TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  11 Ağustos 2020, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

No­ro­dol Am­pularis

Ha­lo­pe­ri­dol

Ambalaj: 5 mg/1 mLx 5 ampul :: 10 mg/2 mLx5 ampul.

No­ro­dol Dam­la

Ha­lo­pe­ri­dol

Ambalaj: 2 mg/mLx20 mL’lik dam­la­lık­lı şişe.

No­ro­dol Tab­let

Ha­lo­pe­ri­dol

Ambalaj: 5 mgx50 tab­let :: 10 mgx30 tab­let :: 20 mgx20tablet.

End.:Akut vekro­nik şi­zof­re­ni, ma­ni ve hi­po­ma­ni, or­ga­nik psi­koz­lar, psi­ko­lo­jikaji­tas­yon, ço­cuk­lar­da şid­det­li hi­pe­rek­si­ta­bi­li­te ve aşı­rı hi­pe­rak­ti­vi­te,mo­tor tik­ler ve Gil­les de la To­uret­te send­ro­mu, ank­si­ye­te nev­ro­zuve ge­ri­lim du­rum­la­rı, dep­res­yon du­rum­la­rı­nın ank­si­ye­te ile bir­lik­tegö­rü­len ka­rı­şık nev­roz­la­rın­da en­di­ke­dir. Ha­lo­pe­ri­dol ay­rı­ca dü­şükdoz­lar­da an­ti­eme­tik et­ki gös­te­rir.

Kontr.E.:Cid­dikar­di­yo­vas­kü­ler has­ta­lı­ğı olan­lar­da, al­ko­lik­ler­de, par­kin­sonhas­ta­lı­ğın­da, glo­kom, hi­per­ti­ro­idi, ka­ra­ci­ğer ve böb­rek yet­mez­li­ği,id­rar zor­lu­ğu, so­lu­num ye­ter­siz­li­ği, cid­di tok­sik sant­ral si­nirsis­te­mi dep­res­yon­la­rı ve­ya ko­ma du­rum­la­rın­da ve ha­lo­pe­ri­do­lekar­şı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Al­kol da­hil SSS dep­re­san­la­rı­nınet­ki­si­ni ar­tı­rır. Ma­ki­ne ve­ya mo­tor­lu araç kul­lan­mak gi­bi dik­katis­te­yen teh­li­ke­li iş­ler­de ge­rek­li olan men­tal ve/ve­ya fi­zik­sel ye­te­ne­ğiazal­ta­ca­ğı ko­nu­sun­da has­ta­lar uya­rıl­ma­lı­dır. Özel­­lik­le ge­be­li­ğinilk üç ayın­da kul­la­nıl­ma­sı öne­ril­mez. Em­zi­ren an­ne­ler­de kul­la­nıl­ma­sıge­rek­ti­ğin­de, em­zir­me ke­sil­me­li­dir. 3 ya­şın­dan kü­çük ço­cuk­la­rave­ril­me­si öne­ril­mez.

Yan E.:Nö­ro­lo­jiket­ki­ler, özel­lik­le ekst­ra­pi­ra­mi­dal send­rom­lar en çok gö­rü­len­ler­dir.En­dok­ri­no­lo­jik, der­ma­to­lo­jik, gast­ro­in­tes­ti­nal, so­lu­num­la il­gi­li,kar­di­yo­vas­kü­ler ve fo­to­sen­si­tif de­ri re­ak­si­yon­la­rı da ra­poredil­miş­tir. Fo­to­sen­si­tif de­ri re­ak­si­yon­la­rı­nın az gö­rül­me­si ha­lin­dete­da­vi­ye de­vam edi­le­bi­lir. Yük­sek do­zaj­lı te­da­vi­le­rin baş­lan­gı­cın­da;ekst­ra­pi­ra­mi­dal yan et­ki­ler, dis­to­nik re­ak­si­yon­lar ve hu­zur­suz­lukşek­lin­de gö­rü­lür. La­ren­ge­al spazm mey­da­na ge­ti­ren dis­to­ni, akat­hi­siave te­da­vi­nin da­ha geç saf­ha­la­rın­da bir psö­do­par­kin­son ri­ji­di­tesend­ro­mu mey­da­na ge­le­bi­lir. Tar­dif dis­ki­ne­zi gö­rü­le­bi­lir. Ga­lak­torr­hea,ame­no­re, ji­ne­ko­mas­ti ve im­po­tens gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Ha­lo­pe­ri­dol;am­fe­ta­min, ku­ma­rin ve­ya in­dan­di­on tü­rev­le­ri, an­ti­kon­vül­zan­lar,bar­bi­tü­rat­lar, an­ti­dis­ki­ne­tik­ler, an­ti­his­ta­mi­nik­ler, b-ad­re­ner­jik blo­ker­ler, SSS dep­re­san­la­rı,do­pa­min, efed­rin, epi­nef­rin, le­vo­do­pa ile bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Lit­yum tuz­la­rı­nın ha­lo­pe­ri­dol ile bir­lik­te yük­sek doz­lar­da kul­la­nıl­ma­sıha­lin­de en­se­fa­lo­pa­ti send­ro­mu or­ta­ya çı­ka­bi­lir.Yük­sek doz­da ha­lo­pe­ri­dolme­til­do­pa­nın et­ki­si­ni ar­tı­rır.

Doz Önerisi:Norodol Ampul: Ye­tiş­kin­ler­de ça­buk ve acil kont­rol için 10 mg ge­nel­lik­leye­ter­li­dir. Gün­de 30 mg’ye ka­dar IM en­jek­si­yon ve­ri­le­bi­lir. Kont­rolsağ­la­nın­ca­ya ka­dar her 6 sa­at­te bir da­ha faz­la doz uy­gu­la­na­bi­lir.Son­ra azal­tı­lan doz­lar­da oral te­da­vi­ye ge­çi­lir. Ge­re­kir­se IV ola­rakuy­gu­la­nır. Norodol Damla/Tablet: Tab­let ve dam­la ile ye­tiş­kin­ler­dete­da­vi­ye gün­de 10-15 mg’lı doz­la baş­la­nır ve mem­nun edi­ci bir kont­rolsağ­la­nın­ca­ya ka­dar doz ar­tı­rı­lır. Mak­si­mum dü­zel­me sağ­lan­dı­ğın­dadoz ted­ri­ci ola­rak azal­tı­la­rak et­ki­li olan en dü­şük doz olan sü­rek do­zaula­şır ki, bu da bir­çok has­ta için gün­de 1-10 mg ara­sın­da­dır.

Norodol adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki