TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  09 Ağustos 2020, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Neo-Pe­not­ran Va­ji­nal Ovül     Em­bil

Met­ro­ni­da­zol 500mg, mi­ko­na­zol nit­rat 100 mg

Ambalaj: 14ovül, par­mak­lık­la­rıy­la bir­lik­te.

Eşdeğeri: Nidazol-MVajinal Tablet: 14 tablet (İ.E.Ulagay).

End.:Va­ji­nalkan­di­di­ya­zis, bak­te­ri­yel ve tri­ko­mo­nal va­ji­nit te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir

Kontr.E.: Bi­le­şi­mde­ki mad­de­le­re ve­ya bun­la­rıntü­rev­le­ri­ne kar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı bu­lu­nan­lar­da, ge­be­li­ğin ilküç ayın­da, por­fi­ri, epi­lep­si ve cid­di ka­ra­ci­ğer fonk­si­yon bo­zuk­lu­ğun­dakul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Di­sül­fi­ram ben­ze­ri re­ak­si­yongö­rü­le­bi­le­ce­ğin­den, te­da­vi sü­re­sin­ce ve te­da­vi bit­tik­ten 2 günson­ra­sı­na ka­dar al­kol alın­ma­ma­lı­dır. Tri­ko­mo­nas te­da­vi­sin­de,has­ta­nın eşi­nin de te­da­vi­si ge­re­kir. Ge­be­li­ğin ilk üç ayın­­dan son­ra,çok ge­rek­li gö­rü­len ol­gu­lar­da, he­kim kont­ro­lün­de kul­la­nı­la­bi­lir.Met­ro­ni­da­zolan­ne sü­tü­ne geç­ti­ğin­den, te­da­vi bit­tik­ten 24-48 sa­at son­ra­sı­na ka­darbe­bek süt­ten ke­sil­me­li­dir.

Yan E.: Sey­rek ola­rak va­ji­na­da yan­ma, ka­şın­tıve tah­riş, baş ağ­rı­sı, ka­rın ağ­rı­sı, na­di­ren de­ri dö­kün­tü­le­ri şek­lin­deaşı­rı du­yar­lık re­ak­si­yon­la­rı gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: Aşa­ğı­da­ki ilaç­lar­la bir­lik­tekul­la­nıl­dı­ğın­da, met­ro­ni­da­zo­lün emil­me­si­ne bağ­lı ola­rak et­ki­leş­megö­rü­le­bi­lir: Al­kol: Al­kol ta­ham­mül­süz­lü­ğü (di­sül­fi­ram ben­ze­ri re­ak­si­yon).Oral an­ti­ko­agü­lan­lar: An­ti­ko­agü­lan­la­rın et­ki­sin­dear­tış. Fe­ni­to­in: Fe­ni­to­inin kan dü­ze­yin­de yük­sel­me. Fe­no­bar­bi­tal: Met­ro­ni­da­zo­lün kan dü­ze­yin­dedüş­me. Di­sül­fi­ram: Sant­ral si­nir sis­te­miy­le il­gi­li ba­zı et­ki­ler(psi­ko­tik re­ak­si­yon­lar) or­ta­ya çı­ka­bi­lir. Si­me­ti­din: Met­ro­ni­da­zo­lün kan dü­ze­yi yük­se­le­bi­lir,nö­ro­lo­jik yan et­ki ris­ki ar­ta­bi­lir. Lit­yum: Tok­si­si­te­de ar­tış gö­rü­le­bi­lir.

Doz Önerisi: Te­da­vi­ye baş­lar­ken 14 gün sü­rey­le yal­nız­ca ak­şam­la­rıbi­rer va­ji­nal ovül ya da 7 gün sü­rey­le sa­bah 1, ak­şam 1 va­ji­nal ovülöne­ri­le­bi­lir. Tek­rar­la­yan di­renç­li ol­gu­lar­da 14 gün sü­rey­le sa­bah1, ak­şam 1 ovül öne­ril­mek­te­dir. Neo-Pe­not­ran Ovül sır­tüs­tü ya­tar po­zis­yon­da, pa­ke­tin için­de­kipar­mak­lık­lar yar­dı­mıy­la va­jen de­rin­li­ği­ne uy­gu­lan­ma­lı­dır. Las­tik­teha­sar ya­pa­bi­le­ce­ğin­den, ovül­ler kont­ra­sep­tif di­yaf­ram ve pre­zer­va­tifile te­mas et­ti­ril­me­me­li­dir.

NeoPenotran adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki