TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  09 Ağustos 2020, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Nidazol EnfüzyonSolüsyonuİ.E.Ulagay

Met­ro­ni­da­zol

Ambalaj: 500 mg/100 mLx1 fla­kon.

Ni­da­zol Oral Süs­pan­si­yon    

Met­ro­ni­da­zol ben­zo­at

Ambalaj: 50 mg/5 mLx100 mL’lik şi­şe :: 200 mg/5mLx100 mL’lik şişe.

Ni­da­zol FilmTab­let  

Met­ro­ni­da­zol

Ambalaj: 250 mgx20 tab­let :: 500 mgx20 tablet.

Eşdeğeri:FlagylTablet: 500 mgx20 tablet (Eczacıbaşı).

End.:Tric­ho­mo­nasva­gi­na­lis’e bağ­lı üret­rit ve va­ji­nit,gi­ar­di­ya­zis ve ana­erob bak­te­ri en­fek­si­yon­la­rı­nın te­da­vi­sin­de;ana­erob bak­te­ri en­fek­si­yo­nu ola­sı­lı­ğı­nı ön­le­mek için, yük­sek riskta­şı­yan (vü­cu­dun sa­vun­ma di­ren­ci dü­şük ya da bas­kı­da bu­lu­nan, uzunsü­re­li re­ani­mas­yon­da tu­tul­muş, mü­ker­rer ame­li­yat ge­çir­miş, de­ği­şikan­ti­bi­yo­tik te­da­vi­le­ri gör­müş) has­ta­lar­da endikedir.

Kontr.E.:İmi­da­zoltü­rev­le­ri­ne kar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Uzun sü­re­li kul­la­nı­mın­da oral, va­ji­nal ve­ya in­tes­ti­nalkan­di­di­yaz olu­şa­bi­lir. İle­ri ka­ra­ci­ğer yet­mez­li­ği olan has­ta­lar­dauy­gu­la­nan doz azal­tıl­ma­lı­dır. Di­sül­fi­ram ti­pi bir re­ak­si­yo­na yolaç­ma­mak için met­ro­ni­da­zol te­da­vi­si sı­ra­sın­da has­ta­la­ra ke­sin­lik­leal­kol­lü iç­ki al­ma­ma­la­rı söy­len­me­li­dir. Ge­be­ler­de ve em­zi­ren ka­dın­lar­dake­sin ge­rek­me­dik­çe kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:Baş ağ­rı­sı,mi­de-ba­ğır­sak ka­na­lı­nın ir­ri­tas­yo­nu­na bağ­lı bu­lan­tı, kus­ma, iş­tah­sız­lık,is­hal ve ağız­da me­ta­lik tat his­si gö­rü­le­bi­lir. Da­ha az ola­rak başdön­me­si, dö­kün­tü ve id­rar ren­gi­nin ko­yu­laş­ma­sı gö­rü­le­bi­lir. Sto­ma­tit,kan­di­di­yaz, ge­ri­ye dö­nü­şüm­lü lö­ko­pe­ni ve du­yu­sal pe­ri­fe­rik nö­ro­pa­tigi­bi da­ha cid­di yan et­ki­ler ol­duk­ça en­der ve da­ha çok uzun sü­re­li veyük­sek doz­lar­da kul­la­nım du­ru­mun­da gö­rü­lür.

Etkileş.:Met­ro­ni­da­zolte­da­vi­si sı­ra­sın­da var­fa­rin te­da­vi­si­nin kli­nik et­kin­li­ği ar­ta­bi­lir.Ay­rı­ca bir­lik­te uy­gu­la­nan di­ğer ku­ma­rin tü­re­vi an­ti­ko­agü­lanilaç doz­la­rın­da da dik­kat ge­re­kir. Bir­lik­te al­kol­lü iç­ki alın­ma­sıdu­ru­mun­da ka­rın ağ­rı­sı, kus­ma, yüz­de kı­zar­ma ve baş ağ­rı­sı gi­biyan et­ki­ler olu­şa­bi­lir.

Doz Önerisi:Nidazol Enfüzyon Solüsyonu: Ana­ero­bik en­fek­si­yon­la­rın te­da­vi­sin­deeriş­kin­ler için öne­ri­len yük­le­me do­zu 15 mg/kg, bir sa­at­lik sü­re­de en­fü­zeedi­lir (70 kg’lik bir eriş­kin için yak­la­şık 1 g). Sürek do­zu her 6 sa­at­tebir 7.5 mg/kg bir sa­at­lik sü­re­de en­fü­ze edi­lir (70 kg’lik bir eriş­kiniçin yak­la­şık 0.5 g). İlk sürek do­zu yük­le­me do­zun­dan 6 sa­at son­ra ya­pıl­ma­lı­dır.Has­ta­nın du­ru­mu izin ver­di­ği za­man pa­ren­te­ral te­da­vi­den oral do­zage­çi­lme­li­dir. Ola­ğan eriş­kin do­zu 6 sa­at­te bir 7.5 mg/kg’dir. 24 sa­atiçin­de 4 g’lik doz aşıl­ma­ma­lı­dır. Ola­ğan te­da­vi sü­re­si 7-10 gün­dür,an­cak ke­mik ve ek­lem, alt so­lu­num yol­la­rı ve en­do­kard en­fek­si­yon­la­rıda­ha uzun sü­re­li te­da­vi ge­rek­ti­re­bi­lir.  Nidazol Oral Solüsyon: Ye­mek­ler­den 1 sa­at ka­dar ön­cealın­ma­sı öne­ri­lir. Ame­bi­yaz Te­da­vi­sin­de: Ye­tiş­kin­ler­de top­lam doz 1.5g’dir. 3 eşit do­za bö­lü­ne­rek ve­ri­lir. Ço­­cuk doz­la­rı: 1-3 yaş gru­buiçin ye­tiş­kin do­zu­nun ¼’ü; 3-7 yaş ara­sı için 1/3’ü ve 7-10 yaş gru­buiçin ½’si ya da di­ğer bir ifa­de ile ço­cuk­lar için doz gün­de 35-50 mg/kgtop­lam doz 3 eşit do­za bö­lü­ne­rek ve­ri­lir. Ba­lan­ti­di­azis ve Blas­tocys­tis ho­mi­nis en­fek­si­yon­la­rı, met­ro­ni­da­zolile ame­bi­ya­zis­te kul­la­nı­lan doz­lar ile te­da­vi edi­lir. Gi­yar­di­azis Te­da­vi­sin­de: İki ge­nel kul­la­nım şek­li var­dır:1-Ye­tiş­kin­ler için ola­ğan doz, 3 gün sü­rey­le tek doz ola­rak 2 g’dir. Buuy­gu­la­ma pro­to­ko­lü­ne gö­re ço­cuk doz­la­rı, ye­tiş­kin doz­la­rı­na gö­reame­bi­yaz te­da­vi­sin­de ve­ri­len oran­lar­la he­sap­la­nır. 2-Al­ter­na­tifuy­gu­la­ma­da ise ye­tiş­kin­ler için gün­de 3 kez 250 mg doz 5-7 gün sü­rey­leve­ri­lir. Ço­cuk­lar için doz ise gün­de 15 mg/kg top­lam doz 3 eşit do­za bö­lü­ne­rekhe­sap­la­nır. Tri­ko­mo­ni­ya­zis Te­da­vi­sin­de: Ye­tiş­kin­ler­de tri­ko­mo­ni­ya­ziste­da­vi­si, ter­ci­hen Ni­da­zol’ün tab­let form­la­rı ile ya­pı­lır. Ço­cuk­lar­da tri­ko­mo­nalen­fek­si­yon te­da­vi­si 7-10 gün sü­rey­le 1-3 yaş için gün­de 3 kez 50 mg;3-7 yaş için 2 kez 100 mg ve 7-10 yaş için gün­de 3 kez 100 mg met­ro­ni­da­zolile ya­pı­lır ve ço­cuk doz­la­rı gün­lük doz 15 mg/kg ola­rak he­sap­la­nır ve3 eşit do­za bö­lü­ne­rek ve­ri­lir. Semp­to­ma­tik tri­ko­mo­ni­azis ve­ya di­renç­liüro­ge­ni­tal tri­ko­mo­nal ko­lo­ni­zas­yo­nu olan be­bek­ler, 4. haf­ta­danbaş­la­ya­rak 5-8 gün sü­rey­le gün­de 30 mg/kg met­ro­ni­da­zol ile te­da­viedi­lir­ler. Ana­ero­bik bak­te­ri­le­rin te­da­vi­si ve pro­fi­lak­si­sin­deço­cuk­lar için oral doz 8 sa­at­te bir 7.5 mg/kg’dir. NidazolFilm Tablet: Ye­mek­ler­lebir­lik­te alın­ma­lı­dır. Tri­ko­mo­ni­yaz: 1 Gün­lük Te­da­vi: 2 g met­ro­ni­da­zol bir ke­re­de ve­yaiki eşit do­za bö­lü­ne­rek uy­gu­la­nır. 7 Gün­lük Te­da­vi: Gün­de 3 kez 250 mg, 7 gün sü­rey­leuy­gu­la­nır. Gi­yar­di­yaz: Gün­de 1 kez 2 g, 3 gün sü­rey­le ve­ya gün­de 3 kez 250-500mg, 5-7 gün sü­rey­le uy­gu­la­nır. Ame­bi­yaz: Akut in­tes­ti­nal ame­bi­yaz­da (akut amip­li di­zan­te­ri)gün­de 3 kez 750 mg; ame­bik ka­ra­ci­ğer ap­se­sin­de gün­de 500-750 mg. 5-10gün sü­rey­le uy­gu­la­nır. Ço­cuk­lar­da gün­de top­lam 25-50 mg/kg, üçe bö­lün­müşdoz­lar ha­lin­de 10 gün sü­rey­le uy­gu­la­nır. Ba­lan­ti­di­yaz: Gün­de 3 kez 750 mg, 5-6 gün sü­rey­leuy­gu­la­nır. Ana­erob Bak­te­ri­yel En­fek­si­yon­lar: Gün­de top­lam 4 g’yi aş­ma­mak üze­reher 6 sa­at­te bir 7.5 mg/kg, 7 gün ve­ya da­ha uzun sü­rey­le uy­gu­la­nır.(Çok şid­det­li ana­erob en­fek­si­yon­lar­da ge­nel­lik­le met­ro­ni­da­zol te­da­vi­siint­ra­ve­nöz ola­rak baş­la­tı­lır ve bu­nu, he­ki­min ar­zu­su­na gö­re oralte­da­vi iz­ler.) Enf­la­ma­tu­var Ba­ğır­sak Has­ta­lı­ğı: Gün­de 4 kez 500 mg. An­ti­bi­yo­tik Ne­den­li Psö­do­memb­ra­nözKo­lit ve­ya İs­hal: Gün­de 3-4 kez 500 mg. Gard­ne­ral­la Va­gi­na­lis’eBağ­lı Va­ji­nit: Gün­de 2 kez 500 mg, 7 gün sü­rey­le uy­gu­la­nır.

Nidazol-M Vajinal Tabletİ.E.Ulagay

Metronidazol 500 mg,mikonazol 100 m

Ambalaj: 14 vajinal tablet.

Eşdeğeri:Neo-PenotranVajinal Ovül: 14 tablet(Embil).

End.:Va­ji­nalkan­di­di­ya­zis, bak­te­ri­yel ve tri­ko­mo­nal va­ji­nit te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir

Kontr.E.: Bi­le­şi­mde­ki mad­de­le­re ve­ya bun­la­rın tü­rev­le­ri­nekar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı bu­lu­nan­lar­da, ge­be­li­ğin ilk üç ayın­da, por­fi­ri,epi­lep­si ve cid­di ka­ra­ci­ğer fonk­si­yon bo­zuk­lu­ğun­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Di­sül­fi­ram ben­ze­ri re­ak­si­yon gö­rü­le­bi­le­ce­ğin­den,te­da­vi sü­re­sin­ce ve te­da­vi bit­tik­ten 2 gün son­ra­sı­na ka­dar al­kolalın­ma­ma­lı­dır. Tri­ko­mo­nas te­da­vi­sin­de, has­ta­nın eşi­nin de te­da­vi­sige­re­kir. Ge­be­li­ğin ilk üç ayın­­dan son­ra, çok ge­rek­li gö­rü­len ol­gu­lar­da,he­kim kont­ro­lün­de kul­la­nı­la­bi­lir. Met­ro­ni­da­zol an­ne sü­tü­ne geç­ti­ğin­den, te­da­vibit­tik­ten 24-48 sa­at son­ra­sı­na ka­dar be­bek süt­ten ke­sil­me­li­dir.

Yan E.: Sey­rek ola­rak va­ji­na­da yan­ma,ka­şın­tı ve tah­riş, baş ağ­rı­sı, ka­rın ağ­rı­sı, na­di­ren de­ri dö­kün­tü­le­rişek­lin­de aşı­rı du­yar­lık re­ak­si­yon­la­rı gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: Aşa­ğı­da­ki ilaç­lar­la bir­lik­tekul­la­nıl­dı­ğın­da, met­ro­ni­da­zo­lün emil­me­si­ne bağ­lı ola­rak et­ki­leş­megö­rü­le­bi­lir: Al­kol: Al­kol ta­ham­mül­süz­lü­ğü (di­sül­fi­ram ben­ze­ri re­ak­si­yon).Oral an­ti­ko­agü­lan­lar: An­ti­ko­agü­lan­la­rın et­ki­sin­dear­tış. Fe­ni­to­in: Fe­ni­to­inin kan dü­ze­yin­de yük­sel­me. Fe­no­bar­bi­tal: Met­ro­ni­da­zo­lün kan dü­ze­yin­dedüş­me. Di­sül­fi­ram: Sant­ral si­nir sis­te­miy­le il­gi­li ba­zı et­ki­ler(psi­ko­tik re­ak­si­yon­lar) or­ta­ya çı­ka­bi­lir. Si­me­ti­din: Met­ro­ni­da­zo­lün kan dü­ze­yi yük­se­le­bi­lir,nö­ro­lo­jik yan et­ki ris­ki ar­ta­bi­lir. Lit­yum: Tok­si­si­te­de ar­tış gö­rü­le­bi­lir.

Doz Önerisi: Uygulamadan önce eller iyice yıkanmalıdır. Oralmetronidazol tedavisi ile birlikte 7-10 gün süre ile her gece uykudan öncevajina içine derin olarak 1 tablet yerleştirilir. Sadece Nidazol-M Vajinal Tablet kullanımı için dozaj: 14 gün süreile her gece yatmadan önce 1 tablet ve sabah 1 tablet vajinaya derin olarakyerleştirilir. Hafif vajinal enfeksiyonlarda 14 gün süre ile her akşam 1vajinal tablet ya da 7 gün süre ile sabah ve akşam 1'er vajinal tabletuygulaması önerilir. Uygulamalardan önce tabletin suyla ıslatılması tavsiyeedilir.

Nidazol adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki