TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Aralık 2019, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Mycos­por Krem    Ba­yer

Bi­fo­na­zol

Ambalaj: 0.01 g/gx10 g’lik tüp­.

Mycos­por Onyc­ho­set Tır­nak Se­ti

Bi­fo­na­zol 10 mg, üre40 mg/g

Ambalaj: 10 g tır­nak po­ma­dı içe­ren 1 tüp, suya dayanıklı 15adet flas­ter, 1 adet ka­zı­ma ale­ti ve 1 adet kul­la­nım kı­la­vu­zuy­la bir­lik­te.

End.:Der­ma­to­fit­ler,ma­ya­lar, küf man­tar­la­rı ve di­ğer man­tar­ların ne­den ol­du­ğu, de­ri­ninman­tar has­ta­lık­la­rı ve Cory­ne­bac­te­ri­ummi­nu­tis­si­mum’un ne­den ol­du­ğu en­fek­si­yon­la­rınör­ne­ğin ayak ve el­ler­de­ki mi­koz­lar (at­let aya­ğı, ti­nea ma­nu­um), de­rive de­ri­nin kat yer­le­rin­de­ki mi­koz­lar (ti­nea kor­po­ris, ti­nea kru­ris),kan­di­da ba­la­ni­tis, pi­ti­ri­ya­zis ver­si­ko­lor, erit­ras­ma te­da­vi­sin­deen­di­ke­dir.

Kontr.E.: Bi­fo­na­zo­la kar­şı aşı­rı du­yar­lık du­ru­mun­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Gö­ze uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır. De­ri­yeuy­gu­lan­dı­ğın­da ir­ri­tas­yon ve du­yar­lık ge­li­şir­se te­da­vi ke­sil­me­live uy­gun te­da­vi­ye baş­lan­ma­lı­dır. Tüm lo­kal et­ki­li an­ti­fun­gal ilaç­largi­bi bi­fo­na­zol da saç ve tır­nak man­tar en­fek­si­yon­la­rı­nın te­da­vi­sin­deyal­nız ba­şı­na et­ki­li de­ğil­dir. Sis­te­mik et­ki­li bir an­ti­fun­gal ile bir­lik­te kul­la­nı­mıyar­dım­cı ola­bi­lir. Ge­be­lik­te has­ta­nın sağ­lı­ğı yö­nün­den çok el­zemol­madıkça, kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Em­zi­ren an­ne­ler­de özen­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.: Çok na­dir ola­rak eri­tem, sız­la­ma,su top­la­ma­sı, pru­ri­tus, ür­ti­ker ve de­ri­nin ge­nel bir ir­ri­tas­yo­nugö­rü­le­bi­lir. Uzun sü­re uy­gu­lan­dı­ğın­da, sis­te­mik bir et­ki gö­rü­le­bi­lir.

Doz Önerisi:Mycospor Krem: Gün­de bir kez, en iyi­si yat­ma­dan ön­ce kul­la­nı­lır.Krem in­ce ola­rak has­ta­lık­lı cilt böl­ge­si­ne uy­gu­la­nır ve ovuş­tu­ru­lur.Ge­nel­lik­le az bir mik­tar krem (ya­rım cm uzun­lu­ğun­da) el aya­sı ka­darbir böl­ge­nin te­da­vi­si için ye­ter­li­dir. Mycos­por Krem kul­la­nı­mı akut en­fek­si­yon semp­tom­la­rıve be­lir­ti­le­ri kay­bol­duk­tan son­ra ke­sil­me­me­li ve has­ta­lı­ğın ti­pi­nebağ­lı ola­rak; ayak man­tar­la­rı ve in­ter­di­ji­tal mi­koz­lar­da (ayak par­ma­ğıara­la­rı) 3 haf­ta; vü­cut, el­ler ve de­ri kat ye­ri mi­koz­la­rın­da 2-3 haf­ta;pi­ti­ri­ya­zis ver­si­ko­lor, erit­ras­ma­da 2 haf­ta; de­ri­nin sü­per­fis­yelkan­di­do­zi­sin­de 2-4 haf­ta sü­re­ler­le de­vam edil­me­li­dir. MycosporOnychoset Tırnak Seti: Tır­nak yü­ze­yi­ni ta­ma­men ört­me­ye ye­ter­li mik­tar­daMycos­por tır­nak po­ma­dı gün­de 1 kez en­fek­tetır­na­ğa uy­gu­la­nır. Ku­ral ola­rak tır­nak et­ra­fın­da­ki de­ri­nin ör­tül­me­sige­rek­mez. Na­dir ol­gu­lar­da ir­ri­tas­yon ge­liş­ti­ğin­de tır­nak et­ra­fın­da­kide­ri çin­ko po­mat ile ör­tül­me­li­dir. Mycos­por tır­nak po­ma­dı sü­rül­müş el veayak tır­nak­la­rı flas­ter ile 24 sa­at ka­pa­tı­lır ve sar­gı her­gün de­ğiş­ti­ri­lir.Flas­ter çı­ka­rıl­dık­tan son­ra par­mak (el ve­ya ayak) 10 da­ki­ka ılık suban­yo­su­na tu­tu­lur. Has­ta tır­na­ğın yu­mu­şa­mış kı­sım­la­rı ka­zı­maale­tiy­le ka­zı­nır, son­ra tır­nak­lar ku­ru­tu­lup yu­ka­rı­da an­la­tıl­dı­ğışe­kil­de Mycos­por tırnak po­ma­dı tek­rar sü­rü­lüp bir flas­ter ile ka­pa­tı­lır.Tedaviiçin ge­nel­lik­le 7-14 günlük bir süre ge­rek­li­dir.

Mycospor adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki