TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  09 Nisan 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Na­po­nal Jel   Mü­nir Şa­hin

Nap­ro­ksen

Ambalaj: 100 mg/gx50 g’lik tüp­.

Eşdeğeri:NaprodevJel: 100 mg/gx50 g (Deva); NaprosynJel: 100 mg/gx50 g (Ab­di İbrahim).

End.:Mi­yal­ji,lum­bal­ji, si­ya­tal­ji, kas ro­ma­tiz­ma­sı, fib­rom­yo­zi­tis, ten­di­ni­tis,te­no­si­no­vi­tis, bur­si­tis, pe­ri­art­ri­tis, tor­ti­ko­lis, ağ­rı­lı omuztu­tul­ma­sı gi­bi kas-is­ke­let sis­te­mi has­ta­lık­la­rın­da ve kas yır­tıl­ma­sı,bur­kul­ma, ezil­me, ge­ril­me, he­ma­tom, trav­ma­tik ödem­ler ve in­filt­ras­yon­la­rınlo­kal te­da­vi­sin­de, or­to­pe­dik te­da­vi­ler­de ve re­ha­bi­li­tas­yon te­da­vi­le­rin­deyar­dım­cı ön­lem ola­rak kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Nons­te­ro­id an­ti­enf­la­ma­tu­var­la­raaşı­rı du­yar­lı ki­şi­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Gö­ze ve çev­re­si­ne, mu­ko­za­la­rave açık ya­ra­la­ra uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır. Ge­be­lik­te an­cak ke­sin ge­rek­si­nimol­du­ğun­da ve he­kim kont­ro­lü al­tın­da kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.: Te­da­vi­nin ke­sil­me­si­ni ge­rek­tir­me­ye­cekşid­det­te ha­fif lo­kal ir­ri­tas­yon, eri­tem, der­ma­tit gi­bi yan et­ki­lergö­rü­le­bi­lir.

Doz Önerisi: Gün­de 2 kez cilt üze­ri­ne ta­ma­men emi­le­ne ka­darha­fif­çe ovu­la­rak sü­rü­lür.

Na­po­nal Tab­let

Nap­ro­ksen

Ambalaj: 250 mgx30 tab­let :: Fort tab­let 500 mgx20 tablet.

Eşdeğeri: NaprosynEC Fort Tablet: 500 mgx20 tablet (Abdi İbrahim).

End.:Ro­ma­to­idart­rit, ju­ve­nil ro­ma­to­id art­rit, os­te­oart­rit (de­je­ne­ra­tif art­rit),an­ki­lo­zan spon­di­lit ve gut­ta an­ti­enf­la­ma­tu­var ve anal­je­zik ola­rak;dis­me­no­re ve ra­him içi araç uy­gu­la­ma­sın­da, ute­rus re­lak­sas­yo­nu veanal­je­zi sağ­la­mak ama­cıy­la; bur­kul­ma, ge­ril­me, or­to­pe­dik ve cer­ra­hiame­li­yat­lar­da anal­je­zik ola­rak; bur­sit, ten­di­nit, si­no­vit, te­no­si­no­vit,lum­ba­go­da anal­je­zik amaç­la; Enfeksiyöz hastalıklarda spe­si­fik te­da­vi­yeek ola­rak anal­je­zik an­ti­enf­la­ma­tu­var ve an­ti­pi­re­tik amaç­la kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Nap­ro­ksenve ben­ze­ri ilaç­la­ra du­yar­lı ki­şi­ler­de, as­pi­rin vb. ilaç­la­ra kar­şıas­tım, ri­nit ve ür­ti­ker gi­bi aler­jik re­ak­si­yon gös­te­ren­ler­de, bugrup ilaç­lar ara­sın­da çap­raz aler­jik re­ak­si­yon­lar olu­şa­bi­le­ce­ğin­denkul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Ak­tif mi­de ve du­ode­num ül­ser­le­ri olan has­ta­lar­dakul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Ağır ka­na­ma ve per­fo­ras­yon dada­hil cid­di gast­ro­in­tes­ti­nal yan et­ki­le­rin kü­mü­la­tif in­si­dan­sı,nap­rok­se­nin (ve­ya di­ğer nons­te­ro­idal an­ti­enf­la­ma­tu­var ilaç­la­rın)kul­la­nıl­ma sü­re­si art­tık­ça, he­men he­men doğ­ru­sal ola­rak yük­se­lir.Kalp yet­mez­li­ği, kalp fonk­si­yon bo­zuk­lu­ğu ve ka­ra­ci­ğer fonk­si­yonbo­zuk­lu­ğu olan has­ta­lar­da kul­la­nı­lır­ken dik­kat­li olun­ma­lı­dır.Böb­rek fonk­si­yon test­le­ri bo­zul­du­ğu tak­dir­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Trom­bo­sit ag­re­gas­yo­nu­nu azal­tıp, ka­na­ma za­ma­nı­nı uza­tır. Ge­be­lik­te,özel­lik­le ilk ve üçün­cü tri­mes­ter­de çok ge­rek­me­dik­çe kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Em­zi­ren an­ne­le­re ve­ril­me­me­li­dir. Jüvenil artrit dışında ço­cuk­lar­dakul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:Ka­rın­dara­hat­sız­lık his­si, bu­lan­tı, ha­fif pe­ri­fe­ral ödem, ku­lak çın­la­ma­sı,baş dön­me­si, işit­me ve gör­me bo­zuk­luk­la­rı, çar­pın­tı, disp­ne, ha­zım­sız­lık,ka­bız­lık, mi­de ağ­rı­sı, mi­de yan­ma­sı gi­bi yan et­ki­ler gö­rü­le­bil­mek­te­dir.

Etkileş.:Birliktekullanımında hi­dan­to­in, sül­fo­na­mid ya da sül­fo­ni­lü­re­ler gi­bi ilaç­la­rındoz aya­rı ya­pıl­ma­lı­dır. Oral an­ti­ko­agü­lan alan­la­ra da dik­kat edil­me­li­dir.Pro­be­ne­sid ile bir­lik­te alın­ma­sın­da nap­rok­se­nin ya­rı­lan­ma öm­rübe­lir­gin ola­rak ar­tar. Bir­lik­te kul­la­nı­mın­da me­tot­rek­sa­tın tok­si­si­te­siar­ta­bi­lir. Prop­ra­no­lol ve di­ğer b-blo­ker­le­rin an­ti­hi­per­tan­sif et­ki­si­ni azal­ta­bi­lir.Plaz­ma lit­yum kon­sant­ras­yo­nu ar­ta­bi­lir. Bü­tün nons­te­ro­id an­ti­enf­la­ma­tu­varilaç­lar, ACE in­hi­bi­tör­le­ri kul­la­nı­mı ile bir­lik­te gö­rü­le­bi­lenböb­rek yet­mez­li­ği ris­ki­ni ar­tı­ra­bi­lir. Nap­rok­se­n zi­do­vu­dininplaz­ma dü­zey­le­ri­ni yük­selt­ti­r.

Doz Önerisi: Ro­ma­to­id art­ri­t, an­ki­lo­zan spon­di­li­t, at­ro­zisgi­bi akut, kro­nik kas-is­ke­let ve yu­mu­şak do­ku il­ti­hap­la­rın­da gün­de2 kez sa­bah ve ak­şam 1 g ve­ri­lir. İki haf­ta için­de art­ri­tte semp­to­ma­tikiyi­leş­me gö­rü­lür. İyi­leş­me bu sü­re için­de göz­len­mez­se te­da­vi­ye 2haf­ta­lık uzat­may­la de­vam edi­lir. Akut gut nö­bet­le­rin­de te­da­vi­yebaş­la­ma do­zu 750 mg, da­ha son­ra nö­bet di­nin­ce­ye ka­dar 8 sa­at­te bir250 mg ile te­da­vi­ye de­vam edil­me­li­dir. Di­ğer ağ­rı­lı du­rum­lar­da vepri­mer dis­me­no­re, akut ten­di­ni­ ve bur­sit­te öne­ri­len baş­la­ma do­zu500 mg olup, da­ha son­ra­ki te­da­vi sı­ra­sın­da 6-8 sa­at­te bir 250 mg alı­nır.Gün­lük doz 1250 mg’yi geç­me­me­li­dir. Ço­cuk­lar­da: 5 ya­şın­dan bü­yük ço­cuk­lar­da jü­ve­nilro­ma­to­id art­rit te­da­vi­sin­de kg ba­şı­na 10 mg, doz iki­ye bö­lü­ne­reksa­bah ve ak­şam ve­ril­me­li­dir.

Naponal adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
Bu gün:  Sağlık ve Sosyal Güvenlik Haftası  Kalp Haftası  
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki