TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  09 Nisan 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ni­bu­len KremSanofi-Aventis

Sik­lo­pi­ro­ks o­la­min

Ambalaj: 10 mg/gx20 g’lik tüp­.

Eşdeğeri:CanolenKrem: 10 mg/gx20 g (Biofarma).

Ni­bu­len So­lüs­yon

Sik­lo­pi­ro­ks o­la­min

Ambalaj: 10 mg/mLx20 mL’lik şişe.

Eşdeğeri:CanolenSolüsyon: 10 mg/mLx20 mL (Biofarma).

Ni­bu­len Tır­nak Ci­la­sı

Sik­lo­pi­ro­ks o­la­min

Ambalaj: 80 mg/gx3 g tır­nak ci­la­sı, be­ra­be­rin­de 28 al­kol­lümen­dil ve 14 tır­nak tör­pü­sü içe­ren ambalaj.

End.:De­ri­ninbü­tün man­tar has­ta­lık­la­rı­nın te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir. Tır­nak ci­la­sıise tır­nak­lar­da­ki man­tar en­fek­si­yon­la­rı­nın te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ge­be­lik sı­ra­sın­da her tür­lü ilaç te­da­vi­sin­de ol­du­ğugi­bi, sik­lo­pi­rok­so­la­min ile te­da­vi an­cak ke­sin bir en­di­kas­yon var­sauy­gu­lan­ma­lı­dır. Ge­be­lik için bil­di­ri­len­ler, 6 ya­şın­dan ufak ço­cuk­la­rınte­da­vi­si için de ge­çer­li­dir. Gö­ze uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: Uy­gu­la­ma­ sı­ra­sın­da na­di­ren ge­çi­ci bir ka­şın­tıve yan­ma ile cilt­te ir­ri­tas­yon ola­bi­lir.

Doz Önerisi:NibulenKrem: Has­ta olan kı­sım­la­rın üze­ri­ne ge­nel­lik­legün­de iki kez Ni­bu­len Krem sü­rü­le­rek ku­ru­ma­ya bı­ra­kı­lır. De­ri­de­ki be­lir­ti­ler ge­çin­ce­yeka­dar bu te­da­vi­ye de­vam edil­me­li­dir (ge­nel­lik­le 2 haf­ta). Nüks­le­rinön­len­me­si için te­da­vi­ye bun­dan son­ra da 1-2 haf­ta de­vam edil­me­siöne­ri­lir. Ni­bu­len Solüsyon: Has­ta olan kı­sım­la­ra gün­de 2-3 kez sü­rü­lür ve ha­fif­çema­saj ya­pı­lır. Te­da­vi­ye, de­ri­de­ki be­lir­ti­ler kay­bo­lun­ca­ya ka­dar(ge­nel­lik­le 2 haf­ta) de­vam edil­me­li­dir. Nüks­le­rin ön­len­me­si içinuy­gu­la­ma­ya 1-2 haf­ta da­ha de­vam edil­me­si öne­ri­lir. NibulenTırnak Cilası: Tır­nakci­la­sı­nı ilk kez uy­gu­la­ma­dan ön­ce, has­ta­lık­tan et­ki­len­miş en­fek­teolan tır­nak, tır­nak ma­ka­sıy­la ola­bil­di­ğin­ce dip­ten ke­si­lir. Ge­ri­yeka­lan en­fek­si­yon­lu tır­nak kıs­mı da tör­pü­le­nir. Tır­nak ci­la­sı ilkay gü­na­şı­rı ola­rak, in­ce bir ta­ba­ka ha­lin­de sü­rü­lür. Tır­na­ğınetkin madde­ye doy­ma­sı sağ­la­nır. Uy­gu­la­ma, te­da­vi­nin ikin­ci ayın­dahaf­ta­da 2 kez­den az ol­ma­mak kay­dıy­la ve üçün­cü ay­dan baş­la­ya­rak haf­ta­da1 kez ola­cak şe­kil­de azal­tı­la­bi­lir. Uy­gu­la­ma sü­re­si en­fek­si­yo­nunşid­de­ti­ne bağ­lı­dır, fa­kat al­tı ay­lık te­da­vi sü­re­si aşıl­ma­ma­lı­dır.

Ni­bu­len Va­ji­nal Krem

Sik­lo­pi­ro­ks o­la­min10 mg/g

Ambalaj: 30 g’lik tüp ve 6 adet tek kul­la­nım­lık ap­li­ka­tör.

Eşdeğeri:CanolenVajinal Krem: 10 mg/gx30g (Biofarma).

End.:Va­ji­na­nınfun­gal en­fek­si­yon­la­rın­da en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Sik­lo­pi­rok­so­la­mi­nekar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Eş­ler bir­bir­le­ri­ni en­fek­te ede­bi­lir­ler.Bu ne­den­le, re­en­fek­si­yo­nun ön­len­me­si için has­ta­nın eşi­ne ay­nı te­da­viuy­gu­lan­ma­l­ıdır. Ge­be­lik sı­ra­sın­da an­cak ke­sin bir en­di­kas­yonvar­sa uy­gu­lan­ma­lı­dır. Ge­be­lik için bil­di­ri­len­ler, ye­ni­do­ğan be­bek­ler­leufak ço­cuk­la­rın te­da­vi­si için de ge­çer­li­dir.

Yan E.:Na­di­renge­çi­ci bir ka­şın­tı ve yan­may­la cilt­te ir­ri­tas­yon ola­bi­lir.

Doz Önerisi: Bir­lik­te ve­ri­len tek kul­la­nım­lık ap­li­ka­tör yar­dı­mıy­lagün­de bir kez 5 g Ni­bu­lenVa­ji­nal Krem (1 ap­li­ka­tör do­lu­su) va­ji­na­nın de­ri­ni­ne uy­gu­la­nır.Bu iş­lem sı­ra­sın­da has­ta sır­tüs­tü yat­ma­lı ve ba­cak­la­rı­nı ha­fif­çekar­nı­na doğ­ru çek­me­li­dir. Uy­gu­la­ma­nın ge­ce yat­ma­dan ön­ce ya­pıl­ma­sıge­re­kir. Ye­ni bir en­fek­si­yo­nun ön­len­me­si için, anal böl­ge­ye ka­darva­ji­na­nın et­ra­fı­na dış­tan Ni­bu­lenVa­ji­nal Krem sü­rül­me­li­dir. Bu­nun için ap­li­ka­tör kul­lan­ma­dan,va­ji­nal krem bir par­ça pa­muk üze­ri­ne sı­kı­lıp söz ko­nu­su böl­ge­le­resü­rü­le­bi­lir. Te­da­vi­nin sü­re­si en­fek­si­yo­nun iyi­leş­me­si­ne bağ­­lı­dır.Ge­nel­lik­le üst üs­te 6 gün Ni­bu­lenVa­ji­nal Krem uy­gu­lan­ma­sıy­la iyi­leş­me el­de edi­lir. Bu te­da­vi14 gü­nü geç­me­me­li­dir. Ge­ni­to­üri­ner böl­ge­ler­de kul­la­nım du­ru­mun­da,içer­di­ği mi­ne­ral yağ pre­zer­va­ti­fin sı­zın­tı­sı­na ve­ya yır­tıl­ma­sı­nane­den ola­bi­lir. Bu yüz­den Ni­bu­lenVa­ji­nal Krem ile pre­zer­va­ti­fin te­ma­sın­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır.

Nibulen adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
Bu gün:  Sağlık ve Sosyal Güvenlik Haftası  Kalp Haftası  
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki