TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Myso­li­ne Tab­let    AstraZeneca

Pri­mi­don

Ambalaj: 250mgx30 tablet.

End.:Grand malve psi­ko­mo­tor e­pi­lep­si­de ve Jack­son e­pi­lep­si­sin­de en­di­ke­dir. Ay­rı­cape­tit mal, mi­yok­lo­nik ve a­ki­ne­tik nö­bet­le­rin kont­rol al­tı­na a­lın­ma­sın­daçok kez ya­rar­lı bir an­ti­kon­vül­zif­tir.

Kontr.E.:Pri­mi­do­nakar­şı du­yar­lık ve­ya a­ler­jik re­ak­si­yon gös­te­ren has­ta­la­ra ve­ril­me­me­li­dir.A­kut en­ter­mi­tant por­fi­ri­li has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Pri­mi­don ço­cuk­lar­da, yaş­lı­lar­da,za­yıf bün­ye­li has­ta­lar­da ve­ya re­nal, he­pa­tik ve­ya so­lu­num fonk­si­yonyet­mez­li­ği o­lan has­ta­lar­da, dik­kat­le ve ge­rek­ti­ğin­de dü­şük doz­lar­dakul­la­nıl­ma­lı­dır. Pri­mi­don kuv­vet­li birSSS dep­re­sa­nı­dır ve kıs­men fe­no­bar­bi­to­na me­ta­bo­li­ze o­lur. U­zunsü­re­li uy­gu­la­ma­da, to­le­rans, ba­ğım­lı­lık ve te­da­vi­nin a­ni­den bı­ra­kıl­ma­sıha­lin­de yok­sun­luk re­ak­si­yon­la­rı­nın o­luş­ma po­tan­si­ye­li var­dır.E­pi­lep­tik an­ne­ler­den do­ğan ço­cuk­lar­da kon­je­ni­tal a­no­ma­li in­si­dan­sı­nınor­ta­la­ma­lar ü­ze­rin­de ol­du­ğu­na da­ir ba­zı ka­nıt­lar bu­lun­mak­ta­dır.Uzun sü­re­li an­ti­kon­vül­zan te­da­vi­si, se­rum fo­lat dü­ze­yi­ni dü­şü­re­bi­lir.Ay­rı­ca, ge­be­lik sı­ra­sın­da fo­lik a­sit ge­rek­si­ni­mi art­tı­ğın­dan,risk­li has­ta­la­rın dü­zen­li o­la­rak kont­ro­le alın­ma­la­rı ö­ne­ri­lirve tar­tış­ma­lı ol­ma­sı­na kar­şın, fo­lik a­sit ve B12 vi­ta­mi­niy­lete­da­vi dü­şü­nül­me­li­dir. Ge­be­lik dö­ne­min­de an­ti­kon­vül­zan te­da­vi, du­ru­mabağ­lı o­la­rak ye­ni­do­ğan­da ko­a­gü­las­yon bo­zuk­luk­la­rı­na ne­den o­la­bi­lir.Bu ne­den­le, do­ğum­dan ön­ce­ki bir ay bo­yun­ca has­ta­ya K1 vi­ta­mi­nive­ril­me­li­dir. Böy­le bir ön te­da­vi­nin ya­pıl­ma­dı­ğı du­rum­lar­da, do­ğumsı­ra­sın­da an­ne­ye 10 mg ve ye­ni­do­ğa­na he­men 1 mg K1 vi­ta­mi­nive­ril­me­li­dir. Lak­tas­yon dö­ne­min­de em­zir­me sı­ra­sın­da be­bek­te se­das­yono­lup ol­ma­dı­ğı iz­len­me­li­dir. A­raç ve­ya teh­li­ke­li ma­ki­ne kul­la­nanpri­mi­don a­lan has­ta­la­ra, re­ak­si­yon gös­ter­me sü­re­si­nin ar­ta­bi­le­ce­ğibil­di­ril­me­li­dir.

Yan E.:Ge­nel­lik­lete­da­vi­nin er­ken dev­re­le­rin­de uy­ku ha­li ve hal­siz­lik gö­rü­lür. Gör­mebo­zuk­lu­ğu gi­bi nö­ro­tok­si­si­te semp­tom­la­rı, mi­de bu­lan­tı­sı, başağ­rı­sı, kus­ma, nis­tag­mus ve a­tak­si bil­di­ril­miş­tir. Du­ru­ma bağ­lı o­la­rakte­da­vi­nin bı­ra­kıl­ma­sı­nı ge­rek­li kı­lan a­kut ve cid­di semp­tom­la­rıda kap­sa­yan idi­o­sink­ra­tik re­ak­si­yon­lar mey­da­na ge­le­bi­lir. Der­ma­to­lo­jikre­ak­si­yon­lar sık gö­rül­mez ve ge­nel­lik­le te­da­vi­nin baş­lan­gı­cın­daor­ta­ya çı­kar. Na­di­ren psi­ko­tik re­ak­si­yon­la­rı da kap­sa­yan ki­şi­likde­ği­şim­le­ri de bil­di­ril­miş­tir. İs­tis­nai o­la­rak pri­mi­do­nun ke­sil­me­sige­re­ken me­ga­lob­las­tik ane­mi ge­li­şe­bi­lir. Bu du­rum fo­lik a­sitve/ve­ya B12 vi­ta­mi­niy­le te­da­vi­ye ya­nıt ve­re­bi­lir. Di­ğerkan disk­ra­zi­le­ri­ne iliş­kin i­zo­le bil­di­rim­ler­de bu­lu­nul­muş­tur.

Etkileş.:Pri­mi­donve a­na me­ta­bo­li­ti o­lan fe­no­bar­bi­ton ka­ra­ci­ğer en­zim ak­ti­vi­te­si­niin­dük­ler. Bu du­rum pri­mi­don­la be­ra­ber ve­ri­len i­laç­la­rın (fe­ni­to­ingi­bi an­ti­kon­vül­zan­lar ve ku­ma­rin gi­bi an­ti­ko­a­gü­lan­lar da­hil)far­ma­ko­ki­ne­ti­ği­ni et­ki­ler. An­ti­kon­vül­zan ve o­ral kont­ra­sep­tifste­ro­id a­lan has­ta­lar­da ka­na­ma ve kont­ra­sep­tif te­da­vi­de ba­şa­rı­sız­lıkgöz­len­miş­tir. Pri­mi­don uy­gu­lan­ma­sı du­ru­mun­da, al­kol ve bar­bi­tü­rat­largi­bi SSS dep­re­san­la­rı­nın et­ki­le­ri ar­ta­bi­lir.

Doz Önerisi: Ge­nel­lik­le gün­de i­ki kez ve­ri­lir. Ak­şam geç sa­at­ler­deve gün­de bir kez 125 mg i­le baş­la­nır. Gün­de 4500 mg’ye ka­dar, her üç gün­debir, gün­lük doz 125 mg ar­tı­rı­lır. Da­ha son­ra, kont­rol sağ­la­na­na ka­darve­ya to­le­re e­di­le­bi­lir mak­si­mum do­za e­ri­şe­ne ka­dar, üç gün­debir, gün­lük doz ye­tiş­kin­ler­de 250 mg, 9 ya­şın al­tın­da­ki ço­cuk­lar­da125 mg ar­tı­rı­lır. Bu doz ye­tiş­kin­ler­de gün­lük 1500 mg ci­va­rın­da o­la­bi­lir.

Mysoline adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki