TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Nevpa­rin Fla­kon IV   Mustafa Nevzat

He­pa­rin sod­yum

Ambalaj: 25000 IU/5 mLx1 fla­kon.

Eşdeğeri:LiquemineFlakon: 25000 IU/5 mLx1 fla­kon (Roche).

End.:Trom­boz,trom­boz teh­di­di, em­bo­li, kalp en­fark­tü­sü ve pos­to­pe­ra­tif trom­boz­la­rınön­len­me­sin­de en­di­ke­dir. He­pa­rin sin­di­rim yo­lun­da tah­rip ol­du­ğun­dan, pa­ren­te­ralyol­dan ve­ri­lir.

Kontr.E.:Ağır trom­bo­si­to­pe­ni,ağ­rı böb­rek yet­mez­li­ği, he­mo­ra­jik di­atez (her çe­şit), ma­lign hi­per­tan­si­yon(sis­to­lik 200 mm Hg’den yu­ka­rı­sı), gast­ro­in­tes­ti­nal ül­ser, göz, be­yinve omu­ri­lik ame­li­yat­la­rı, su­ba­kut bak­te­ri­yel en­do­kar­dit­te ve he­pa­ri­neaşı­rı du­yar­lık­ta kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.:He­pa­to­pa­tivar­lı­ğın­da (he­pa­ri­ne du­yar­lık ar­tar) ve­ya pros­tat, ka­ra­ci­ğer vesaf­ra yol­la­rı ame­li­yat­la­rın­dan son­ra kul­la­nı­lır­ken çok dik­kat­liolun­ma­lı­dır. Ge­be­lik­te he­pa­ri­nin za­rar­lı bir et­ki­si gös­te­ri­le­me­miş­sede, yi­ne de ke­sin­lik­le ge­re­ki­yor­sa ve­ril­me­li­dir. He­pa­rin an­ne sü­tün­den geç­mez.

Yan E.:Önem­siz he­mo­ra­ji­lerve­ya kü­çük he­ma­tom­lar için he­pa­rin kü­rü­nü kes­me­ye ge­rek yok­tur. Bu­nakar­şın ağır he­mo­ra­ji­ler­de he­pa­rin bı­ra­kıl­ma­lı ve he­nüz kan­da bu­lu­nanhe­pa­rin de pro­ta­min sül­fat en­jek­si­yon­la­rıy­la nöt­ra­li­ze edil­me­li­dir.He­pa­rinte­da­vi­sin­den son­ra gö­rü­le­bi­le­cek alo­pe­si, spon­tan ola­rak re­ver­sibl­dir.He­pa­rin al­kol­le bir­lik­te alın­ma­ma­lı­dır. Uzun sü­re kul­la­nı­ma bağ­lıos­te­opo­roz, ku­ta­nöz nek­roz, ge­çi­ci alo­pe­si, pri­apizm, trom­bo­si­to­pe­ni,hi­per­sen­si­ti­vi­te, en sık ola­rak ateş, tit­re­me, ür­ti­ker gö­rü­le­bi­lir.Ay­rı­ca baş ağ­rı­sı, kus­ma, as­tım ve ka­na­ma (ad­re­nal ka­na­ma so­nu­cumey­da­na ge­len ad­re­nal yet­mez­li­ği, ova­ri­al ka­na­ma­lar), se­rum tran­sa­mi­naz­la­rın­dage­çi­ci ar­tış gö­rü­le­bi­lir. Na­dir ol­gu­da, te­da­vi­ye baş­la­dık­tan1-3 haf­ta son­ra, cid­di trom­bo­em­bo­lik komp­li­kas­yon­la­ra ne­den ola­bi­len,bir trom­boz­la (be­yaz pıh­tı send­ro­mu) iliş­ki­li, kli­nik ola­rak be­lir­ginbir trom­bo­si­to­pe­ni olu­şa­bi­lir. Bu so­run­lakar­şı­la­şı­lır­sa he­pa­rin he­men ke­sil­me­li­dir. Trom­bo­li­tik te­da­vi göz önün­debu­lun­du­rul­ma­lı­dır.

Etkileş.:Di­ku­ma­rolve var­fa­rin sod­yum gi­bi oral an­ti­ko­agü­lan­la­rın et­ki­si­ni ar­tı­ra­bi­lir.Dekst­ran, ase­til­sa­li­si­likasit, fe­nil­bu­ta­zon, in­do­me­ta­sin, di­pi­ri­da­mol gi­bi pla­te­let in­hi­bi­tör­le­riy­leet­ki­le­şi­me gi­re­bi­lir. Di­ji­tal, ni­ko­tin, tetr­a­sik­lin ve an­ti­his­ta­mi­nik­ler­leet­ki­le­şe­bi­lir.

Doz Önerisi: IV ola­rak en­jek­te edi­lir ve he­men et­ki eder. Ve­ri­lenmik­ta­ra çok dik­kat edil­me­li­dir. Doz çok olur­sa trom­bo­li­tik pro­ses ha­fif­le­mişkli­nik semp­tom­lar­la iler­le­ye­bi­lir ve böy­le­ce ar­tan em­bo­li teh­li­ke­si­nide mas­ke­ler. Gün­lük he­pa­rin do­zu 40.000 IU’den az ol­ma­ma­lı­dır.Eğer faz­lamik­tar­da sı­vı ve­ril­me­si kont­ren­di­ke de­ğil­se, da­ma­ra dam­la dam­laper­füz­yon şek­lin­de de ve­ri­le­bi­lir. IV ve­ya SC ola­rak en­jek­te edi­le­bi­lir.

Nevparin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki