TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ne­ostig­min Am­pul   Ade­ka

Ne­os­tig­min me­ti­lsül­fat

Ambalaj: 0.5mg/1 mLx6 ampul.

End.:Aşa­ğı­da­kidu­rum­lar­da en­di­ke­dir: İç Has­ta­lık­la­rı: Ato­nik kons­ti­pas­yon, me­te­ori­zm (örn. rad­yo­lo­jikin­ce­le­me ön­ce­sin­de), pa­rok­sis­mal ta­şi­kar­di. Nö­ro­lo­ji: Miyastenia gra­vis psö­do­pa­ra­li­ti­ka,pa­ra­li­zi, spazm, fas­yal pa­ra­li­zi, he­mip­le­ji, mo­nop­le­ji, po­li­omi­ye­lit,spas­tik se­reb­ral palsy, ör­ne­ğin Litt­le has­ta­lı­ğı, tor­ti­ko­lis, postt­rav­ma­tikdu­rum­lar (post­kon­küs­yo­nel du­rum­lar, ka­fa trav­ma­sı ve­ya lom­ber ponk­si­yonson­ra­sı or­ta­ya çı­kan, mig­ren ve­ya baş ağ­rı­sı, pe­ri­fe­rik si­nir ya­ra­lan­ma­la­rı),nev­ral­ji. Cer­ra­hi, Üro­lo­ji: Pos­to­pe­ra­tif ba­ğır­sak ato­ni­si ve üri­ner re­tan­si­yon,kü­rar an­ta­go­niz­ma­sı (kü­rar ve kü­rar-ti­pi kas gev­şe­ti­ci­le­rin et­ki­le­ri­ninnöt­ra­li­ze edil­me­si). Ka­dın-Do­ğum: Ge­be­lik­te mi­de­de yan­ma, şiş­kin­lik, menst­rü­as­yonge­cik­me­si. KBB: Ku­lak çın­la­ma­sı, ağır işit­me, Me­ni­ere has­ta­lı­ğı,Oze­na. Göz: Glo­kom.

Kontr.E.:Bron­şi­yalast­ma, ye­ni ko­ro­ner tı­ka­nık­lı­ğı ol­gu­la­rı, par­kin­so­nizm, epi­lep­si,va­go­to­ni, bra­di­kar­di, ba­ğır­sak-id­rar yo­lu obst­rük­si­yo­nu, hi­po­tan­si­yonhal­le­ri ve ne­os­tig­min me­til sül­fa­ta kar­şı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Ne­os­tig­min yal­nız kü­rar ve­yakü­rar ben­ze­ri sen­te­tik kas gev­şe­ti­ci­le­ri­ne, ya­ni de­po­la­ri­zan ol­ma­yan­la­rı­nakar­şı an­ta­go­nist et­ki gös­te­rir. De­po­la­ri­zan mad­de­ler­le ise tam ak­si­ne bir si­ner­jigö­rü­lür. Epi­lep­si, bron­şi­yal ast­ma, bra­di­kar­di, va­go­to­ni, hi­per­ti­ro­idizm,kar­di­yak arit­mi­ler, pep­tik ül­ser ve ko­ro­ner ok­lüz­yo­nun­dan son­radik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. An­ti­ko­li­nes­te­raz ilaç­la­rın ge­be­li­ğinson saf­ha­la­rın­da IV uy­gu­lan­dı­ğın­da pre­ma­tü­re do­ğum­la­ra yol aça­bi­le­ce­ğidik­ka­te alın­ma­lı­dır. Ne­os­tig­min me­til sül­fa­tın an­ne sü­tü­ne ge­çipgeç­me­di­ği bi­lin­me­mek­te­dir. Be­bek­te gös­te­re­bi­le­ce­ği yan et­ki­lergöz önün­de bu­lun­du­ru­la­rak, an­ne­nin ilaç­tan el­de ede­ce­ği ya­rar dik­ka­tealı­na­rak ila­cın ve­ya em­zir­me­nin ke­sil­me­si­ne ka­rar ve­ril­me­li­dir.

Yan E.:Tü­kü­rüksal­gı­sın­da ar­tış, bu­lan­tı, kus­ma, ab­do­mi­nal kramp­lar ve di­ya­regörülebilir. Aler­jik re­ak­si­yon­lar da bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.:Ba­zı an­ti­bi­yo­tik­lerözel­lik­le ne­omi­sin, strep­to­mi­sin ve ka­na­mi­sin ha­fif ama be­lir­ginnon­de­po­la­ri­zan blo­kaj et­ki­si gös­te­re­bi­lir­ler ve bu et­ki nö­ro­mus­kü­lerblo­ka­jı ar­tı­ra­bi­lir. Lo­kal ve ba­zı ge­nel anes­te­zik­ler, an­ti­arit­mikilaç­lar ve nö­ro­mus­kü­ler ile­ti­yi bo­zan di­ğer ilaç­lar mi­yas­te­nia gra­vis­lihas­ta­lar­da eğer kul­la­nı­lır­sa dik­kat edil­me­li; ne­os­tig­min do­zu bu­nagö­re ayar­lan­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Gün­lük doz 1-2 am­pul­dür. En­jek­si­yon­lar SC, IM ve IV ola­rakuy­gu­la­na­bi­lir.

Neostigmin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki