TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  02 Temmuz 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

No­ba­teks FilmTab­let     No­bel

Te­no­ksi­kam

Ambalaj: 20 mgx10 ve 30 tablet.

Eşdeğeri:Ok­sa­menTab­let: 20 mgx10 tablet (Mustafa Nevzat); Te­nok­sanKap­sül: 20 mgx10 ve 30 kapsül (Drog­san); Te­nok­tilKap­sül: 20 mgx10 kapsül (Ec­za­cı­ba­şı); Te­noxKap­sül: 20 mgx10 ve 30 kapsül (Bi­o­far­ma); Til­co­tilLak Tab­let: 20 mgx10ve 30 tablet­ (Roc­he); Til­ko Kap­sül: 20 mgx10 ve 30 kapsül (Ko­çak); Vi­enoksFilm Tab­let: 20 mgx10ve 30 tablet (Top­rak); Zi­ka­ral Kap­sül:20 mgx10 ve 30 kapsül (Sa­no­vel).

No­ba­teks Su­po­zi­tu­var

Te­no­ksi­kam

Ambalaj: 20mgx10 su­po­zi­tu­var­.

Eşdeğeri: Til­co­til Su­po­zi­tu­var: 20 mgx10 su­po­zi­tuv­ar­­ (Roc­he).

End.:Ro­ma­to­idart­rit, os­te­o­art­rit, art­roz, an­ki­lo­zan spon­di­lit, ek­lem dı­şı has­ta­lık­lar,örn. ten­di­nit, bur­sit, omuz pe­ri­art­ri­ti -omuz-el send­ro­mu-, kal­ça pe­ri­art­ri­ti,bur­kul­ma ve in­cin­me­ler ile akut gutun semp­to­ma­tik te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Aşı­rı du­yar­lı­ğıol­anlarda kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Sa­li­si­lat ve di­ğer nons­te­ro­id an­ti­enf­la­ma­tu­varajan­la­rın as­tım, ri­nit ve­ya ür­ti­ker gi­bi semp­tom­la­rı oluş­tur­du­ğuhas­ta­la­ra; gast­rit, gast­rik ve du­ode­nal ül­ser gi­bi has­ta­lık­la­rıolan ve­ya da­ha ön­ce bu has­ta­lık­la­rı ge­çi­ren kim­se­le­re de uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır.Anes­te­zi ve ame­li­yat ön­ce­si yaş­lı has­ta­la­ra, böb­rek yet­mez­li­ğiris­ki bu­lu­nan ve ka­na­ma ris­ki yük­sek olan has­ta­la­ra uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır.Gast­ro­in­tes­ti­nal is­ten­me­yen et­ki ris­ki­ni ar­tı­ra­ca­ğın­dan sa­li­si­lat­lar­lave di­ğer ste­ro­id ol­ma­yan an­ti­enf­la­ma­tu­var ilaç­lar­la bir­lik­te uy­gu­lan­ma­sın­danka­çı­nıl­ma­lı­dır.

Uyar.: An­ti­ko­agü­lan ve/ve­ya oral di­ya­be­tik­le­rin,has­ta ya­kın­dan iz­len­me­di­ği sü­re­ce bir­lik­te uy­gu­la­ma­sın­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır.Pros­tag­lan­din sen­tez in­hi­bis­yo­nu re­nal fonk­si­yon­lar üze­ri­ne terset­ki ya­pa­bi­lir. Te­nok­si­kam trom­bo­sit kü­me­len­me­si­ni in­hi­be ederve he­mos­ta­zı et­ki­le­ye­bi­lir. Pep­tik ül­ser ve­ya gast­ro­in­tes­ti­nal ka­na­ma du­ru­mun­date­nok­si­kam te­da­vi­si he­men ke­sil­me­li­dir. Baş dön­me­si, ser­sem­le­meve gör­me bo­zuk­lu­ğu gi­bi araç kul­la­nı­mı­nı et­ki­le­ye­bi­le­cek yan et­ki­le­ringö­rül­dü­ğü has­ta­lar araç ve ma­ki­ne kul­lan­mak­tan ka­çın­ma­la­rı ko­nu­sun­dauya­rıl­ma­lı­dır. Ge­be­li­ğin üçün­cü tri­mes­te­rin­de kro­nik te­da­vi­denka­çı­nıl­ma­lı­dır. Em­zi­ren an­ne­le­rin ço­cuk­la­rın­da ola­sı bir yan et­kigöz ar­dı edil­me­me­li ve şüp­he­le­ni­len du­rum­da ya be­bek süt­ten ke­sil­me­live­ya ilaç bı­ra­kıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Gast­rik,epi­gast­rik ve ab­do­mi­nal ra­hat­sız­lık, dis­pep­si, yan­ma, bu­lan­tı, başdön­me­si, baş ağ­rı­sı görülebilir.

Etkileş.:İs­ten­me­yengast­ro­in­tes­ti­nal re­ak­si­yon ne­de­niy­le, sa­li­si­lat­lar ve di­ğer NSA­ID’le­rinbir­lik­te kul­la­nı­mın­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır. Ba­zı NSA­ID’ler ve haf­ta­da15 mg ve­ya da­ha yük­sek doz­da me­tot­rek­sa­tın bir­lik­te kul­la­nıl­ma­sı­nağır me­tot­rek­sat ze­hir­len­me­si­ne ne­den ola­bilir. NSA­ID’ler lit­yu­munre­nal kli­ren­si­ni azal­ta­ca­ğın­dan, bir­lik­te kul­la­nıl­ma­la­rı plaz­malit­yum dü­ze­yin­de ar­tı­şa ve lit­yum ze­hir­len­me­si­ne ne­den ola­bi­lir.Te­nok­si­kam po­tas­yum tu­tu­cu di­üre­tik­ler­le bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Te­nok­si­kam a-ad­re­ner­jikblo­ker­le­rin ve ACE in­hi­bi­tör­le­ri­nin an­ti­hi­per­tan­sif et­ki­si­niazal­ta­bi­lir. NSA­İD’le­rin he­pa­rin ile bir­lik­te kul­la­nım­da, he­mo­ra­jiris­ki ar­tar (trom­bo­sit fonk­si­yon­la­rın in­hi­bis­yo­nu) ve NSA­ID’ler­degast­ro­du­ode­nal mu­kus ha­sa­rı olu­şa­bi­lir. b-Blo­ker, sik­los­po­rin, ra­him içiaraç ve trom­bo­li­tik ajan­lar ile bir­lik­te kul­la­nım­da özel­lik­le ön­lemalın­ma­sı ge­rek­mek­te­dir.

Doz Önerisi: Öne­ri­len gün­lük doz 20 mg’dir (1 tab­let). Akut gutatak­la­rın­da ilk 2 gün 40 mg ve da­ha son­ra 5 gün sü­rey­le gün­de 20 mg uy­gu­la­nır.No­ba­teks’in te­ra­pö­tik et­ki­si te­da­vibaş­lan­gı­cın­da be­lir­gin ise de, ilk 2 haf­ta içe­ri­sin­de plaz­ma­da ka­rar­lıdu­ru­ma ula­şı­lın­ca­ya ka­dar te­ra­pö­tik ya­nıt­ta prog­re­sif bir ar­tışiz­le­nir. Uzun sü­re­li te­da­vi­nin ge­rek­ti­ği has­ta­lar­da sü­rek do­zuola­rak gün­de 10 mg (ya­rım tab­let) de­ne­ne­bi­lir. Da­ha yük­sek doz­lar­date­nok­si­ka­mın te­ra­pö­tik et­kin­li­ği art­maz an­cak yan et­ki ris­ki ar­tar.

Nobateks adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki