TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ne­ota­lem En­füz­yon So­lüs­yo­nu   Ata­farm

Mi­tok­sant­ron

Ambalaj: 20mg/10 mLx1 flakon.

Eşdeğeri: Mito­xantron EbeweFlakon: 20 mg/10 mLx1 flakon (Liba); No­vant­ro­neVi­yal: 20 mg/10 mLx1 vi­yal­ (Er­Kim).

End.:İler­le­mişme­me kan­se­ri, non-Hodg­kin len­fo­ma, ye­tiş­kin­le­rin akut non­­len­fo­si­tiklö­se­mi­le­rin­de (ANLL), pri­mer ka­ra­ci­ğer kan­se­ri ve over kan­se­rin­deen­di­ke­dir.

Kontr.E.:Mi­tok­sant­ro­nakar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı ol­anlarda kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Mi­tok­sant­ron si­to­tok­sik birilaç ol­du­ğun­dan, an­ti­ne­op­las­tik ilaç­lar­la te­da­vi ko­nu­sun­da de­ne­yim­liuz­man he­kim­ler­ce ya da on­la­rın gö­ze­ti­min­de kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ge­neldu­ru­mu bo­zuk ya da ke­mik ili­ği dep­res­yo­nu olan has­ta­lar­da bü­yük birdik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ay­nı ku­ral cid­di ka­ra­ci­ğer yet­mez­li­ğiolan has­ta­lar için de ge­çer­li­dir. Mi­tok­sant­ron has­ta­ya ve­ri­li­şin­denson­ra­ki 24 sa­at için­de id­ra­ra ma­vi-ye­şil renk ve­re­bi­le­ce­ğin­den,bu ko­nu­da has­ta­lar bil­gi­len­di­ril­me­li­dir. Mi­tok­san­t­ron ge­be­ler­dekul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. İla­cın kul­la­nı­mı sı­ra­sın­da ve te­da­vi­nin bi­ti­min­denson­ra en az 6 ay sü­rey­le ge­be ka­lın­ma­sın­dan sa­kı­nıl­ma­sı ko­nu­sun­daeş­ler uya­rıl­ma­lı­dır. Em­zi­ren an­ne­ler­de kul­la­nı­mı ge­re­ki­yor­sa,em­zir­me­ye son ve­ril­me­li­dir.

Yan E.:Öne­ri­lendoz­lar­da ve­ril­me­siy­le dü­şük dü­zey­de bir lö­ko­pe­ni bek­le­nme­li­dir.Trom­bo­si­to­pe­ni olu­şa­bi­lir, ane­mi ise da­ha na­dir­dir. İler­le­miş me­mekan­se­ri ve len­fo­ma­lar­da, mi­tok­sant­ro­nun 21 gün­de bir uy­gu­lan­ma­sıy­laen sık or­ta­ya çı­kan yan et­ki­ler bu­lan­tı ve kus­ma­dır. Di­ğer bir yan et­ki­sialo­pe­si olup, ge­nel­lik­le ha­fif sey­re­der ve te­da­vi­nin ke­sil­me­siy­lebir­lik­te dü­ze­lir. Da­ha na­dir bil­di­ri­len yan et­ki­ler­se ame­no­re, iş­tah­sız­lık,ka­bız­lık, is­hal, disp­ne, yor­gun­luk ha­li, ateş, gast­ro­in­tes­ti­nal ka­na­ma,sto­ma­tit/mu­ko­zit gi­bi du­rum­lar­dır.

Etkileş.: Di­ğer an­ti­ne­op­las­tik ilaç­lar­lakom­bi­ne te­da­vi du­ru­mun­da da­ha şid­det­li tok­sik et­ki­ler (özel­lik­lear­tan mi­ye­lo­tok­sik ve kar­di­yo­tok­sik et­ki­ler) bek­len­me­li­dir. Mi­tok­sant­ron,ay­nı en­füz­yon çö­zel­ti­si için­de baş­ka hiç­bir müs­tah­zar­la ka­rış­tı­rıl­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi:İler­le­miş me­me kan­se­ri, non-hodg­kin len­fo­ma ve he­pa­to­ma­da, öne­ri­len baş­lan­gıç do­zu 21 gün­debir tek­rar­la­na­bi­len tek IV doz şek­lin­de 14 mg/m2’dir. Da­haön­ce­ki te­da­vi ya da ge­nel du­rum bo­zuk­lu­ğu ne­de­niy­le ke­mik ili­ğire­zer­vi dü­şük has­ta­lar­da baş­lan­gıç do­zu­nun 12 mg/m2 ol­ma­sıöne­ri­lir. İz­le­yen doz­la­rın ve­ri­liş za­ma­nı ve mik­ta­rı kli­nik du­ru­magö­re de­ğer­len­di­ril­me­li­dir. 21 gün için­de lö­ko­sit ve trom­bo­sit değ­er­le­rinor­ma­le dön­müş­se ön­ce­ki doz tek­rar­la­na­bi­lir. Akut non-len­fo­si­tik lö­se­mi(ANLL): Tek ajan ola­rak; re­mis­yo­nun baş­la­ma­sı için öne­ri­len doz gün­lüktek IV doz şek­lin­de 5 gün ar­ka ar­ka­ya 12 mg/m2’dir (top­lam 60mg/m2).

Neotalem adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki