TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  11 Ağustos 2020, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Na­lok­son HCl Am­pulAb­bott

Na­lok­son HCI

Ambalaj: 0.4mg/1 mLx1 ampul.

End.:Nal­bu­fin,pen­ta­zo­sin ve bu­tor­fa­nol gi­bi nar­ko­tik-an­ta­go­nist anal­je­zik­lerve pro­pok­si­fen, me­ta­don gi­bi do­ğal ve sen­te­tik nar­ko­tik­le­ri kap­sa­yanopi­oid­le­rin ne­den ol­du­ğu so­lu­num dep­res­yo­nu da­hil nar­ko­tik dep­res­yo­nuntü­müy­le ve­ya kıs­men an­ta­go­ni­ze edil­me­sin­de en­di­ke­dir. Na­lok­sonay­rı­ca, kuş­ku­la­nı­lan akut opi­oid doz aşı­mı­nın ta­nı­sın­da da en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Aşı­rı du­yar­lı­ğı ol­du­ğubilinenlerde kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Opi­oid­le­re fi­zik­sel ba­ğım­lı­lı­ğıol­du­ğu bi­li­nen ve­ya kuş­ku­la­nı­lan ki­şi­ler­de ve bu du­rum­da­ki an­ne­ler­dendo­ğan ço­cuk­lar­da na­lok­son dik­kat­le uy­gu­lan­ma­lı­dır. Ge­be­ler­de sa­de­ceaçık­ça ge­rek­li ise kul­la­nıl­ma­lı­dır. İn­san sü­tüy­le atı­lıp atıl­ma­dı­ğıbi­lin­me­di­ğin­den, em­zi­ren an­ne­ler­de uy­gu­lan­dı­ğın­da dik­kat­liolun­ma­lı­dır.

Yan E.: Nar­ko­tik dep­res­yo­nun ani­den ke­sil­me­sibu­lan­tı, kus­ma, ter­le­me, ta­şi­kar­di, kan ba­sın­cı yük­sel­me­si, tit­re­me,kon­vül­zi­yon ve kalp kri­zi ile so­nuç­la­na­bi­lir. Pos­to­pe­ra­tif has­ta­lar­dage­rek­li olan­dan da­ha yük­sek doz­da na­lok­son ve­ril­me­si, anal­je­zi­ninan­lam­lı öl­çü­de an­ta­go­ni­ze edil­me­si ve he­ye­can­lan­ma ile so­nuç­la­nır.

Etkileş.: Bi­sül­fit, me­ta­bi­sül­fit, uzunzin­cir ve yük­sek mo­le­kül ağır­lık­lı an­yon­lar içe­ren ve­ya pH’sı al­ka­lenolan her­han­gi bir so­lüs­yon­la ka­rış­tı­rıl­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: IV, IM ve­ya SC ola­rak uy­gu­la­na­bi­lir. En hız­lı şe­kil­deet­ki baş­lan­gı­cı IV uy­gu­la­ma ile sağ­la­nır ve acil du­rum­lar­da öne­ri­lir.

Nalokson adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki