TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  11 Ağustos 2020, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

No­vopy­ri­ne Am­pul       Bi­osel

Di­pi­ro­n

Ambalaj: 1 g/2 mLx10 ampul.

Eşdeğeri: Ade­pi­ron Am­pul: 1 g/2 mLx10 am­pul (Ade­ka); An­do­lor Am­pul: 1 g/2 mLx10 ampul (İ.E.Ula­gay); De­val­jin Am­pul: 1 g/2 mLx10 am­pul (De­va); Ge­ral­gi­ne-M Am­pul: 1 g/2 mLx10 ampul (Mü­nir Şa­hin); Nogesic Am­pul: 1 g/2 mLx10 am­pul (Koçak); No­val­gin Am­pul: 1 g/2 mLx10 am­pul (Sanofi-Aventis); No­vo-Plan Am­pul: 1 g/2 mLx10 ampul (Aro­ma); Se­bon Ampul: 1 g/2 mLx10 am­pul (Ak­de­niz).

End.: Şid­det­li akut ve kro­nik ağ­rı­lar(örn. ro­ma­tiz­mal has­ta­lık­lar­da­ki ağ­rı­lar, baş ve diş ağ­rı­la­rı, tü­mörağ­rı­la­rı, ya­ra­lan­ma­lar, pos­to­pe­ra­tif ağ­rı­lar); mi­de ba­ğır­sak ka­na­lı­na,saf­ra yol­la­rı­na, böb­rek ve alt id­rar yol­la­rı­na ait spas­tik kö­ken­li,şid­det­li akut ve kro­nik ağ­rı­lar; baş­ka ön­lem­ler­le, ör­ne­ğin so­ğuknem­li komp­res­le dü­şü­rü­le­me­yen yük­sek ateş.

Kontr.E.:Pi­ra­zo­lonaler­ji­si ve­ya in­to­le­ran­sı (örn. me­ta­mi­zol, izop­ro­pi­la­mi­no­fe­na­zon,pro­pi­fe­na­zon, fe­na­zon ve­ya fe­nil­bu­ta­zon içe­ren ilaç­la­ra aşı­rı du­yar­lık)olan has­ta­lar­da, he­pa­tik por­fi­ri, do­ğuş­tan glu­koz-6-fos­fat de­hid­ro­ge­nazek­sik­li­ği, kan disk­ra­zi­le­ri gi­bi ba­zı me­ta­bo­liz­ma has­ta­lık­la­rın­dakul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Bronş as­tma­sı ve­ya özel­lik­le sa­mannez­le­si şek­lin­de be­lir­ti­le­rin eş­lik et­ti­ği kro­nik so­lu­num yo­luen­fek­si­yo­nu olan has­ta­lar ve­ya çe­şit­li ağ­rı ve ro­ma­tiz­ma ilaç­la­rı­nakar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı (anal­je­zik ast­ma­sı, anal­je­zik in­to­le­ran­sı)olan ki­şi­ler di­pi­ron kul­lan­dık­la­rı za­man ast­ma ve­ya şo­ka ma­ruz ka­la­bi­lir­ler.Ay­nı du­rum, az mik­tar­da al­kol al­dık­la­rı za­man ak­sı­ran, göz­le­ri ya­şa­ran,yüz­de şid­det­li kı­zar­ma­dan ya­kı­nan ve­ya be­sin mad­de­le­ri­ne, kürk­le­re,saç bo­ya­la­rı­na, kon­ser­vas­yon mad­de­le­ri­ne kar­şı de­ri re­ak­si­yon­la­rı,ka­şın­tı, ür­ti­ker gi­bi aşı­rı du­yar­lık gös­te­ren has­ta­lar için de ge­çer­li­dir.Ge­be­ler­de özel­lik­le ilk 3 ay ve son 6 haf­ta için­de ke­sin bir en­di­kas­yonvar­sa kul­la­nıl­ma­lı­dır. Tıb­bi zo­run­lu­luk ol­ma­dık­ça 3 ay­lık­tan kü­çükve­ya 5 kg’den dü­şük ağır­lık­ta­ki be­bek­le­re uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır. Müs­tah­zar­la­rınpa­ren­te­ral form­­la­rı­nın uy­gu­lan­ma­sı sı­ra­sın­da ana­fi­lak­tik şokgö­rü­le­bi­lir.

Yan E.:Şok ve ag­ra­nü­lo­si­toz,lö­ko­pe­ni, trom­bo­si­to­pe­ni gi­bi kan tab­lo­su bo­zuk­luk­la­rı, ag­ra­nü­lo­si­toz,yük­sek ateş, tit­re­me, bo­ğaz ağ­rı­sı, yut­ma güç­lü­ğü, ağız-bu­run-bo­ğaz-ge­ni­talve anal böl­ge­ler­de enf­la­ma­tu­var lez­yon­lar gi­bi be­lir­ti­ler­le or­ta­yaçı­ka­bi­lir.

Etkileş.:Sik­los­po­rinile kul­la­nıl­dı­ğın­da sik­los­po­rin dü­zey­le­ri­ni dü­şü­re­bi­lir. Di­pi­ronve al­kol bir­bir­le­ri­nin et­ki­le­ri­ni ar­tı­rır­lar.

Doz Önerisi: Alı­şıl­mış bir kerelik doz 0.5-1 g’dir. Bu doz gün­de3-4 kez tek­rar­la­na­bi­lir. 1 g’nin üs­tün­de­ki doz­lar IV yol­dan çok ya­vaşola­rak uy­gu­lan­ma­lı­dır. Mak­si­mum bir kerelik doz 2.5 g ve gün­lük doz 5g’dir.

Novopyrine adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki