TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Mo­nop­ril Tab­let    BMS

Fo­si­nop­ril sod­yum

Ambalaj: 10mgx28 tablet :: 20 mgx20 tablet.

End.:Hi­per­tan­si­yon: Fo­si­nop­ril hi­per­tan­si­yon te­da­vi­sin­deen­di­ke­dir. Tek ba­şı­na ya da tiyazit di­üre­tik­ler gi­bi baş­ka bir an­ti­hi­per­tan­sifajan ile kom­bi­ne kul­la­nı­la­bi­lir. Kalp Ye­ter­siz­li­ği: Fo­si­nop­ril kalp ye­ter­siz­li­ğite­da­vi­sin­de bir di­üre­tik ile kom­bi­ne kul­la­nı­lır. Fo­si­nop­ril buhas­ta­lar­da semp­tom­la­rı ge­çi­rir ve eg­zer­siz to­le­ran­sı­nı ar­tı­rır,kalp has­ta­lı­ğı­nın cid­di­ye­ti­ni azal­tır ve kalp ye­ter­siz­li­ğin­den do­la­yıhas­ta­ne­ye kal­dı­rıl­ma ora­nı­nı dü­şü­rür.

Kontr.E.:Fo­si­nop­ri­leve­ya di­ğer A­CE in­hi­bi­tör­le­ri­ne kar­şı aşı­rı du­yar­lı­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: ACE in­hi­bi­tör te­da­vi­si gö­renhas­ta­lar­da ekst­re­mi­te­ler­de, yüz­de, du­dak­lar­da, mu­koz memb­­ran­lar­da,dil­de, glot­tis­te ya da la­renks­te an­ji­yo­ödem gö­rü­le­bi­lir. Kro­nik kalpye­ter­siz­li­ği ve/ve­ya böb­rek ye­ter­siz­li­ği olan has­ta­lar­da ACE in­hi­bi­törte­da­vi­si aşı­rı hi­po­tan­si­yo­na ne­den ola­bi­lir. ACE in­hi­bi­tö­rü te­da­vi­sisı­ra­sın­da sa­rı­lık olan ya da ka­ra­ci­ğer en­zim­le­ri dik­ka­ti çe­ke­cekka­dar yük­se­len has­ta­lar­da ACE in­hi­bi­tö­rü­ bı­ra­kıl­ma­lı ve uy­gunte­da­vi­ye baş­lan­ma­lı­dır. Ge­be­lik­te kul­la­nı­mı fe­tu­sa za­rar ve­re­bi­le­ce­ğin­den,kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Fo­si­nop­ril an­ne sü­tü­ne geç­ti­ğin­den, an­ne veem­zi­ri­len be­be­ğe ya­rar/za­rar ora­nı dik­ka­te alı­na­rak ya em­zir­me yada ilaç ke­sil­me­li­dir.

Yan E.: En sık gö­rü­len yan et­ki­ler başağ­rı­sı, baş dön­me­si, ök­sü­rük, bu­lan­tı/kus­ma, di­ya­re­dir. En­der gö­rü­lenyan et­ki­ler ise or­tos­ta­tik hi­po­tan­si­yon, pal­pi­tas­yon, hal­siz­lik,ateş, ki­lo ar­tı­şı, aşı­rı ter­le­me, kar­di­yo­res­pi­ra­tu­var dur­ma, ri­timbo­zuk­luk­la­rı, pe­ri­fe­ral ödem, hi­per­tan­si­yon, hi­po­tan­si­yon, sen­kop,ile­tim bo­zuk­lu­ğu, ka­şın­tı, dö­kün­tü, gut, sek­sü­el dis­fonk­si­yon, iş­tahazal­ma­sı, ağız ku­ru­lu­ğu, kons­ti­pas­yon, gaz, an­ji­yo­ödem, mi­yal­ji,ekst­re­mi­te­ler­de za­yıf­lık, se­reb­ral en­fark­tüs, ge­çi­ci is­ke­mikkriz, dep­res­yon, pa­res­te­zi, dav­ra­nış de­ği­şik­li­ği, tre­mor, ri­nit,si­nü­zit, tra­ke­ob­ron­şit, plö­ri­tik gö­ğüs ağ­rı­sı, gör­me ve tat al­mabo­zuk­luk­la­rı, anor­mal id­ra­ra çık­ma.

Etkileş.: Fo­si­nop­ril te­da­vi­si an­ta­sit­ler(alü­min­yum hid­rok­sit, mag­nez­yum hid­rok­sit, si­me­ti­kon gi­bi), lit­yum,nons­te­ro­idal an­ti­enf­la­ma­tu­var­lar (in­do­me­ta­sin ve as­pi­rin gi­bi),po­tas­yum tu­tu­cu di­üre­tik­ler (spi­ro­no­lak­ton, ami­lo­rid, tri­am­te­rengi­bi) ve po­tas­yum tak­vi­ye­si ile et­ki­le­şe­bi­lir. Di­üre­tik kul­la­nan,cid­di tuz kı­sıt­la­ma­sı ve­ya di­ya­liz­de olan has­ta­lar­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Hipertansiyonda baş­lan­gıç do­zu gün­de bir kez 10mg’dir. Te­da­vikan ba­sın­cın­da­ki de­ği­şik­lik­le­re gö­re ayar­lan­ma­lı­dır. Ge­nel dozgün­de bir kez 10-40 mg’dir. Kalp yetmezliğinde öne­ri­len baş­lan­gıç do­zugün­de bir kez 10 mg’dir. Te­da­vi­ye baş­lar­ken has­ta ya­kın­dan iz­len­me­li­dir.Eğer baş­lan­gıç do­zu iyi to­le­re edi­lir­se, kli­nik ya­nı­ta gö­re doz herhaf­ta ar­tı­rı­la­rak gün­de tek doz 40 mg’ye ka­dar yük­sel­ti­le­bi­lir.

Mo­nop­ril Plus Tab­let

Fo­si­nop­ril sod­yum,hid­rok­lo­rotiyazit

Ambalaj: 10 mg+12.5 mgx28 tab­let ­:: 20mg+12.5 mgx28 tablet.

End.:Fo­si­nop­rilve hid­rok­lo­ro­tiyazidin kombine kullanımının gerektiği hi­per­tan­si­yon te­da­vi­sin­deen­di­ke­dir.

Kontr.E.: Anü­rik has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.Ay­rı­ca, fo­si­nop­ril ya da her­han­gi bir ACE in­hi­bi­tö­rü­ne, hid­rok­lo­ro­ti­ya­zi­deya da di­ğer sül­fo­na­mid tü­re­vi ilaç­la­ra kar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­dakont­ren­di­ke­dir. Al­ler­jik ya da bron­şi­yal as­tı­mı olan has­ta­lar­daaşı­rı du­yar­lık gö­rül­me ola­sı­lı­ğı da­ha yük­sek­tir.

Uyar.: ACE in­hi­bi­tö­rü te­da­vi­si gö­renhas­ta­lar­da yüz, ekst­re­mi­te­ler, du­dak­lar, dil, glot­tis ve la­renks­tean­ji­yo­ödem bil­di­ril­miş­tir. La­renks öde­mi­ne bağ­lı an­ji­yo­ödem fa­talola­bi­lir. Di­ğer ACE in­hi­bi­tör­le­ri gi­bi, komp­li­ke ol­ma­yan hi­per­tan­sifhas­ta­lar­da fo­si­nop­ril en­der ola­rak hi­po­tan­si­yo­na ne­den olur. Cid­diböb­rek has­ta­lı­ğı olan­lar­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ka­ra­ci­ğerfonk­si­yon­la­rı bo­zul­muş ya da prog­re­sif ka­ra­ci­ğer has­ta­lı­ğı olanki­şi­ler­de dik­kat­li kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ge­be­lik sap­tan­dı­ğın­da fo­si­nop­ril/hid­rok­lo­ro­tiyazitkom­bi­nas­yo­nu te­da­vi­si en kı­sa sü­re­de ke­sil­me­li­dir. Fo­si­nop­ril ve hid­rok­lo­ro­tiyazitan­ne sü­tü­ne ge­çer. Em­zi­ri­len be­bek­ler­de cid­di yan et­ki­ler gö­rü­le­bi­le­ce­ğin­den,ila­cın an­ne için öne­mi de­ğer­len­di­ri­le­rek ya em­zir­me ya da ilaç ke­sil­me­li­dir.

Yan E.: Baş ağ­rı­sı, ök­sü­rük, yor­gun­luk,baş dön­me­si, üst so­lu­num yo­lu en­fek­si­yo­nu, kas-is­ke­let ağ­rı­sı gö­rül­ebilir.Ay­rı­ca, gö­ğüs ağ­rı­sı, za­yıf­lık, vi­ral en­fek­si­yon, or­tos­ta­tik hi­po­tan­­si­yon,ödem, ter­le­me, ritm bo­zuk­luk­la­rı, sen­kop, pru­rit, cilt­te kı­za­rık­lık­lar,sek­sü­el dis­fonk­si­yon, li­bi­do de­ği­şik­lik­le­ri, gö­ğüs şiş­me­si, bu­lan­tı/kus­ma,di­ya­re, dis­pep­si/mi­de ek­şi­me­si, ka­rın ağ­rı­sı, gast­rit/özo­fa­jit,an­ji­yo­ödem, mi­yal­ji/kas kramp­la­rı, uyuk­­la­ma, dep­res­yon, uyu­şuk­luk/pa­res­te­zi,si­nus kon­jes­ti­yo­nu, fa­ren­jit, ri­nit, ku­lak çın­la­ma­sı, üri­ner ka­nalen­fek­si­yo­nu, sık id­ra­ra çık­ma, di­zü­ri de bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.: Po­tas­yumtak­vi­ye­le­ri ve po­tas­yum tu­tu­cu di­üre­tik­ler, lit­yum, an­ta­sit­ler,no­re­pi­nef­ri­n, tu­bo­kü­ra­ri­n, me­te­na­mi­nin, ko­les­ti­ra­min ve ko­les­ti­polre­çi­ne­ler ile etkileşebilir.

Doz Önerisi: Doz bi­re­ye gö­re ayar­lan­ma­lı­dır. Ye­tiş­kin ve yaş­lı­lar­daola­ğan doz, gün­de tek doz 10+12.5 mg ve­ya 20+12.5 mg Mo­nop­ril Plus tab­let şek­lin­de­dir. Ha­fif ileor­ta şid­det­te böb­rek fonk­si­yon ye­ter­siz­li­ğin­de gün­lük ola­ğan doz­laröne­ri­lir.

Monopril adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki