TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ni­zo­ral O­vül     Janssen-Cilag

Ke­to­ko­na­zol

Ambalaj: 400 mgx5 ovül­.

End.:Akut vekro­nik vul­vo­va­ji­nal kan­di­do­zun lo­kal te­da­vi­sin­de kul­la­nı­lır. Kro­niknük­se­den vul­vo­va­ji­nal kan­di­doz­da, mi­de ve ba­ğır­sak­lar­da­ki Can­di­da tür­le­ri­nide­net­le­mek ama­cıy­la ke­to­ko­na­zo­lun oral form­la­rı ile bir­lik­te kul­la­nı­la­bi­lir.

Kontr.E.:Ke­to­ko­na­zo­lea­şı­rı du­yar­lı ki­şi­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Lo­kal ola­rak du­yar­lık ya daaller­jik re­ak­si­yon gö­rü­lür­se te­da­vi ke­sil­me­li­dir. En­fek­te ol­du­ğudu­rum­lar­da, has­ta eşi­nin de te­da­vi edil­me­si ge­re­kir. Ba­zı has­ta­lar­dası­nır­lı oran­da int­ra­va­ji­nal emi­lim gö­rü­le­bi­le­ce­ğin­den, ge­be­liksı­ra­sın­da sa­de­ce te­da­vi­de­ki risk/ya­rar ora­nı­nın has­ta­nın le­hi­neol­du­ğu­na ka­rar ver­ildi­ği du­rum­lar­da kul­la­nıl­ma­lı­dır. An­ne sü­tü­nege­çen ak­tif mad­de mik­ta­rı, kli­nik önem ta­şı­ma­ya­cak ka­dar az­dır.

Yan E.: Ge­nel­lik­le iyi to­le­re edi­lir.Na­di­ren, özel­lik­le te­da­vi­nin ilk gün­le­rin­de lo­kal ir­ri­tas­yon, ka­şın­tıve yan­ma du­yu­su gö­rü­le­bi­lir.

Doz Önerisi:Ağır Ol­ma­yan Vul­vo­va­ji­nal Kan­di­doz: 3 gün sü­rey­le gün­de 1 ovül, va­ji­naiçi­ne uy­gu­la­nır. Ağır Vul­vo­va­ji­nal Kan­di­doz: 5 gün sü­rey­le gün­de 1 ovül, va­ji­naiçi­ne uy­gu­la­nır. Kro­nik, nük­se­den en­fek­si­yon­lar­da, te­da­vi bir­kaçay sü­rey­le be­lir­li ara­lık­lar­la tek­rar­la­na­bi­lir. Adet ka­na­ma­sı­nınbit­me­sin­den he­men son­ra baş­la­na­rak 3 ya da 5 gün art ar­da, gün­de 1ovül va­ji­na içi­ne uy­gu­la­nır.

Ni­zo­ral K­rem

Ke­to­ko­na­zol

Ambalaj: 20 mg/gx30 g’lik tüp­.

Eşdeğeri:Ko­na­zolK­rem: 20 mg/gx30 g’lik tüp­ (Kurt­san).

Ni­zo­ral Şam­pu­an

Ke­to­ko­na­zol

Ambalaj: 20 mg/mLx60 mL’lik ambalaj.

End.: Ti­nea kor­po­ris, ti­nea kru­ris, ti­nea ma­nus ve ti­neape­dis gi­bi de­ri­nin der­ma­to­fit en­fek­si­yon­la­rın­da, de­ri­nin kan­di­daen­fek­si­yon­la­rın­da, ti­nea (pi­ti­ri­ya­zis) ver­si­ko­lor­da ve se­bo­re­ikder­ma­ti­tin te­da­vi­sin­de kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Ke­to­ko­na­zo­le kar­şı aşı­rı du­yar­lı olan­­lar­dakul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Of­tal­mik en­di­kas­yon­lar­da kul­la­nıl­maz. Ge­be­likve em­zir­me üze­rin­de her­han­gi bir olum­suz et­ki­si yok­tur. An­cak ge­be­lik­tehe­kim ta­ra­fın­dan ge­rek­li gö­rül­me­dik­çe kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: Te­da­vi­si sı­ra­sın­da sey­rek ola­rak uy­gu­la­ma böl­ge­sin­deir­ri­tas­yon ve yan­ma du­yu­su gö­rül­müş­tür. Na­di­ren, kon­takt der­ma­titgi­bi böl­ge­sel aler­jik de­ri re­ak­si­yon­la­rı gö­rü­le­bi­lir.

Doz Önerisi:NizoralKrem: De­ri kan­di­do­zu, ti­nea kor­po­ris, ti­nea kru­ris,ti­nea ma­nus, ti­nea pe­dis ve ti­nea (pi­ti­ri­ya­zis) ver­si­ko­lor­da, Ni­zo­ralKrem’in has­ta­lık­lıböl­ge üze­ri­ne ve ya­kın çev­re­si­ne gün­de bir kez uy­gu­lan­ma­sı öne­ri­lir.Se­bo­re­ik der­ma­tit­te en­fek­si­yo­nun ağır­lı­ğı­na bağ­lı ola­rak en­fek­teböl­ge üze­ri­ne gün­de bir ya da iki kez uy­gu­la­nır. Te­da­vi­ye ye­ter­libir sü­re, en azın­dan tüm be­lir­ti­le­rin ta­ma­men kay­bol­ma­sın­dan bir­kaçgün son­ra­ya ka­dar de­vam edil­me­li­dir. Or­ta­la­ma te­da­vi sü­re­si, ti­nea ver­si­ko­lor­da2-3 haf­ta, ma­ya en­fek­si­yon­la­rın­da 2-3 haf­ta, ti­nea kru­ris­te 2-4 haf­ta,ti­nea kor­po­ris­te 3-4 haf­ta, ti­nea pe­dis­te 4-6 haf­ta­dır. Se­bo­re­ikder­ma­tit­te te­da­vi sü­re­si or­ta­la­ma 2-4 haf­ta­dır. NizoralŞampuan: De­ri vesaç­lı de­ri­nin has­ta­lık­lı böl­ge­si­ne uy­gu­la­nır. 3-5 da­ki­ka bı­ra­kıl­dık­tanson­ra su ile yı­ka­nır. Te­da­vi: Pi­ti­ri­ya­zis ver­si­ko­lor­da 5 gün sü­rey­le gün­de 1kez. Se­bo­re­ikder­ma­tit ve pi­ti­ri­ya­zis ka­pi­tis­de 2-4 haf­ta sü­rey­le haf­ta­da 2kez. Pro­fi­lak­si:Pi­ti­ri­ya­zisver­si­ko­lor­da yaz dö­ne­min­den ön­ce, 3 gün sü­rey­le gün­de 1 kez. Se­bo­re­ikder­ma­tit ve pi­ti­ri­ya­zis ka­pi­tis­de 1-2 haf­ta­da 1 kez.

Ni­zo­ral Tab­let

Ke­to­ko­na­zo

Ambalaj: 200 mgx10 tablet.

Eşdeğeri:Fun­go­ralTab­let: 200 mgx10 tablet (İl­san); Ke­to­ralTab­let: 200 mgx10 tablet (Bi­lim).

End.:Mantarlarınne­den ol­du­ğu kan­di­di­ya­zis, kro­nik mu­ko­kü­ta­noz kan­di­di­ya­zis, a­ğızman­tar­la­rı, kan­di­dü­ri, blas­­to­mi­ko­zis, kok­ki­di­o­i­do­mi­koz, his­top­laz­moz,kro­mo­mi­koz ve pa­ra­kok­ki­di­o­do­mi­koz gi­bi man­tar en­fek­si­yon­la­rın­daen­di­ke­dir. Ay­rı­ca tri­ko­fi­ton ve kan­di­da tür­le­rin­ce o­luş­tu­ru­lanon­yi­mi­koz­lar­da, pi­ti­ri­ya­zis ver­si­ko­lor (ti­ne­a ver­si­ko­lor) veva­ji­nal kan­di­di­ya­zis­te de kul­la­nıl­mak­ta­dır.

Kontr.E.:Ke­to­ko­na­zo­lea­şı­rı du­yar­lı ki­şi­ler­de kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ke­to­ko­na­zol he­pa­to­se­lü­ler tip­te he­pa­to­tok­si­si­te­yeyol a­ça­bi­lir. Çok sey­rek o­la­rak a­şı­rı du­yar­lık re­ak­si­yo­nu o­lu­şa­bi­lir.Ge­be­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Ke­to­ko­na­zol an­ne sü­tü­ne geç­ti­ğin­den,te­da­vi gö­ren an­ne­ler bu sü­re­de em­zir­me­me­li­dir. Ke­to­ko­na­zo­lün 2ya­şın­dan kü­çük ço­cuk­lar­da gü­ve­nir­li­ği he­nüz be­lir­le­ne­me­miş­tir.

Yan E.:Ka­ra­ci­ğerbo­zuk­lu­ğu sey­rek o­la­rak or­ta­ya çık­mak­ta­dır fa­kat çok dik­kat e­dil­me­sige­re­ken bir re­ak­si­yon­dur. Bu­lan­tı/kus­ma, ka­rın ağ­rı­sı, di­ya­re, he­pa­to­tok­si­si­te,baş ağ­rı­sı, baş dön­me­si, uy­ku ha­li, fo­to­fo­bi, ka­şın­tı, a­teş yük­sel­me­sive tit­re­me­ler, ji­ne­ko­mas­ti, em­po­tans, trom­bo­si­to­pe­ni, lö­ko­pe­nive he­mo­li­tik a­ne­mi gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:An­ta­sit­ler,an­ti­ko­li­ner­jik­ler, H2 re­sep­tör blo­ker­le­ri ke­to­ko­na­zo­lüne­mi­li­mi­ni a­zalt­mak­ta­dır. Ke­to­ko­na­zol ku­ma­ri­nin an­ti­ko­a­gü­lan et­ki­si­nişid­det­len­di­re­bi­lir. Ri­fam­pin, bir­lik­te a­lın­dı­ğın­da ke­to­ka­no­zo­lünse­rum dü­zey­le­ri­ni dü­şür­mek­te­dir. Ke­to­ko­na­zol­le fe­ni­to­i­nin bir­lik­tea­lı­mı her i­ki i­la­cın da me­ta­bo­liz­ma­sı­nı de­ğiş­ti­re­bi­lir. E­ta­nolke­to­ko­na­zol­le et­ki­le­şe­rek di­sül­fi­ram-ben­ze­ri et­ki­ye ne­den o­lur.Ke­to­ko­na­zol me­tilp­red­ni­zo­lo­nun a­tıl­ma­sı­nı ya­vaş­la­tır.

Doz Önerisi: Va­ji­nal kan­di­di­ya­zis­te 3-5 gün sü­rey­le gün­de2x1 tab­let, yü­zey­sel ve de­rin mi­koz­lar­da bir haf­ta sü­rey­le gün­de 1 tab­let,tır­nak ve sis­te­mik mi­koz­lar­da 2-6 ay sü­rey­le gün­de 2x1 tab­let, pa­ra­kok­si­di­o­do­mi­ko­zisve his­top­laz­mo­zis­te 3-6 ay sü­rey­le gün­de 2x1 tab­let ve kro­nik mu­ko­zami­koz­la­rın­da 6-12 ay sü­rey­le 2x1 tab­let kul­la­nı­lır. Gün­lük doz­larsa­bah 1, ak­şam 1 tab­let kul­la­nı­lır. Pro­fi­lak­si ve sü­rek te­da­vi­sido­zu gün­de 1 tab­let­tir. Ço­cuk­lar­da gün­lük doz 3 mg/kg he­sa­bıy­la uy­gu­la­nır.

Nizoral adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki