TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  09 Ağustos 2020, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Nit­rogl­ise­rin Fla­konAb­bott

Nit­rog­li­se­rin

Ambalaj: 5 mg/5 mLx1 flakon.

End.:Pe­ri­ope­ra­tifhi­per­tan­si­yon­da kan ba­sın­cı­nın kont­rol al­tı­na alın­ma­sın­da; akutmi­yo­kar­di­yal en­fark­tü­se bağ­lı kon­jes­tif kalp yet­mez­liğin­de; or­ga­niknit­rat ve/ve­ya be­ta blo­ke­rin öne­ri­len doz­la­rı­na ya­nıt ver­me­yen has­ta­lar­daan­ji­na pek­to­ris te­da­vi­sin­de; cer­ra­hi gi­ri­şim­ler sı­ra­sın­da kont­rol­lühi­po­tan­si­yon oluş­tu­rul­ma­sın­da endikedir.

Kontr.E.:Nit­rogrup­la­rı­na olan du­yar­lık; akut do­la­şım bo­zuk­luk­la­rı (şok, kan do­la­şı­mı­nınbo­zul­duğu du­rum­lar); be­lir­gin hi­po­to­ni; int­ra­aor­tik ba­sın­cın dü­şükol­duğu ve­ya po­zi­tif inot­ro­pik ilaç­la­rın ve­ri­le­me­diği, ye­ter­li yük­sek­lik­tesol vent­ri­kü­ler, sa­bit di­yas­to­lik ba­sın­cın sağ­la­na­ma­dığı kar­di­yo­je­nikşok­ta; kalp iç hac­mi­ni da­ral­tan kalp ka­sı has­ta­lık­la­rın­da; kalp bö­lüm­le­ri­nida­ral­tı­cı enf­la­mas­yon­lar­da; kalp ke­se­si tam­po­na­dın­da ; hi­po­ven­ti­leolan al­ve­ol böl­ge­sin­de olu­şa­bi­le­cek yük­sek kan do­la­şı­mı­na bağ­lıhi­pok­se­mi olu­şa­bi­le­ceğin­den, pri­mer pul­mo­ner hi­per­to­ni­li has­ta­lar­dakont­ren­di­ke­dir.

Uyar.:Akut mi­yo­karden­fark­tü­sü­nün ilk gün­le­rin­de dik­kat­li kli­nik göz­lem al­tın­da kul­la­nıl­ma­lı­dır.Dü­şük do­lum ba­sınç­lı akut kalp en­fark­tü­sün­de çok dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.Aort ve/ve­yamit­ral ste­noz­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Dü­şük tan­si­yo­na bağ­lıdo­la­şım bo­zuk­luğu eği­li­min­de dik­kat­li olun­ma­lı­dır. Bu ila­ca to­le­ransve­ya diğer nit­rat­la­ra kar­şı çap­raz to­le­rans za­man­la ge­li­şe­bi­lir.24 sa­at için­de sü­rek­li ve sık ara­lık­lar­la kul­la­nıl­ma­sı he­mo­di­na­miket­ki­le­rin azal­ma­sı­na ne­den ola­bi­lir. Ge­be­ler­de ve em­zi­ren an­ne­ler­deilaç, an­cak çok ge­rek­li ol­duğun­da ve ya­rar/za­rar ora­nı dik­ka­te alı­na­rakve­ril­me­li­dir. İlaç nor­mal kul­la­nım­da bi­le dik­kat re­ak­si­yon­la­rı­nıazal­ta­bil­di­ğin­den, tra­fik­te ve­ya dik­kat ge­rek­ti­ren iş­le­rin ya­pıl­ma­sısı­ra­sın­da uy­gu­lan­ma­ma­sı, uy­gu­lan­dığın­da ise dik­kat­li olun­ma­sıge­re­kir.

Yan E.:En sık gö­rü­lenyan et­ki, baş ağ­rı­sı­dır. Ta­şi­kar­di, mi­de bu­lan­tı­sı, kus­ma, kor­ku-en­di­şe,ye­rin­de du­ra­ma­mak­la be­lir­gin aşı­rı hu­zur­suz­luk, kas seğir­me­si,ret­ros­ter­nal ra­hat­sız­lık, pal­pi­tas­yon ve ab­do­mi­nal ağ­rı da görü­le­bilir.

Etkileş.: Va­zo­di­la­tör­ler, an­ti­hi­per­tan­sifilaç­lar, kal­si­yum an­ta­go­nist­le­ri, nö­ro­lep­tik ve­ya tri­sik­lik an­ti­dep­re­san­larve al­kol ile bir­lik­te alı­ndığın­da hi­po­tan­sif et­ki­nin art­tığı bil­di­ril­miş­tir.He­pa­rinile bir­lik­te uy­gu­lan­dığın­da he­pa­ri­nin et­ki­si aza­la­bi­lir. Sil­de­na­filsit­ra­tın akut ve kro­nik uy­gu­la­nan nit­rat­la­rın hi­po­tan­sif et­ki­si­nipo­tan­si­ye­li­ze et­tiği gös­te­ril­diğin­den, nit­rog­li­se­ri­nin sil­de­na­filile bir­lik­te kul­la­nı­mı kont­ren­di­ke­dir.

Doz Önerisi: Di­rekt ola­rak, IV en­jek­si­yoniçin kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. En­jek­si­yon­luk Nit­rog­li­se­rin, en­füz­yon­danön­ce %5 dekst­roz en­jek­si­yon­luk çö­zel­ti­sin­de ve­ya USP ‰9 sod­yum klo­rüren­jek­si­yon­luk çö­zel­ti­sin­de sey­rel­til­me­si ge­re­ken kon­sant­re veet­ki­li bir ilaç­tır. En­jek­si­yon­luk Nit­rog­li­se­rin’in diğer ilaç­lar­laka­rı­şı­mı ya­pıl­ma­ma­lı­dır. Doz, kul­la­nı­lan en­füz­yon se­ti­nin ti­pin­denet­ki­le­nir. Kli­nik araş­tır­ma­lar­da ra­por edi­len ge­nel, baş­lan­gıç ye­tiş­kindo­zu 25 µg/dak ve­ya da­ha faz­la ol­ma­sı­na rağ­men, bu araş­tır­ma­lar­daPVC set­ler kul­la­nıl­mış­tır. Emi­ci ol­ma­yan set­le­rin kul­la­nıl­ma­sı da­haaz doz alın­ma­sı ge­rek­tiği­ni gün­de­me ge­ti­re­cek­tir. Ab­bott La­bo­ra­tu­ar­la­rıNit­rog­li­se­rin IV Se­ti­ni ya da Nit­rog­li­se­rin IV Pom­pa Se­ti­ni kul­la­nır­ken,do­zun tam ve sa­bit doz kont­ro­lü ka­pa­si­te­si­ne sa­hip, has­sas bir akışkont­rol ci­ha­zı kul­la­nıl­mak su­re­tiy­le baş­lan­gıç­ta 5 µg/dak ol­ma­sıge­re­kir. Da­ha son­ra­ki tit­ras­yo­nun, kli­nik du­ru­ma gö­re ayar­lan­ma­sıve ila­ca kar­şı kıs­mi tep­ki­ler alı­nır alın­maz, doz ar­tış­la­rı­na çokdik­kat edil­me­si ge­re­kir. İlk tit­ras­yo­nun 5 mg/dak ka­dar ar­tı­rıl­ma­sıve bu ar­tır­ma­nın be­lir­li bir tep­ki alı­na­na ka­dar her 3 ile 5 da­ki­ka­dabir ger­çek­leş­ti­ril­me­si ge­re­kir. 20 µg/dak’da hiç­bir tep­ki gö­rül­me­diğitak­dir­de, 10 µg/dak ar­tış ya da da­ha son­ra 20 µg/dak ar­tış ora­nı kul­la­nı­la­bi­lir.Kan ba­sın­cın­da bir tep­ki gö­rü­lür gö­rül­mez, doz ar­tı­şı azal­ma­lı vedoz ar­tış­la­rı ara­sın­da­ki sü­re uza­tıl­ma­lı­dır. Nor­mal ve­ya dü­şüksol vent­ri­kü­ler do­lum ba­sın­cı ve­ya pul­mo­ner ka­pil­ler wed­ge ba­sın­cı(ör­neğin baş­ka ya­kın­ma­la­rı ol­mak­sı­zın an­jin be­lir­ti­le­ri gös­te­renhas­ta­lar) gö­rü­len has­ta­lar, nit­rog­li­se­ri­nin et­ki­le­ri­ne kar­şıaşı­rı du­yar­lı ola­bi­lir­ler ve da­ki­ka­da 5 µg ka­dar ufak doz­la­ra tambir ya­nıt ve­re­bi­lir­ler. Bu has­ta­lar özel­lik­le dik­kat­li bir tit­ras­yonve göz­lem­ ge­rek­ti­rir­ler.

Nitrogliserin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki