TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Nö­rof­ren Tab­let   Sanofi-Aventis

Pi­mo­zi­d

Ambalaj: 2 mgx30 tablet.

End.:Akut vekro­nik şi­zof­re­ni­de semp­tom­la­rın te­da­vi­si ve nük­sün ön­len­me­si; di­ğerpsi­koz­lar, özel­lik­le pa­ra­no­ya ve mo­no­semp­to­ma­tik hi­po­kond­ri­akpsi­koz­lar (ör­ne­ğin de­lüz­yo­nal pa­ra­zi­toz); ma­ni ve hi­po­ma­ni ile or­tade­re­ce­li ve şid­det­li psi­ko­mo­tor aji­tas­yon ve he­ye­can­lan­ma­nın kı­sasü­re­li te­da­vi­sin­de ek te­da­vi ola­rak en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Pi­mo­zidQT intervali­ni uza­ta­bi­lir, do­la­yı­sıy­la­ kalp arit­mi­le­ri olan­lar­dave kon­je­ni­tal QT uza­ma­sı olan has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir. Ay­rı­caağır sant­ral si­nir sis­te­mi dep­res­yo­nu olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir. Pi­mo­zi­deve­ya di­ğer di­fe­nil­bu­til­pi­pe­ri­din tü­rev­le­ri­ne kar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğıolan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Ka­ra­ci­ğer has­ta­lı­ğı, böb­rekye­ter­siz­li­ği, Par­kin­son has­ta­lı­ğı, fe­ok­ro­ma­si­to­ma, ti­ro­tok­si­koz,epi­lep­si ve epi­lep­si­ye yol açabi­le­cek ko­şul­lar­da (al­kol yok­sun­lu­ğuve be­yin ha­sa­rı gi­bi) dik­kat­li olun­ma­lı­dır. Gün­de 16 mg’dan faz­la pi­mo­zidalan has­ta­la­rın kalp fonk­si­yo­nu pe­ri­yo­dik ola­rak kont­rol edil­me­li­dir.Elekt­ro­lit bo­zuk­luk­la­rı özel­lik­le hi­po­ka­le­mi, bir risk fak­tö­rüola­rak ka­bul edil­me­li­dir. Gün­de 20 mg’nin üze­rin­de­ki doz­lar­da anibek­len­me­dik ölüm ol­gu­la­rı bil­di­ril­miş­tir. Akut yok­sun­luk be­lir­ti­le­ri,kus­ma, uy­ku­suz­luk yük­sek doz­da an­tip­si­ko­tik ilaç­la­rın bir­den­bi­reke­sil­me­sin­den son­ra çok en­der de ol­sa ta­nım­lan­mış­tır. İla­cın ka­de­me­liola­rak ke­sil­me­si öne­ri­lir. Pi­mo­zid, özel­lik­le te­da­vi­nin ba­şın­dadik­ka­ti bo­za­bi­lir, bu et­ki al­kol ile da­ha da ar­ta­bi­lir. Has­ta­larse­das­yon ko­nu­sun­da uya­rıl­ma­lı, ara­ba ve dik­kat is­te­yen ma­ki­ne­le­rikul­lan­ma­ma­la­rı bil­di­ril­me­li­dir. Ge­be­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.An­ne sü­tüy­le sal­gı­lan­dı­ğın­dan, ke­sin kul­la­nı­mı ge­re­ki­yor­sa, be­be­ğinem­zi­ril­me­si dur­du­rul­ma­lı­dır.

Yan E.:Eks­tra­pi­ra­mi­dalyan et­ki­ler gö­rü­le­bi­lir. Ani ilaç ke­sil­me­si­ne bağ­lı ola­rak kı­sa sü­re­lidis­ki­ne­zi­ler de olu­şa­bi­lir. Dü­şük doz­lar­da bi­le epi­lep­tik nö­bet­lerbil­di­ril­miş­tir. Yaş­lı­lar­da yan et­ki­ler da­ha ko­lay gö­rü­le­bi­lir.Do­za iliş­kin ola­rak, uy­ku ha­li, uy­ku­suz­luk, ank­si­ye­te ve bu­lan­tı-kus­ma,dis­pep­si gi­bi gast­ro­in­tes­ti­nal semp­tom­lar gö­rü­le­bi­lir. Ağız ku­ru­lu­ğu,li­bi­do kay­bı, im­po­tens ve hi­po­tan­si­yon bil­di­ril­miş­tir an­cak oto­nomsi­nir sis­te­mi­ne ait be­lir­ti­ler çok sey­rek kay­de­di­lir. De­ri dö­kün­tü­le­riçok en­der bil­di­ril­miş­tir. An­ti­psi­ko­tik nö­ro­lep­tik ilaç­la­rın hor­mo­nalet­ki­si, ga­lak­to­re, ji­ne­ko­mas­ti ve oli­go ve­ya ame­no­re­ye ne­den ola­bi­lenhi­perp­ro­lak­ti­ne­mi­dir. Gli­ko­zü­ri bil­di­ril­miş­tir. Nö­ro­lep­tik ma­lignsend­ro­mu gö­rül­müş­tür. Hi­per­ter­mi baş­la­ma­dan ön­ce ilk be­lir­ti ola­rakoto­no­mik dis­fonk­si­yon be­lir­ti­le­ri, ör­ne­ğin ta­şi­kar­di, la­bil ar­te­ri­yelba­sınç ve ter­le­me or­ta­ya çı­kar. An­tip­si­ko­tik ilaç te­da­vi­si dur­du­rul­duk­tanson­ra 5-7 gün için­de ge­nel­lik­le dü­zel­me olur.

Etkileş.:Al­kol, hip­no­tik­ler,tes­kin edi­ci­ler ve kuv­vet­li anal­je­zik­ler gi­bi ilaç­lar­la bir­lik­tekul­la­nıl­dı­ğın­da SSS dep­res­yo­nu ar­ta­bi­lir. Pi­mo­zid le­vo­do­pa­nınan­ti­par­kin­son et­ki­si­ni bo­za­bi­lir.

Doz Önerisi: Bü­yük­ler­de ve 12 ya­şın­dan bü­yük ço­cuk­lar­da oralyol­dan gün­de bir kez kul­la­nı­lır. Doz has­ta­ya gö­re dü­zen­len­me­li veya­kın de­ne­tim al­tın­da ayar­lan­ma­lı­dır. Do­zun ar­tı­rıl­ma­sı bi­rerhaf­ta­lık ara­lar­la ol­ma­lı ve gün­lük ar­tış 2-4 mg’yi geç­me­me­li­dir. Şi­zof­re­ni­debaş­lan­gıç do­zu akut ev­re­de 10 mg’dir. Bu doz ge­re­kir­se ya­vaş ya­vaş enfaz­la gün­de 20 mg’ye ka­dar yük­sel­ti­le­bi­lir.

Norofren adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki