TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  05 Ağustos 2020, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Mu­ca­ine Süs­pan­si­yonWyeth

Alü­min­yum hid­rok­sit291 mg, mag­nez­yum hid­rok­sit 98 mg, ok­set­a­za­in 10 mg/5 mL

Ambalaj: 200 mL'lik şişe.

End.:Pep­tikül­ser, gast­rit ve özo­fa­jit­te semp­to­ma­tik bir ra­hat­la­ma sağ­lar. Tekba­şı­na an­ta­sit te­ra­pi­si­ne ya­nıt ver­me­yen has­ta­lar­da özo­fa­gu­saait ir­ri­tas­yon­lar ile il­gi­li semp­tom­lar­da ge­nel­lik­le ra­hat­la­masağ­lar. Ge­be­liğinson üç ayın­da gö­rü­len mi­de yan­ma­la­rı­nın kı­sa dö­nem te­da­vi­si içinde en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Du­yar­lı ki­şi­le­re ve­ril­me­me­li­dir.Mag­nez­yum içe­ren an­ta­sit­le­rin ile­ri dü­zey­de böb­rek fonk­si­yo­nu yet­mez­liğiolan has­ta­lar ta­ra­fın­dan kul­la­nıl­ma­sı, hi­per­mag­ne­ze­mi ris­ki ne­de­niy­lekont­ren­di­ke­dir. Alü­min­yum içe­ren an­ta­sit­le­rin (alü­min­yum fos­fatiçe­ren­ler dı­şın­da) hi­po­fos­fa­te­mi has­ta­la­rı ta­ra­fın­dan kul­la­nı­mıkont­ren­di­ke­dir. Bu bi­le­şim, ül­se­ra­tif ko­lit, ko­los­to­mi, kro­nik di­ya­re,os­to­mi ve bağır­sak obst­rük­si­yon­la­rın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Ge­nel bir ön­lem ola­rak ge­be­liğinilk üç ayın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. An­ne sü­tü­ne ka­rı­şıp ka­rış­ma­dığıda sap­tan­ma­dığın­dan, bi­le­şi­min an­ne­ye olan ya­ra­rı be­beğe ge­le­cekpo­tan­si­yel risk­le­ri ile tar­tı­la­rak, lak­tas­yon­da kul­la­nı­mı­na ka­rarve­ril­me­li­dir.

Yan E.: Na­dir ola­rak cilt erüp­si­yon­la­rı(der­ma­tit, ür­ti­ker), prü­rit, glos­sit, an­ji­yo­ödem ve kol­laps da­hil hi­per­sen­si­ti­vi­tere­ak­si­yon­la­rı bil­di­ril­miş­tir. Ay­rı­ca ağız ku­ru­luğu, bu­lan­tı, di­ya­reve ka­bız­lığa ne­den ola­bi­lir.

Etkileş.: Ge­nel bir ku­ral ola­rak an­ta­sitalı­mı­nın ilk bir ya da iki sa­ati için­de oral yol­dan hiç­bir ilaç alın­ma­ma­lı­dır.An­ta­sit­ler­le et­ki­le­şim gös­te­re­bi­len ilaç­la­rın ba­zı­la­rı şun­lar­dır:An­ti­mus­ka­ri­nik­ler, fe­no­ti­ya­zin­ler, di­gok­sin, flo­rür, dif­lu­ni­sal,in­do­me­ta­sin (as­pi­rin ve tol­me­tin da­hil değil­dir), nap­rok­sen, izo­ni­azid,fos­fat, pred­ni­zon, pred­ni­zo­lon, H2 an­ta­go­nist­le­ri, sül­fa­di­azin,tet­ra­sik­lin­ler, de­mir tuz­la­rı, di­aze­pam, klor­di­aze­pok­sit, di­ku­ma­rol,fe­no­bar­bi­tal, am­fe­ta­min, efed­rin, psö­do­efed­rin, me­ka­mi­la­min, ki­ni­din,le­vo­do­pa, nit­ro­fu­ran­to­in ve yağ­da çö­zü­nen vi­ta­min­ler.

Doz Önerisi: Gün­de 4 kez, ye­mek­ler­den 15 da­ki­kaön­ce ve ya­tar­ken 5-10 mL süs­pan­si­yon öne­ri­lir. Öne­ri­len bu mak­si­mumdoz, semp­tom­lar ye­ter­li de­re­ce­de kont­rol al­tı­na alı­nın­ca azal­tı­la­bi­lir.

Mucaine adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki