TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

No­ro­xin FilmTab­letMSD

Norf­lok­sa­sin

Ambalaj: 400 mgx14 film tablet.

End.:Ge­nişspekt­rum­lu bir bak­te­ri­sit­tir. Üst ve alt, komp­li­kas­yon­lu ve komp­li­kas­yon­suz,akut ve kro­nik üri­ner yol en­fek­si­yon­la­rında endikedir. Bu en­fek­si­yon­la­rasis­tit, pi­ye­lit, sis­to­pi­ye­lit, pi­ye­lo­nef­rit, kro­nik pros­ta­tit, e­pi­di­di­mitve ü­ro­lo­jik cer­ra­hi, nö­ro­je­nik me­sa­ne ve­ya nef­ro­li­ti­yaz­la bir­lik­teo­lan ve norf­lok­sa­si­ne du­yar­lı bak­te­ri­le­rin ne­den ol­du­ğu ü­ri­neren­fek­si­yon­lar da­hil­dir. Du­yar­lı mik­ro­or­ga­niz­ma­la­rın ne­den ol­du­ğu a­kutbak­te­ri­yel gast­ro­en­te­rit. Hem pe­ni­si­li­naz ü­re­ten, hem de pe­ni­si­li­nazü­ret­me­yen Ne­is­se­ri­a go­norr­ho­e­a­e’nin ne­den ol­du­ğu go­no­kok­sik ü­ret­rit,fa­ren­jit, prok­tit ve­ya ser­vi­sit. Ve ti­fo. De­rin nöt­ro­pe­ni­si o­lanhas­ta­lar­da­ki sep­sis i­le bak­te­ri­yel gast­ro­en­te­ri­tin pro­fi­lak­si­sin­deen­di­ke­dir.

Kontr.E.:Norf­lok­sa­si­neya da kim­ya­sal o­la­rak ben­ze­yen her­han­gi bir ki­no­lon an­ti­bak­te­ri­ye­lekar­şı a­şı­rı du­yar­lık du­ru­mun­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Norf­lok­sa­si­n, re­nal fonk­si­yona­zal­ma­sı o­lan has­ta­lar i­çin uy­gun­dur an­cak, norf­lok­sa­si­n te­mel o­la­rakböb­rek­ler yo­luy­la a­tıl­dı­ğın­dan, şid­det­li re­nal fonk­si­yon bo­zuk­lu­ğuü­ri­ner dü­zey­le­ri an­lam­lı öl­çü­de teh­dit e­de­bi­lir. Ge­be ka­dın­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Norf­lok­sa­si­ninin­san sü­tü­ne ge­çip geç­me­di­ği bi­lin­me­mek­te­dir. An­ne i­çin i­la­cınö­ne­mi göz ö­nü­ne a­lı­na­rak ya em­zir­me son­lan­dı­rıl­ma­lı ya da i­la­cınve­ril­me­si dur­du­rul­ma­lı­dır.

Yan E.:En sık ras­la­nanyan et­ki­ler gast­ro­in­tes­ti­nal, nö­rop­si­ki­yat­rik ve de­ri­ye a­it re­ak­si­yon­lar­dırve bun­la­ra bu­lan­tı, baş ağ­rı­sı, baş dön­me­si, raş, mi­de ek­şi­me­si, ab­do­mi­nalağ­rı/kramp­lar ve di­ya­re da­hil­dir. Çok na­dir du­rum­lar­da a­no­rek­si,uy­ku bo­zuk­luk­la­rı, dep­res­yon, ank­si­ye­te/si­nir­li­lik, ir­ri­ta­bi­li­te,ö­fo­ri, or­yan­tas­yon bo­zuk­lu­ğu, hallüsinasyon, tin­ni­tus ve ter­le­me gi­bibaş­ka o­lay­lar bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.:Bir­lik­tepro­be­ne­sid uy­gu­lan­ma­sı norf­lok­sa­si­nin se­rum kon­sant­ras­yon­la­rı­nıet­ki­le­mez, a­ma i­la­cın ü­ri­ner a­tı­lı­mı a­za­lır. İn vit­ro o­la­rak norf­lok­sa­sin i­le nit­ro­fu­ran­to­ina­ra­sın­da an­ta­go­nizm var­lı­ğı gös­te­ril­miş­tir. Te­o­fi­lin te­da­vi­sin­de­kihas­ta­lar­da bir­lik­te ki­no­lon kul­la­nıl­ma­sı du­ru­mun­da na­di­ren te­o­fi­li­nebağ­lı yan et­ki­ler­le il­gi­li ra­por­lar bil­di­ril­miş­tir. Norf­lok­sa­sini­le bir­lik­te kul­la­nıl­ma­sı du­ru­mun­da yük­sek sik­los­po­rin se­rum dü­zey­le­ribil­di­ril­miş­tir. Suk­ral­fat ya da an­ta­sit­ler norf­lok­sa­sin i­le bir­lik­teya da norf­lok­sa­sin uy­gu­lan­ma­sın­dan son­ra­ki 2 sa­at i­çin­de uy­gu­lan­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Ü­ri­ner yol en­fek­si­yon­la­rı: Gün­de 2x400 mg, 7-10gün. Komp­li­kas­yon­suz a­kut sis­tit: Gün­de 2x400 mg, 3-7 gün. Kro­nik nük­se­denü­ri­ner yol en­fek­si­yo­nu: Gün­de 2x400 mg, 12 haf­ta­ya ka­dar. A­kut bak­te­ri­yelgast­ro­en­te­rit: Gün­de 2x400 mg, 5 gün. A­kut go­no­kok­sik ü­ret­rit, fa­ren­jit,prok­tit, ser­vi­sit: 800 mg, tek doz. Ti­fo: Gün­de 3x400 mg 14 gün. Pro­fi­lak­tiko­la­rak, de­rin nöt­ro­pe­ni sep­si­sin­de gün­de 3 kez 400 mg, de­rin nöt­ro­pe­nisü­re­sin­ce ö­ne­ri­lir. Bak­te­ri­yel gast­ro­en­te­rit­te 400 mg/gün’lükdoz, en­de­mik böl­ge­le­re git­me­den 24 sa­at ön­ce baş­la­nır ve ay­rıl­dık­tan48 sa­at son­ra­sı­na ka­dar sür­dü­rü­lür.

Noroxin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki