TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Nim­bex En­jek­tablGSK

Si­sat­ra­kur­yum be­si­lat

Ambalaj: 5 mg/2.5 mLx5 am­pul :: 10 mg/5 mLx5 am­pul :: 20 mg/10mLx5 am­pul :: 50 mg/25 mLx5 ampul.

End.:Ge­nelanes­te­zi­ye ek ola­rak ve­ya yo­ğun ba­kım üni­te­le­rin­de se­das­yon için,is­ke­let kas­la­rı­nı gev­şet­mek ve tra­ke­al en­tü­bas­yo­nu ve me­ka­nikven­ti­las­yo­nu ko­lay­laş­tır­ma­da kul­­la­nı­lır.

Kontr.E.: Si­sat­ra­kur­yum ve at­ra­kur­yu­ma aşı­rı du­yar­lı­ğıol­du­ğu bilinenlerde kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Sa­de­ce de­ne­yim­li anez­te­zist ta­ra­fın­dan ve­ya gö­ze­ti­min­deve­ya nö­ro­mus­kü­ler blo­ker ilaç­la­rın kul­la­nı­mı­nı ve et­ki­le­ri­ni bi­lendi­ğer kli­nis­yen­ler ta­ra­fın­dan uy­gu­lan­ma­lı­dır. Ge­be­lik­te an­cakan­ne­ye sağ­la­ma­sı bek­le­nen ya­rar­la­rı fe­tü­se olan her­han­gi bir po­tan­si­yelris­kin­den faz­la ise kul­la­nıl­ma­lı­dır. Sisatra­kur­yum ve­ya me­ta­bo­lit­le­ri­nin an­ne sü­tüy­leatı­lıp atıl­ma­dı­ğı bi­lin­me­mek­te­dir.

Yan E.: De­ri­de kı­za­rık­lık ve­ya dö­kün­tü,bra­di­kar­di, hi­po­tan­si­yon, bron­kos­pazm­ görülebilir.

Etkileş.: Enf­lu­ran, izof­lu­an ve ha­lo­tangi­bi uçu­cu ilaç­lar ve ke­ta­min, di­ğer non-de­po­la­ri­zan nö­ro­mus­kü­lerblo­ker ilaç­lar, ami­nog­li­ko­zid­ler, po­li­mik­sin­ler, spek­ti­no­mi­sin,tet­ra­sik­lin­ler, lin­ko­mi­sin ve klin­da­mi­sin da­hil an­ti­bi­yo­tik­ler,pro­p­ra­no­lol, kal­si­yum ka­nal blo­ker­le­ri, lig­no­ka­in, pro­ka­ina­midve ki­ni­din da­hil an­ti­arit­mik ilaç­lar, fu­ro­se­mid ve ola­sı­lık­latiyazit, man­ni­tol ve ase­ta­zo­la­mid da­hil di­üre­tik­ler, mag­nez­yum tuz­la­rı,lit­yum tuz­la­rı, tri­me­ta­fan, hek­­za­me­ton­yum gi­bi gang­li­yon blo­kerilaç­lar sisatrakurmuyumun etkisini artırır. Na­di­ren, bel­li ilaç­lar la­tentmyas­te­nia gra­vi­si şid­det­len­di­re­bi­lir ve­ya or­ta­ya çı­ka­ra­bi­lirve­ya ger­çek­ten myas­te­nik send­rom olu­şu­mu­na yol aça­bi­lir. Non-de­po­la­ri­zannö­ro­mus­kü­ler blo­ker ilaç­la­ra aşı­rı du­yar­lı­lık­ta ar­tış mey­da­na ge­le­bi­lir.Bu gi­bi ilaç­la­ra çe­şit­li an­ti­bi­yo­tik­ler, b-blo­ker­ler (prop­ra­no­lol, oksp­re­no­lol),an­ti­arit­mik ilaç­lar (pro­ka­ina­mid, ki­ni­din), an­ti­ro­ma­tiz­mal ilaç­lar(klo­ro­kin, D-pe­ni­si­la­min), tri­me­ta­fan, klorp­ro­ma­zin, ste­ro­id­ler,fe­ni­to­in ve lit­yum da­hil­dir.

Doz Önerisi: Eriş­kin­ler için öne­ri­len en­tü­bas­yon do­zu 0.15mg/kg’dir. Bu doz, en­jek­si­yo­nun ar­dın­dan 120 sa­ni­ye için­de tra­ke­alen­tü­bas­yon için iyi ve­ya mü­kem­mel ko­şul­lar oluş­tu­rur. Yük­sek doz­larnö­ro­mus­kü­ler blo­kun oluş­ma sü­re­si­ni kı­sal­tır. Nö­ro­mus­kü­ler blok,Nim­bex En­jek­tabl’ın sürek doz­la­rı ile uza­tı­la­bi­lir.0.03 mg/kg’lik doz opi­oid ve­ya pro­po­fol anes­te­zi­si sı­ra­sın­da yak­la­şıkola­rak 20 da­ki­ka ila­ve kli­nik ola­rak et­ki­li nö­ro­mus­kü­ler blok sağ­lar.

Nimbex adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki