TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Neurontin KapsülPfizer

Gabapentin

Ambalaj: 100 mgx20 kapsül :: 300 mgx50 kapsül :: 400 mgx50 kapsül.

Neurontin Çentikli Film Tablet

Gabapentin

Ambalaj: 600 mgx50 çentikli tablet :: 800 mgx50 çentikli tablet.

End.: Sekonder jeneralize konvülsiyonların eşlik ettiği ya daetmediği, basit ya da kompleks parsiyel konvülsiyonlu yetişkin ve 12 yaş üstüçocuk hastaların tedavisinde monoterapi (yeni tanı konulan konvülsiyonluhastaların tedavisi dahil) ya da ek tedavi olarak (12 yaşından küçük çocuklardamono­terapi ile ilgili olarak yeterli deneyim yoktur), sekonder jeneralizekonvülsiyonların eşlik ettiği ya da etmediği, parsiyel konvülsiyonlu 3 yaş vedaha büyük çocukların ek tedavisinde ve yetişkinlerde diyabetik polinöropati vepostherpetik nevraljide görü­len nöropatik ağrının tedavisinde kullanılır.

Kontr.E.: Gabapentine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinenlerdekullanılmamalıdır. Akut pankreatitli has­talarda kontrendikedir. Absans gibiprimer jeneralize nöbetlerde etkili değildir.

Uyar.:DiabetesMellituslu hastalarda kan şekeri daha sık kontrol edilmeli ve gerekiyorsaantidiyabetik ilacın dozu ayarlanmalıdır. Böbrek fonksiyonları bozuk hastalardaga­ba­pentin dozu azaltılma­lıdır. Gabapentin tedavisi sıra­sın­da hemorajikpankreatit bildirilmiştir. Bu nedenle, pan­krea­titin ilk klinik belirtileri(persistan karın ağrısı, bulantı ve tekrarlayan kusmalar) ortaya çıkar çıkmazgaba­pen­tin tedavisine derhal son verilmelidir. Antiepileptik ilaçlar,konvülsiyon sıklığının artması olasılığına karşı birden bırakılmamalıdır.Gebelik döneminde ancak yararları ve riskleri çok iyi değerlen­di­rildiktensonra kullanılmalıdır. Ga­bapentin insanlarda anne sütü­ne geçer. Anne açısındanantie­pi­leptik tedavinin önemi de göz önün­de bulundurularak, emzirmeye ya dagabapentin tedavisi­ne son ve­ril­melidir. Gaba­pen­tin merkezi sinir sistemiüzerinde etkili olduğundan, se­dasyon, baş dönmesi ya da merkezi sinir sistemidepres­yo­nunun diğer belirtilerine yol açabilir. Reaksiyon ka­pa­sitesini,araç ve kompleks makineleri kullanma yete­neğini olumsuz yönde etkileyebilecekdüzeyde azaltabilir.

Yan E.: En sık bildirilen advers etkilersomnolans, halsizlik, baş dönmesi, baş ağrısı, bulantı, kusma, kilo alma,sinirlilik, uykusuzluk, ataksi, nis­tagmus, parestezi ve iştahsızlıktır.Asteni, görme bozuklukları (ambliyopi ve dip­lo­pi), tremor, disartri, düşüncebozuklukları, amnezi, ağız kuruluğu, dep­resyon ve emosyonel labilite seyrekolarak görül­müş­tür. Dispepsi, konstipasyon, karın ağrısı, iştah artışı,rinit, farenjit, öksürük, miyalji, sırt ağrısı, yüz, ekstremite ya da tümvücutta ödem, impotans, dişlerde anormallik, gingivit, kaşıntı, lökopeni,kırık, vazodilatasyon, hipertansiyon ve travmayı takiben purpuraya raslanmıştır

Etkileş.:Mideasidini nötralize eden magnezyum ya da alüminyum içe­ren antasitlerle birliktekulla­nılması, gabapentinin biyoyararlanı­mını %24 ora­nında azal­tabilir.Simetidin ile birlikte kullanıldığında, gaba­pentinin renal eliminasyonuhafifçe azalır. Gabapentin, antasit kullanımından en az 2 saat sonraalınmalıdır. Alkol ya da merkezi etkili ilaçlar, gabapentinin mer­kezi sinirsistemiyle ilgili bazı yan etkilerini (somnolans ve ataksi gibi) şiddet­lendirebilir.

Doz Önerisi: Terapötik tedavi için preparatın her iki farmasötik formuda eşit olarak uygundur. 12 yaş üzerindeki hastalarda epilepside monoterapi veek tedavi olarak etkin doz günde 900-3600 mg’dir. Gereken sürek dozununayarlanması ve gerektiğinde doz yükseltilmesi hızla yapılabilir. Toplam günlükdoz, üç kerede uygulanan 3600 mg gabapentin dozunu  aşmamalıdır. Uzun süreli açık etiketli klinik çalışmalarda 4800mg/gün’e kadar olan dozlar iyi tolere edilmiştir. Günlük toplam doz, üç dozabölünerek uygulanmalıdır. 3-12 yaşlarındaki çocuklarda ek tedavide başlangıçdozu günde üç defa üç eşit doza bölünerek verilen 10-15 mg/kg/gün’dür ve etkindoza  yaklaşık üç günlük bir titrasyonile ulaşılır. 5 yaş ve üzeri çocuk hasta grubunda etkili gabapentin dozu gündeüç defa üç eşit doza bölünerek verilen 25-35 mg/kg/ gün’dür. 3-5 yaş çocukhasta grubunda etkili gabapentin dozu günde üç kez üç eşit doza bölünerekverilen 40 mg/kg/gün’dür. Uzun süreli bir klinik çalışmada 50 mg/kg/gün’e kadarolan dozlar iyi tolere edilmiştir. İki doz arasındaki süre 12 saati aşmamalıdır.Yetişkinlerde nöropatik ağrıda başlangıç dozu 900 mg/gün’dür, bu doz üç eşitdoza bölünerek verilmelidir (günde üç kez 300 mg’lik bir Neurontin Kapsül ya da günde üç kez 100 mg’lik üç Neurontin Kapsül). Gerekli olduğu durumlarda dozmaksimum 3600 mg/gün’e kadar yükseltilebilir.

Neurontin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki