TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  09 Ağustos 2020, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ne­os­po­rin Göz Dam­la­sı   GSK

Po­li­mik­sin B sül­fat5000 IU, ne­omi­sin sül­fat 1700 IU, gra­mi­si­din 25 IU/ml

Ambalaj: 5 mL’lik plas­tik şişe.

End.:Pro­fi­lak­si:Cer­ra­hi gi­ri­şim­ler ve göz­den ya­ban­cı ci­simçı­ka­rıl­ma­sı da­hil, pre ve post ope­ra­tif kul­la­nım­da. Te­da­vi: Kon­junk­ti­vit,ke­ra­tit, kor­nea ül­ser­le­ri, ül­se­ra­tif ble­fa­rit­le bir­lik­te kon­junk­ti­vitve kro­nik dak­ri­yo­sis­tit da­hil bak­te­ri­yel en­fek­si­yon­la­rın te­da­vi­sin­deen­di­ke­dir.

Kontr.E.:Bi­le­şim­de­kimad­de­ler­den her­han­gi bi­ri­ne kar­şı ve­ya fra­mi­se­tin, ka­na­mi­sin,gen­ta­mi­sin ve di­ğer ben­zer an­ti­bi­yo­tik­ler gi­bi çap­raz du­yar­lıkoluş­tu­ran mad­de­le­re kar­şı bi­li­nen aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.Preparatın kul­la­nı­mı, int­ra­okü­ler sı­vı­la­ra geç­me ola­sı­lı­ğı­nın bu­lun­du­ğudu­rum­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Be­lir­gin sis­te­mik emiliminin ar­dın­dan, ne­omi­singi­bi ami­nog­li­ko­zid­ler ir­re­ver­sibl oto­tok­si­si­te­ye ne­den ola­bi­lir­ler.Yyük­sek doz­lar­da ve­ya uzun sü­re­li te­da­vi son­ra­sı bu ola­sı­lık de­ğer­len­di­ril­me­li­dir.Ge­be­likdö­ne­min­de et­ki­le­ri ve in­san sü­tün­den atı­lı­mıy­la il­gi­li bil­gi yok­tur.Te­da­vi­nin kli­nik ya­ra­rı, ge­liş­mek­te olan fe­tu­sa bi­lin­me­yen ola­sırisk­ler­le den­ge­len­me­li­dir.

Yan E.:Uy­gu­la­ma­danson­ra du­yar­lı­laş­mış ol­gu­lar gö­rü­le­bi­lir.

Doz Önerisi:Ne­os­po­rin Göz Dam­la­sı göz ya­şı i­le i­zo­to­nik­tir vegöz­de i­yi to­le­re e­di­lir. Ö­ne­ri­len doz et­ki­le­nen gö­ze gün­de,iki-dört kez 1-2 dam­la­dır, an­cak du­ru­mun şid­de­ti­ne gö­re da­ha sık uy­gu­la­mage­rek­li o­la­bi­lir. E­ğer uy­gu­la­ma sı­ra­sın­da­ki bir dam­la, gö­zü ye­te­rin­cekap­la­maz i­se, i­kin­ci bir dam­la uy­gu­la­na­bi­lir. Te­da­vi, gö­zün i­yi­leş­miş gö­rün­me­sin­denson­ra da en az 2 gün sür­dü­rül­me­li­dir.

Neosporin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki