilin Ob­long Tab­let     İl­san

Amok­si­si­lin

Ambalaj: 500mgx16 tablet.

Eşdeğeri: Al­fo­xilTab­let: 500 mgx16 tab­let (Ab­far); Amok­si­linKap­sül: 500 mgx16 kapsül (No­bel); Amok­si­naTab­let: 500 mgx16 tab­let (Mustafa Nev­zat); Atok­si­lin Tab­let: 500 mgx16 tab­let (Ata­bay); De­mok­sil Tab­let: 500 mgx16 tablet (De­va); Lar­go­pen Tab­let: 500 mgx16 tab­let (Bilim); Re­mo­xil Tab­let: 500 mgx16 tab­let (İ.E.Ulagay); Top­ra­mo­xin Film Tab­let: 500 mgx16 tab­let (Top­rak).

Mok­si­lin Oral Süs­pan­si­yonİçin Toz

Amok­si­si­lin

Ambalaj: 250mg/5 mLx80 mL şişe.

Eşdeğeri: Am­oksi­naOral Süs­pan­si­yon: 250 mg/5 mLx80 mL­ (Mustafa Nevzat); Atok­si­lin Oral Süs­pan­si­yon: 250 mg/5 mLx80 mL’lik şişe (Ata­bay); De­mok­sil Süs­pan­si­yon: 250 mg/5 mLx80 mL (De­va); Lar­go­pen Oral Süs­pan­si­yon: 250 mg/5 mLx80 mL­­ (Bilim); Re­mo­xil Süs­pan­si­yon: 250 mg/5 mLx80 mL (İ.E.Ula­gay).

End.:Du­yar­lımik­ro­or­ga­niz­ma­la­rın et­ken ol­du­ğu ton­sil­lit, or­ta ku­lak il­ti­ha­bı,si­nü­zit, fa­ren­jit, akut ve kro­nik bron­şit, pnö­mo­ni gi­bi üst ve alt so­lu­numyo­lu en­fek­si­yon­la­rı; sis­tit, üret­rit, pi­ye­lo­nef­rit, ad­nek­sit, pu­er­pe­alen­fek­si­yon­lar, sep­tik abor­tus, go­no­re, pros­ta­tit gi­bi üro­ge­ni­talsis­tem en­fek­si­yon­la­rı; se­lü­lit, ab­se, im­pe­ti­go, ak­ne gi­bi de­rive yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­ryla sep­sis ve bak­te­ri­yel me­nen­ji­tinte­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Pe­ni­si­linaler­ji­si olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Pe­ni­si­lin te­da­vi­si uy­gu­la­nanhas­ta­lar­da cid­di hat­ta ölüm­le so­nuç­la­na­bi­len ana­fi­lak­tik aşı­rıdu­yar­lık re­ak­si­yon­la­rı bil­di­ril­miş­tir. Ge­be­lik­te gü­ve­nir­li­ğihe­nüz ke­sin­lik ka­zan­ma­mış­tır. Amok­si­si­lin sü­te az mik­tar­da ge­çer,em­zi­ren an­ne­ler­de kul­la­nıl­dı­ğın­da bu özel­li­ği unu­tul­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:Aler­jik re­ak­si­yon­largö­rü­le­bi­lir. Bu­lan­tı kus­ma ve di­ya­re, eri­te­ma­töz ma­kü­lo­pa­pü­lerdö­kün­tü­ler ve ür­ti­ker gö­rü­le­bi­lir. Pe­ni­si­lin­ler­le te­da­vi sı­ra­sın­daane­mi, trom­bo­si­to­pe­ni, trom­bo­si­to­pe­nik pur­pu­ra, eo­zi­no­fi­li, lö­ko­pe­nive ag­ra­nü­lo­si­toz bil­di­ril­miş­tir. Sey­rek ola­rak ge­ri dö­nüş­lü hi­pe­rak­ti­vi­te,aji­tas­yon, ank­si­ye­te, uy­ku­suz­luk, kon­füz­yon, dav­ra­nış bo­zuk­luk­la­rıve/ve­ya ser­sem­lik ha­li kay­de­dil­miş­tir.

Etkileş.:Amok­si­si­lin,di­gok­sin ve­ya al­lo­pu­ri­nol­le bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da bu ilaç­la­rınab­sorp­si­yon­la­rı­nı ar­tı­ra­bi­lir. Al­lo­pu­ri­nol­le be­ra­ber alın­dı­ğın­dacilt­te kı­za­rık­lık­la­rın oluş­ma­sı in­si­dan­sı ar­tar. Ku­ma­rin ile kul­la­nıl­ma­sıha­lin­de amok­si­si­li­nin kan dü­ze­yi yük­se­lir.

Doz Önerisi: Ola­ğan doz eriş­kin­ler­de 8 sa­at ara ile 250-1000mg’dir. Ço­cuk­lar­da 20 mg/kg/gün, 8 sa­at ara ile eşit doz­la­ra bö­lü­ne­rekuy­gu­la­nır. 20 kg’nin üze­rin­de­ki ço­cuk­la­ra eriş­kin do­zu uy­gu­lan­ma­lı­dır.A gru­bu b-he­mo­li­tik strep­to­kok­lar­la olu­şanen­fek­si­yon­lar­da akut ro­ma­tiz­mal ateş ve akut glo­me­rü­lo­nef­rit oluş­ma­sı­nıön­le­ye­bil­mek için te­da­vi en az 10 gün sür­dü­rül­me­li­dir. Az du­yar­lımik­ro­or­ga­niz­ma­lar ta­ra­fın­dan oluş­tu­ru­lan cid­di en­fek­si­yon­lar­daeriş­kin­ler­de 8 sa­at ara ile 500 mg. Ço­cuk­lar­da 40 mg/kg/gün, 8 sa­at araile eşit doz­la­ra bö­lü­ne­rek uy­gu­la­nır. 20 kg ve­ya üs­tün­de­ki ço­cuk­la­raeriş­kin do­zu uy­gu­lan­ma­lı­dır. Bak­te­ri­yel me­nen­jit­te ço­cuk­lar veeriş­kin­le­re, eşit doz­la­ra bö­lün­müş ola­rak (3-4 sa­at­te bir) 150-200mg/kg/gün uy­gu­la­nır. Go­no­re, akut komp­li­ke ol­ma­yan ano­ge­ni­tal veüret­ral en­fek­si­yon­lar­da 3 g tek doz şek­lin­de uy­gu­la­nır. Di­ğer en­fek­si­yon­la­rınte­da­vi­sin­de, has­ta asemp­to­ma­tik ha­le gel­dik­ten son­ra 48-72 sa­at da­hate­da­vi­ye de­vam edil­me­li­dir.

Moksilin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki