TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Aralık 2019, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Nö­rot­rop FilmTab­letİlsan

Pi­ra­se­tam

Ambalaj: 800 mgx30 film tablet.

Eşdeğeri:NootropilFilm Tablet: 800mgx30 tablet (UCB).

End.:Anım­sa­ma,anı­la­rı tut­ma, dik­ka­ti bir nok­ta­ya tek­sif et­me ek­sik­lik­le­ri, uy­kubo­zuk­luk­la­rı, vi­ji­lans ye­ter­siz­lik­le­ri gi­bi yer­leş­miş bu­na­ma du­rum­la­rıy­laPick ve Alz­he­imer has­ta­lık­la­rı dı­şın­da ka­lan yaş­lan­ma­ya bağ­lı ruh­saldav­ra­nış ku­sur­la­rı; ka­fa trav­ma­sı ge­çi­ren­ler­de gö­rü­le­bi­len baş dön­me­si,baş ağ­rı­sı, aji­tas­yon gi­bi süb­jek­tif postt­rav­ma­tik send­rom­lar; is­ke­mikve he­mo­ra­jik akut se­reb­ral do­la­şım ye­ter­siz­lik­le­riy­le bun­la­rınve se­reb­ral ar­te­ri­osk­le­ro­zun kro­nik semp­tom­la­rı; de­li­ri­um tre­mens,kro­nik al­ko­lizm ve tok­si­ko­ma­ni­ler­de gö­rü­len fonk­si­yo­nel bo­zuk­luk­larve ze­ka ku­sur­la­rıy­la de­zen­tok­si­fi­kas­yon kür­le­rin­de zi­hin­sel ye­te­nek­le­rinye­ni­den sağ­lan­ma­sı; de­rin bi­linç bu­la­nık­lık­la­rı, be­yin da­mar­la­rı­nıntrav­ma son­ra­sı se­kel­le­ri; ço­cuk­lar­da gö­rü­len dav­ra­nış bo­zuk­luk­la­rı,öğ­re­nim per­for­man­sın­da dü­şük­lük gi­bi du­rum­lar­da kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Ağır böb­rekye­ter­siz­lik­le­rin­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Diy­aliz uy­gu­lan­ma­yan has­ta­lar­dayük­sek doz­la­rın kı­sa ara­lık­lar­la kul­la­nıl­ma­sı öne­ril­mez.

Uyar.: Ge­be­li­ğin ilk 3 ayın­da kul­la­nıl­ma­sı öne­ril­mez.

Yan E.:Te­da­vi­ninba­şın­da aji­tas­yon gö­rü­le­bi­lir. Baş dön­me­si, baş ağ­rı­sı, ekst­ra­pi­ra­mi­dalsemp­tom­lar ve kon­vül­si­yon, uy­ku bo­zuk­luk­la­rı, si­nir­li­lik, ir­ri­ta­bi­li­te,tre­mor gi­bi nö­ro­lo­jik; mi­de ağ­rı­sı, bu­lan­tı, kus­ma, di­ya­re, ka­bız­lıkve ano­rek­si gi­bi gast­ro­in­tes­ti­nal bo­zuk­luk; he­mog­lo­bin ve he­ma­tok­ritde­ğer­le­rin­de azal­ma gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: Sa­de­ce 1 ol­gu­da pi­ra­se­tam ve ti­ro­id ekst­re­le­ri(T3-T4) bir­lik­te ve­ri­ldi­ğin­de kon­füz­yon, ir­ri­ta­bi­li­teve uy­ku bo­zuk­lu­ğu gö­rül­dü­ğü bil­di­ril­miş­tir.

Doz Önerisi: Gün­de 3 kez 1 tab­let çiğ­nen­me­den bir mik­tar sı­vıy­laalı­nır. İs­te­ni­lenet­ki sağ­lan­dık­tan son­ra gün­de 3 kez ½ tab­le­te in­di­ri­lir. Ço­cuk­lar­dadoz, vü­cut ağır­lı­ğı­nın her 10 kg’si için 400 mg ola­rak he­sap­la­nır.

Norotrop adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki