TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Nor­cu­ron Am­pul   Or­ga­non

Ve­kü­ron­yum bro­mür

Ambalaj: 4mgx10 am­pul ve 1 mLx10 eri­ti­ci ampul.

Nor­cu­ron Fla­kon

Ve­ku­ron­yum bro­mür10 mg

Ambalaj: 10mgx10 fla­kon ve 5 mLx10 eri­ti­ci ampul.

End.:Anes­te­zisı­ra­sın­da is­ke­let ka­sı gev­şe­me­si­ni sağ­la­mak için kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Ve­kü­ron­yu­mave­ya bro­mür iyon­la­rı­na kar­şı da­ha ön­ce­den bi­li­nen ana­fi­lak­tik re­ak­si­yonvar­lı­ğın­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: İlaç, en­tü­bas­yon, ya­pay so­lu­num,ok­si­jen te­da­vi­si ola­nak­la­rı ve an­ta­go­nist­le­rin bu­lun­du­ğu ko­şul­lar­da,tec­rü­be­li anes­te­zist­ler ta­ra­fın­dan ya da on­la­rın gö­ze­ti­min­de kul­la­nıl­ma­lı­dır.Böb­rek ye­ter­siz­li­ği ol­gu­la­rın­da nö­ro­mus­kü­ler blok sü­re­sin­de bi­razuza­ma bek­le­ne­bi­lir. Ka­ra­ci­ğer ve saf­ra yol­la­rı has­ta­lık­la­rın­dado­zun azal­tıl­ma­sı ge­re­ke­bi­lir. Ge­be­ler üze­rin­de an­cak he­ki­min ge­rek­ligör­dü­ğü du­rum­lar­da, alı­na­cak ya­rar risk­ler­den faz­la ise uy­gu­la­na­bi­lir.

Yan E.:Ge­nel­de,nö­ro­mus­kü­ler blok ya­pan ajan­la­ra kar­şı ana­fi­lak­tik re­ak­si­yon­larbil­di­ril­miş­tir. Her ne ka­dar ve­kü­ron­yum bro­mür ile böy­le bir et­ki­yeçok na­dir raslan­sa bi­le, san­ki ola­cak­mış gi­bi alın­ma­sı ge­re­ken ön­lem­lerih­mal edil­me­me­li­dir.

Etkileş.:Ha­lo­tan,eter, enf­lu­ran, isof­lu­ran, me­tok­sif­lu­ran, sik­lop­ro­pan, ti­yo­pen­ton,me­to­hek­si­tal, ke­ta­min, fen­ta­nil, gam­ma­hid­rok­si­bü­ti­rat, eto­­mi­dat,pro­pa­ni­di, di­ğer non-de­po­la­ri­zan kas gev­şe­ti­ci­ler, ve­kü­ron­yumbro­mür ön­ce­si sük­sa­me­ton­yum uy­gu­lan­ma­sı, ami­nog­li­ko­zid ve po­li­pep­tidan­ti­bi­yo­tik­ler, di­üre­tik­ler, b-ad­re­ner­jik blo­ker­ler, ti­amin, MAO in­hi­bi­tör­le­ri,ki­ni­din, pro­ta­min, a-ad­re­ner­jikblo­ker­ler, imi­da­zol, met­ro­ni­da­zol etkiyi artırır. Ne­os­tig­min, ed­ro­fon­yum,pi­ri­dos­tig­min, kor­ti­kos­te­ro­it­ler, no­rad­re­na­lin, aza­ti­opi­rin,te­ofi­lin, KCl, NaCl, CaCl2 ise etkiyi azaltır.

Doz Önerisi: En­tü­bas­yon ve en­tü­bas­yo­nu iz­le­yen cer­ra­hi gi­ri­şim­leriçin baş­lan­gıç do­zu 0.08-0.10 mg/kg ve ek doz­lar 0.03-0.05 mg/kg’dir. Uy­gu­la­ma­larIV ola­rak ger­çek­leş­ti­ril­me­li­dir.

Norcuron adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki