TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Na­so­nex Aqu­eo­us Na­sal SpraySche­ring-Plo­ugh

Mo­me­ta­zon fu­ro­at50 µg/doz

Ambalaj: 140 doz için 18 g süs­pan­si­yon içe­ren, ma­nu­el dozayar­lı ambalaj.

End.:Eriş­kin­lerile 3 yaş ve üze­rin­de­ki ço­cuk­lar­da mev­sim­sel ve yıl bo­yu sü­ren al­ler­jikri­nit semp­tom­la­rı­nın te­da­vi­sin­de ve mev­sim­sel al­ler­jik ri­ni­tinpro­fi­lak­si­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Mo­me­ta­zo­na aşı­rı du­yar­lık, kont­ren­di­kas­yon­dur.Bu­run mu­ko­za­sı ile iliş­ki­li te­da­vi edil­me­miş lo­ka­li­ze en­fek­si­yon­la­rınvar­lı­ğın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Kor­ti­kos­te­ro­id­le­rin ya­ra iyi­leş­me­si­neolan in­hi­bi­tör et­ki­sin­den do­la­yı ya­kın geç­miş­te bu­run ame­li­ya­tıve­ya trav­ma­sı ge­çir­miş olan has­ta­lar­da, ya­ra iyi­leş­me­den ön­ce na­zalkor­ti­kos­te­ro­id­ler kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Eğer ge­re­ki­yor­sa, mo­me­ta­zon fu­ro­at, ak­tif ve­yala­tent so­lu­num yo­lu tü­ber­kü­löz en­fek­si­yon­la­rı ve­ya te­da­vi edil­me­mişman­tar, bak­te­ri ve­ya sis­te­mik vi­rüs en­fek­si­yon­la­rı ve­ya okü­lerher­pes simp­leks en­fek­si­yo­nu olan has­ta­lar­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.Na­zo­fa­renks­teıs­rar­lı ir­ri­tas­yon, mo­me­ta­zon ile te­da­vi­nin ke­sil­me­si­ni ge­rek­ti­re­bi­lir.Te­da­vi­den bek­le­nen ya­ra­rın tam ola­rak el­de edil­me­si için 48 sa­atgeç­me­si ge­re­ke­bi­lir. Ge­be, em­zi­ren ve­ya ge­be­lik ris­ki ta­şı­yan ka­dın­lar­dakul­la­nı­mı­na ka­rar ve­ri­lir­ken an­ne, fe­tüs ve be­be­ğe ve­ri­le­bi­le­cekola­sı za­rar­lar, bek­le­nen ya­rar­lar­la kar­şı­laş­tı­rıl­ma­lı­dır.

Yan E.: Bbaş ağ­rı­sı, epis­tak­sis (ka­na­ma,kan­lı mu­kus ve kan pıh­tı­la­rı), fa­ren­jit, bu­run­da yan­ma, bu­run­da ir­ri­tas­yonve bu­run­da ül­se­ras­yon görülebilir.

Doz Önerisi: Eriş­kin­ler (ge­ri­yat­rik has­ta­lar da­hil) ve 12 ya­şınüze­rin­de­ki ço­cuk­lar­da pro­fi­lak­si ve te­da­vi için ge­nel­lik­le öne­ri­lendoz gün­de bir kez her iki bu­run de­li­ği­ne 50 µg’lik iki püs­kürt­me ol­maküze­re gün­de top­lam doz 200 µg’dir. Semp­tom­la­rın kont­rol al­tı­na alın­ma­sın­danson­ra sü­rek do­zu ola­rak her bu­run de­li­ği­ne bir püs­kürt­me ol­mak üze­regün­de top­lam 100 µg’ye dü­şü­rü­le­bi­lir. Tam te­ra­pö­tik ya­rar el­de et­mekiçin dü­zen­li ola­rak kul­la­nıl­ma­sı öne­ri­lir. Na­so­nex Aqu­eo­us Na­salSpray ile pro­fi­lak­tikte­da­vi­ye po­len mev­si­mi­nin baş­la­ma­sın­dan 2-4 haf­ta ön­ce baş­lan­ma­sıöne­ri­lir.

Nasonex adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki