TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

No­va­kom-S Am­pul       No­bel

Me­ta­mi­zol sod­yum

Ambalaj: 1 g/2 mLx1 ve 5 ampul.

Eşdeğeri: De­val­jinAm­pul: 1 g/2 mLx5 am­pul (De­va); Se­bonAmpul: 1 g/2 mLx5 am­pul (Ak­de­niz).

No­va­kom-S Fort Am­pul

Me­ta­mi­zol

Ambalaj: 2 g/4 mLx1 ve 5 ampul.

No­va­kom-S Tab­let

Me­ta­mi­zol

Ambalaj: 500 mgx10 ve 20 tablet. 

Eşdeğeri:Ade­pi­ronTab­let: 500 mgx20 tablet (Ade­ka); An­do­lorTab­let: 500 mgx20 tablet (İ.E.Ula­gay); De­val­jin Tab­let:500 mgx20 tablet (De­va); NogesicTablet: 500 mgx20 tablet (Koçak); No­val­gin Tab­let: 500 mgx20 tablet (Sanofi-Aventis); Ve­ral­jin Tab­let:500 mgx20 tablet (Rad­yum).

End.:Şid­det­liakut ve kro­nik ağ­rı­lar (örn. ro­ma­tiz­mal has­ta­lık­lar­da­ki ağ­rı­lar, başve diş ağ­rı­la­rı, tü­mör ağ­rı­la­rı, ya­ra­lan­ma­lar, pos­to­pe­ra­tif ağ­rı­lar);mi­de ba­ğır­sak ka­na­lı­na, saf­ra yol­la­rı­na, böb­rek ve alt id­rar yol­la­rı­naait spas­tik kö­ken­li, şid­det­li akut ve kro­nik ağ­rı­lar; baş­ka ön­lem­ler­le,ör­ne­ğin so­ğuk nem­li komp­res­le dü­şü­rü­le­me­yen yük­sek ateş.

Kontr.E.:Pi­ra­zo­lonaler­ji­si ve­ya in­to­le­ran­sı (örn. me­ta­mi­zol, izop­ro­pi­la­mi­no­fe­na­zon,pro­pi­fe­na­zon, fe­na­zon ve­ya fe­nil­bu­ta­zon içe­ren ilaç­la­ra aşı­rı du­yar­lık)olan has­ta­lar­da, he­pa­tik por­fi­ri, do­ğuş­tan glu­koz-6-fos­fat de­hid­ro­ge­nazek­sik­li­ği, kan disk­ra­zi­le­ri gi­bi ba­zı me­ta­bo­liz­ma has­ta­lık­la­rın­dakul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Bronş as­tma­sı ve­ya özel­lik­le sa­man nez­le­si şek­lin­debe­lir­ti­le­rin eş­lik et­ti­ği kro­nik so­lu­num yo­lu en­fek­si­yo­nu olanhas­ta­lar ve­ya çe­şit­li ağ­rı ve ro­ma­tiz­ma ilaç­la­rı­na kar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı(anal­je­zik ast­ma­sı, anal­je­zik in­to­le­ran­sı) olan ki­şi­ler di­pi­ronkul­lan­dık­la­rı za­man ast­ma ve­ya şo­ka ma­ruz ka­la­bi­lir­ler. Ay­nı du­rum,az mik­tar­da al­kol al­dık­la­rı za­man ak­sı­ran, göz­le­ri ya­şa­ran, yüz­deşid­det­li kı­zar­ma­dan ya­kı­nan ve­ya be­sin mad­de­le­ri­ne, kürk­le­re,saç bo­ya­la­rı­na, kon­ser­vas­yon mad­de­le­ri­ne kar­şı de­ri re­ak­si­yon­la­rı,ka­şın­tı, ür­ti­ker gi­bi aşı­rı du­yar­lık gös­te­ren has­ta­lar için de ge­çer­li­dir.Ge­be­ler­deözel­lik­le ilk 3 ay ve son 6 haf­ta için­de ke­sin bir en­di­kas­yon var­sakul­la­nıl­ma­lı­dır. Tıb­bi zo­run­lu­luk ol­ma­dık­ça 3 ay­lık­tan kü­çük ve­ya5 kg’den dü­şük ağır­lık­ta­ki be­bek­le­re uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır. Müs­tah­zar­la­rınpa­ren­te­ral form­­la­rı­nın uy­gu­lan­ma­sı sı­ra­sın­da ana­fi­lak­tik şokgö­rü­le­bi­lir.

Yan E.:Şok ve ag­ra­nü­lo­si­toz,lö­ko­pe­ni, trom­bo­si­to­pe­ni gi­bi kan tab­lo­su bo­zuk­luk­la­rı, ag­ra­nü­lo­si­toz,yük­sek ateş, tit­re­me, bo­ğaz ağ­rı­sı, yut­ma güç­lü­ğü, ağız-bu­run-bo­ğaz-ge­ni­talve anal böl­ge­ler­de enf­la­ma­tu­var lez­yon­lar gi­bi be­lir­ti­ler­le or­ta­yaçı­ka­bi­lir.

Etkileş.:Sik­los­po­rin ile kul­la­nıl­dı­ğın­dasik­los­po­rin dü­zey­le­ri­ni dü­şü­re­bi­lir. Di­pi­ron ve al­kol bir­bir­le­ri­ninet­ki­le­ri­ni ar­tı­rır­lar.

Doz Önerisi: Novakom-S Ampul: No­va­kom-S en­jek­si­yo­nu mut­la­ka he­kim öne­ri­siy­le kul­la­nıl­ma­lı­dırve IV uy­gu­la­ma he­kim kont­ro­lü al­tın­da ya­pıl­ma­lı­dır. Ye­tiş­kin­lerve 15 ya­şın üze­rin­de­ki genç­le­re IV ve­ya IM yol­dan uy­gu­la­na­cak birke­re­lik doz 2-5 mL’dir, gün­lük doz 10 mL’ye ka­dar ar­tı­rı­la­bi­lir. 1 ya­şın­dankü­çük ço­cuk­lar­da yal­nız­ca IM yol­dan uy­gu­lan­ma­lı­dır. Yak­la­şık 30kg ağır­lı­ğın­da­ki bir ço­cuk­ta bir ke­re­lik doz 0.4 ile 1 mL’dir. Novakom-SFort Ampul: IM kul­la­nı­mamah­sus­tur. IV yol­dan kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Ye­tiş­kin­ler ve 15 ya­şınüze­rin­de­ki genç­le­re IM yol­dan uy­gu­la­na­cak bir ke­re­lik doz 2-4mL’dir. Gün­lük doz 10 mL’ye ka­dar ar­tı­rı­la­bi­lir. Novakom-STablet: Gün­de 3kez 1-2 tab­let öne­ri­lir. Gün­lük mak­si­mum doz 4 kez 2 tab­let­tir. Tab­let­lerbi­raz suy­la, çiğ­nen­me­den yu­tul­ma­lı­dır.

Novakom adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki