TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  11 Aralık 2023, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Mo­lit Am­pulAde­ka

Hi­yo­sin N-bu­tilb­ro­mür

Ambalaj: 20mg/1 mLx6 ampul.

Eşdeğeri: Bus­co­pan Am­pul: 20 mg/1 mLx6 ampul (Ec­za­cı­ba­şı); Bu­to­panAm­pul: 20 mg/1 mLx6 ampul (Bi­o­far­ma); Spazmotek Ampul: 20 mg/1 mLx6 ampul (Bilim).

End.:Gast­ro­in­tes­ti­nalsis­tem spazm­la­rın­da, bli­yer sis­tem spazm ve dis­ki­ne­zi­sin­de, üro­ge­ni­talsis­tem spazm­la­rın­da kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Hi­yo­sin-N-bu­tilb­ro­mü­rekar­şı aşı­rı du­yar­lık re­ak­si­yo­nu gös­te­ren ki­şi­ler, me­ga­ko­lon vemyast­he­nia gra­vis, kont­ren­di­kas­yon­la­rı­dır.

Uyar.: Ola­sı an­ti­ko­li­ner­jik komp­li­kas­yonris­ki ne­de­niy­le, dar açı­lı glo­kom eği­li­mi olan has­ta­lar­da, in­tes­ti­nalya da üri­ner obst­rük­si­yon ve­ya ta­şi­arit­mi eği­li­mi olan­lar­da kul­la­nı­lır­kendik­kat­li olun­ma­lı­dır. Ne­onat­lar­da tok­sik et­ki­li­dir. Ge­be­lik sı­ra­sın­da,özel­lik­le ge­be­li­ğin ilk üç ayı için­de, ilaç kul­la­nı­mıy­la il­gi­li ge­neluya­rı­lar dik­ka­te alın­ma­lı­dır. Em­zir­me dö­ne­mi için­de gü­ve­nir­li­ği­nigös­te­ren ça­lış­ma­lar ya­pıl­ma­mış­tır. Bu­nun­la bir­lik­te, be­bek üze­rin­deyan et­ki­ler bil­di­ril­me­miş­tir.

Yan E.:Kse­ros­to­mi,dis­hid­roz, ta­şi­kar­di, ola­sı id­rar re­tan­si­yo­nu ve ako­mo­das­yon bo­zuk­luk­la­rıgi­bi an­ti­ko­li­ner­jik yan et­ki­ler gö­rü­le­bi­lir­se de bu et­ki­ler ge­nel­lik­leha­fif­tir ve ken­di­li­ğin­den ge­çer. Baş­ta de­ri re­ak­si­yon­la­rı ol­maküze­re çok sey­rek ola­rak aler­jik re­ak­si­yon­la­r ve disp­ne gö­rül­dü­ğübil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.:Tri­sik­likan­ti­dep­re­san­la­r, an­ti­his­ta­mi­nik­ler, ki­ni­di­n, aman­ta­di­n ve di­so­pi­ra­mi­dinan­ti­ko­li­ner­jik et­ki­le­ri­ni ar­tı­ra­bi­lir. Me­tok­lop­ra­mid gi­bi do­pa­minan­ta­go­nist­le­riy­le bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da, her iki ila­cın gast­ro­in­tes­ti­nalka­nal üze­rin­de­ki et­ki­le­ri­ aza­lır. b-Ad­re­ner­jik ilaç­la­rın ta­şi­kar­dik et­ki­le­ri­niar­tı­ra­bi­lir.

Doz Önerisi: Akut ko­lik nö­bet­le­rin­de, gün­de bir­kaç kez SC, IMve­ya ya­vaş IV en­jek­si­yon şek­lin­de uy­gu­la­na­bi­lir. Kü­çük ço­cuk­lar­da,şid­det­li ağ­rı du­rum­la­rın­da gün­de 3 kez ¼ am­pul uy­gu­la­nır.

Mo­lit Plus FilmTab­let

Hi­yos­i­n-N-Bu­tilb­ro­mür10 mg, pa­ra­se­ta­mol 500 mg

Ambalaj: 20 film tablet.

Eşdeğeri:BuscopanPlus Film Tablet: 20 tablet(Eczacıbaşı); SpazmolPlus Film Tablet: 20 tablet(Deva).

End.:Ka­rın boş­lu­ğun­da­kidüz kas­lı or­gan­lar­da (mi­de-ba­ğır­sak, saf­ra ve id­rar yol­la­rı, ute­rusgi­bi) or­ta­ya çı­ka­bi­len pa­rok­sis­mal ağ­rı­la­rın te­da­vi­sin­deendikedir.

Kontr.E.:Bi­le­şim­de­kihi­yo­sin-N-bu­tilb­ro­mür ve pa­ra­se­ta­mo­le kar­şı aşı­rı du­yar­lık, me­ga­ko­lonve myast­he­nia gra­vis­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Ka­ra­ci­ğer iş­lev bo­zuk­lu­ğu ve böb­rek iş­lev bo­zuk­lu­ğubu­lu­nan has­ta­lar­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ge­be­lik sı­ra­sın­da,özel­lik­le ilk 3 ay­da, ilaç kul­la­nı­mıy­la il­gi­li ge­nel uya­rı­lar dik­ka­tealın­ma­lı­dır. Hi­yo­si­n-N-bu­tilb­ro­mü­rün em­zi­ren ka­dın­lar­da kul­la­nıl­ma­sı­nıngü­ve­ni­lir bir uy­gu­la­ma olup ol­ma­dı­ğı he­nüz gös­te­ril­me­miş­tir. Pa­ra­se­ta­mol an­ne sü­tü­ne ge­çer­sede, te­ra­pö­tik doz­lar­da kul­la­nıl­dı­ğın­da be­bek üze­rin­de bir et­ki­sigö­rül­me­miş­tir.

Yan E.: Pa­ra­se­ta­mo­le bağ­lı ola­rak ag­ra­nü­lo­si­tozya da pan­si­to­pe­ni ge­li­şe­bi­lir. Ba­zı ol­gu­lar­da, pa­ra­se­ta­mo­lekar­şı olu­şan aşı­rı du­yar­lı­ğa bağ­lı ola­rak Qu­inc­ke öde­mi, disp­ne,ter­le­me, bu­lan­tı, kan ba­sın­cın­da düş­me ve hat­ta şok bil­di­ril­miş­tir.Na­dir ol­gu­lar­da da­ha ön­ce bronş ast­ma­sı ve­ya al­ler­ji öy­kü­sü bu­lu­nanpre­dis­po­ze as­tım has­ta­la­rın­da bron­kos­pazm gö­rü­le­bi­lir. Hi­yo­sin-N-bu­tilb­ro­mü­rebağ­lı kse­ros­to­mi, dis­hid­roz, ta­şi­kar­di ve ola­sı id­rar re­tan­si­yo­nugi­bi an­ti­ko­li­ner­jik yan et­ki­ler gö­rü­le­bi­lir­se de bu et­ki­ler ge­nel­lik­leha­fif­tir ve ken­di­li­ğin­den ge­çer. Çok na­dir ola­rak özel­lik­le de­ri re­ak­si­yon­la­rıgi­bi aşı­rı du­yar­lık re­ak­si­yon­la­rı bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.:Hi­yo­sin-N-bu­tilb­ro­mür,tri­sik­lik an­ti­dep­re­san­lar, an­ti­his­ta­mi­nik­ler, ki­ni­din, aman­ta­dinve di­zop­ra­mi­din an­ti­ko­li­ner­jik et­ki­le­ri­ni ar­tı­rır. Me­tok­lop­ra­midgi­bi do­pa­min an­ta­go­nist­le­riy­le be­ra­ber kul­la­nıl­dı­ğın­da her ikiila­cın gast­ro­in­tes­ti­nal ka­nal üze­rin­de­ki et­ki­le­ri aza­lır. Be­ta-ad­re­ner­jikilaç­la­rın ta­şi­kar­dik et­ki­le­ri­ni ar­tı­rır. Pa­ra­se­ta­mo­lün nor­mal­degü­ve­ni­lir olan doz­la­rı, ba­zı hip­no­tik ve an­ti­epi­lep­tik­ler (örn.glu­te­ti­mid, fe­no­bar­bi­tal, fe­ni­to­in, kar­ba­ma­ze­pin) ya da ri­fam­pi­singi­bi ilaç­lar­la bir­lik­te alın­dı­ğın­da, ka­ra­ci­ğer ha­sa­rı­na ne­denola­bi­lir. Ay­nı du­rum, al­kol alı­mı için de ge­çer­li­dir. Pro­pan­te­lingi­bi ilaç­lar­la mi­de bo­şal­ma­sı­nın ya­vaş­la­tıl­dı­ğı du­rum­lar­da, pa­ra­se­ta­mo­lünemi­lim hı­zı­nın azal­ma­sı so­nu­cu et­ki­nin baş­la­ma­sı ge­ci­kir. Me­tok­lop­ra­midgi­bi ilaç­la­rın uy­gu­lan­ma­sın­dan son­ra mi­de bo­şal­ma­sı­nın hız­lan­dı­ğıdu­rum­lar, emi­lim hı­zın­da ar­tı­şa ne­den olur. Klo­ram­fe­ni­kol­le kom­bi­needil­di­ğin­de, klo­ram­fe­ni­ko­lün ya­rı­lan­ma sü­re­si ar­ta­bi­le­ce­ğin­den,tok­si­si­te gö­rül­me ris­ki yük­sek­tir. Pa­ra­se­ta­mol ve AZT (zi­do­vu­din)’ninbir­lik­te kul­la­nı­mı lö­ko­sit sa­yı­sın­da azal­ma­ya yol aça­bi­lir. Bu ne­den­lebu kom­bi­nas­yon ve AZT, he­kim öne­ri­si ol­ma­dan, bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Eriş­kin­ler­de gün­lük doz 3 kez 1-2 tab­let­tir. Top­lamdoz gün­de 6 tab­le­ti geç­me­me­li­dir. Çiğ­nen­me­den bir mik­tar suy­la yu­tul­ma­lı­dır.

Molit adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki