TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Mor­fo­zid Tab­let  Ko­çak

Mor­fa­zi­na­mid HCI

Ambalaj: 500 mgx50 tablet.

End.:Tü­ber­kü­lo­zunbü­tün şe­kil­le­rin­de i­kin­ci bir i­laç o­la­rak en­di­ke­dir. Bü­tün tü­ber­kü­lozform­la­rın­da et­ki­li o­lup, di­ğer an­ti tü­ber­kü­ler i­laç­la­ra re­zis­tanska­za­nı­lan du­rum­lar­da ve da­ha ön­ce an­ti tü­ber­kü­loz i­laç­lar­la te­da­vie­dil­miş has­ta­lar­da, tü­ber­kü­lo­zun a­kut ve kro­nik bü­tün şe­kil­le­rin­dede en­di­ke­dir. Kro­nik­leş­miş ve di­ğer ilaç­la­ra re­zis­tans ka­zan­mış tü­ber­kü­lozşe­kil­le­rin­de ol­du­ğu gi­bi, ek­sü­da­tif kom­po­nen­ti bu­lu­nan a­kut şe­kil­le­rin­dede en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Ge­nel­lik­lei­yi to­le­re e­dil­me­si­ne rağ­men, a­ğır ka­ra­ci­ğer ha­ra­bi­ye­ti o­lan­lar­dave ge­be­ler­de gü­ven­lik sı­nır­la­rı ke­sin­lik­le a­çık­lan­ma­dı­ğın­dankont­ren­di­ke­dir. Ka­ra­ci­ğer bo­zuk­lu­ğu bu­lu­nan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Te­da­vi­den ön­ce ka­ra­ci­ğer fonk­si­yon­la­rı in­ce­len­me­li­dir. Re­nalfonk­si­yon ye­ter­siz­li­ği ve­ya gut öy­kü­sü bu­lu­nan­lar­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Uyar.: Al­ko­lik­ler­de çok ih­ti­yat­lı o­lun­ma­lı­dır.Ka­ra­ci­ğer­de tok­sik et­ki be­lir­ti­le­ri or­ta­ya çı­kın­ca i­laç ke­sil­me­li­dir.Gut­lu ve re­nal yet­mez­li­ği bu­lu­nan­lar­da an­cak dok­tor kont­ro­lü al­tın­daçok dik­ka­ti kul­la­nı­la­bi­lir. Di­ya­bet­li has­ta­lar­da hekim kont­ro­lün­deçok dik­kat­li kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.: Na­di­ren ki­şi­ler­de­ki a­şı­rı du­yar­lı­ğabağ­lı o­la­rak a­ler­jik re­ak­si­yon­lar, ka­şın­tı, ek­ze­ma, baş ağ­rı­sıya­pa­bi­lir. Bu­lan­tı, kus­ma, iş­tah­sız­lık, pyro­sis gi­bi dis­pep­tik ya­kın­ma­lar,se­rum tran­sa­mi­naz­la­rın­da yük­sel­me ve ik­ter gö­rü­le­bi­lir. Ba­zan hi­pe­rü­ri­se­mive na­di­ren ha­fif hi­perg­li­se­mi­ye ne­den o­la­bi­lir. Te­da­vi, o­la­bil­di­ğin­cehas­ta­ne­de uy­gu­lan­ma­lı­dır.

Etkileş.: Si­ner­jiz­mi ol­ma­dı­ğın­dan PAS i­lebir­lik­te kul­la­nıl­ma­sı ö­ne­ril­mez.

Doz Önerisi: Ol­gu­nun şid­de­ti­ne gö­re do­zaj de­ği­şir. Gün­lükor­ta­la­ma doz 2-3 g’dir. Tab­let­ler da­i­ma ye­mek­ten son­ra a­lın­ma­lı­dır.Te­da­vi­de baş­lan­gıç do­zu 1 g o­lup, doz ted­ri­cen ar­tı­rı­lır. İ­la­cınkan kon­sant­ras­yo­nu­nu stan­dart tut­mak i­çin dü­zen­li a­ra­lık­lar­la a­lın­ma­sıö­ne­ri­lir. Baş­lı­ca ke­mo­te­ra­pik­ler­le ve an­ti­bi­yo­tik­ler­le kom­bi­neo­la­rak ve­ri­le­bi­lir.

Morfozid adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki