TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ne­ut­ro­ge­na Ac­ne Mask   Jans­sen-Ci­lag

Ben­zo­il pe­rok­sit

Ambalaj: %5x56 gram­lık plas­tik tüp­.

End.:Yüz ve vü­cut­ta­kiak­ne vul­ga­ri­sin bü­tün tür­le­ri (ko­me­don­lar, si­vil­ce­ler) özel­lik­lepa­pü­lo pus­tü­loz ak­ne­nin (kü­çük no­dü­ler ve pus­tü­ler) to­pi­kal te­da­vi­sin­deen­di­ke­dir.

Kontr.E.: Du­yar­lık gös­te­ren ki­şi­ler­dekul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Göz ve mu­ko­za­la­ra değ­di­ril­me­me­li­dir.Ben­zo­il pe­rok­si­tin ak­laş­tı­rı­cı et­ki­sin­den do­la­yı kir­pik­ler, sa­kalve saç­la­ra değ­di­ril­me­me­li­dir. Ge­be­lik­le il­gi­li her­han­gi bir ça­lış­maya­pıl­ma­mış­tır ve an­ne sü­tü­ne ge­çip geç­me­di­ği bi­lin­me­mek­te­dir.Ge­be­ler­de çok zo­run­lu hal­ler dı­şın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: Lo­kal kı­za­rık­lık­lar, ha­fif yan­mahis­si ve so­yul­ma­lar gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: Cilt üze­ri­ne uy­gu­la­na­rak kul­la­nı­landi­ğer ak­ne te­da­vi­le­riy­le ay­nı an­da kul­la­nı­mı ve­ya art ar­da kul­la­nı­mıis­ten­me­yen et­ki­le­rin şid­det­len­me­si­ne yol aça­bi­lir.

Doz Önerisi: Gün­de bir kez ve­ya ge­rek­li gö­rül­dü­ğü ka­dar, ak­ne­yeyat­kın ve­ya ak­ne­li cilt üze­ri­ne in­ce bir ta­ba­ka ha­lin­de da­ire­selha­re­ket­ler­le sü­rü­lür. 20 da­ki­ka ku­ru­ma­sı bek­le­nir ve ılık suy­labol­ca du­ru­la­nır. Cilt yu­mu­şak ha­re­ket­ler­le ku­ru­la­nır. Ak­ne­lerkay­bo­lun­ca­ya ka­dar te­da­vi­ye de­vam edi­lir.

Ne­ut­ro­ge­na T/Gel Şam­pu­an

Ne­utar %2

Ambalaj: 130 mL’lik plas­tik şişe.

End.: Saç de­ri­sin­de ka­şın­tı ve ke­pek­len­me gi­bi semp­tom­lar­lagö­rü­len kro­nik psö­ri­azis, se­bo­re­ik der­ma­tit ve ke­pek te­da­vi­sin­dekul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Co­al ta­ra du­yar­lı­ğı ol­du­ğu bi­li­nen ol­gu­lar­da,saç de­ri­sin­de açık ya­ra­sı ve­ya akut enf­la­mas­yo­nu olan ol­gu­lar­da,özel­lik­le he­kim ge­rek­li gör­me­miş­se, kul­la­nıl­ma­sı sa­kın­ca­lı­dır.

Uyar.: Yal­nız dış­tan kul­la­nım için­dirve sa­de­ce saç­lı de­ri­ye uy­gu­lan­ma­lı­dır. Enf­la­mas­yon­lu ve­ya açıkya­ra­sı olan saç de­ri­sin­de kul­la­nıl­maz. Göz­ler­le te­ma­sın­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır.Eğer göz­ler­le te­mas eder­se bol suy­la yı­kan­ma­lı­dır. Sey­rek ola­rakgri, sa­rı, kim­ya­sal iş­lem­le saç ren­gi açıl­mış ve­ya bo­ya­lı saç­lar­dasaç ren­gi­nin bo­zul­ma­sı­na ne­den ola­bi­lir. Ürün kul­la­nıl­dık­tan son­ra24 sa­at sü­rey­le gü­neş ışın­la­rı­nın et­ki­le­rin­den sa­kı­nıl­ma­lı­dır.Çok ge­rek­li ol­ma­dık­ça, ge­be­lik­te ve em­zi­rir­ken kul­la­nı­mın­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.: Co­al tar içe­ren ürün­ler uzun sü­rey­leuy­gu­lan­dık­la­rın­da der­ma­tit be­lir­ti­le­ri­nin or­ta­ya çık­ma­sı­na ne­denola­bil­mek­te­dir­ler. Bu der­ma­tit, al­ler­jik ve­ya ir­ri­tan ni­te­lik­teola­bi­lir. İr­ri­tan ni­te­lik­te­ki der­ma­tit­ler ge­nel­lik­le do­za ba­ğım­lı­dır­lar.Ay­rı­ca fo­to­sen­si­ti­zas­yo­na ve ak­ne ben­ze­ri lez­yon­la­rın oluş­ma­sı­nane­den ola­bi­lir.

Etkileş.: Fo­to­sen­si­ti­zas­yo­na ne­den ola­bi­lentet­ra­sik­lin­ler, pso­ra­len ve tre­ti­no­in ile bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Özel­lik­le he­kim ta­ra­fın­dan öne­ril­me­miş­se, PU­VA te­da­vi­si ve di­ğerpsö­ri­azis te­da­vi­le­riy­le bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Ge­rek­li gö­rül­dü­ğü ka­dar, haf­ta­da en az iki kezuy­gu­lan­ma­lı­dır. Saç­lar iyi­ce ıs­la­tıl­dık­tan son­ra, T/Gel’den bol­ca bir mik­tar saç­lı de­ri­yeuy­gu­la­na­rak ma­saj ya­pı­lır. Kö­pü­ğün saç­lı de­ri üze­rin­de bir­kaç da­ki­kakal­ma­sı sağ­la­nır. Du­ru­la­nır ve iş­lem ye­ni­den tek­rar­la­nır.

Neutrogena adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki