TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  09 Aralık 2019, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Nu­ro­fen D­ra­jeAbdi İbrahim

İbup­ro­fen

Ambalaj: 200mgx20 dra­je.

Eşdeğeri: Ge­ro­fen Film Tablet: 200 mgx20 tablet (Mü­nir Şa­hin); Re­po­zalTab­let: 200 mgx20 tablet (Gün­sa).

End.:Ro­ma­­to­idart­rit, os­te­oart­rit, an­ki­lo­zan spon­di­lit ve di­ğer non­ro­ma­to­id (se­ro-ne­ga­tif)art­ro­pa­ti­le­rin te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:İbup­ro­fe­nekar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da ve As­pi­rin i­le di­ğer nons­te­ro­idalan­ti­enf­la­ma­tu­var ajan­la­ra kar­şı bron­kos­pas­tik, an­ji­yo­ödem, bu­runpo­li­pi send­ro­mu şek­lin­de re­ak­si­yon gös­te­ren ki­şi­ler­de kont­ren­di­ke­dir.Cid­di gast­ro­in­tes­ti­nal ka­na­ma ve pep­tik ül­ser ra­hat­sız­lığı öyküsübu­lu­nan­la­ra ve­ril­me­me­li­dir.

Uyar.: İbup­ro­fen kul­la­nı­mı sı­ra­sın­dagör­me­de bu­la­nık­lık, sko­to­ma­da ve renk be­lir­le­me­sin­de ka­rı­şık­lıkgö­rül­dü­ğün­de te­da­vi­ye son ve­ril­me­li ve has­ta göz he­ki­mi ta­ra­fın­dankont­rol edil­me­li­dir. Ge­be­lik­te, müm­kün­se, ibup­ro­fen uy­gu­la­ma­sın­danka­çı­nıl­ma­lı­dır. Ge­be­li­ğin geç dö­nem­le­rin­de uy­gu­lan­ma­sın­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır.An­ne sü­tün­de çok dü­şük kon­sant­ras­yon­lar­da bu­lun­mak­ta­dır ve em­zi­ri­lenço­cuk­lar­da olum­suz et­ki bek­len­mez.

Yan E.:Na­di­rencilt­te kı­za­rık­lık, de­ri dö­kün­tü­sü ve ödem gi­bi aler­jik re­ak­si­yon­larve gör­me bo­zuk­lu­ğu­na ne­den ol­du­ğu­na da­ir ra­por­lar var­dır. Re­nalpa­pi­ler nek­roz, kar­di­yo­vas­kü­ler arit­mi, dis­pep­si, gast­ro­in­tes­ti­nalin­to­le­rans, ka­na­ma, trom­bo­si­to­pe­ni, işit­me ka­ybı gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Tiyazit gru­budi­üre­tik kul­la­nan has­ta­la­ra dik­kat­le uy­gu­lan­ma­lı­dır. Ku­ma­rin ti­pian­ti­ko­agü­lan­lar­la bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da et­ki­leş­me ola­bi­le­ce­ğin­dendik­kat edil­me­li­dir.

Doz Önerisi: Gün­lük doz 3-4x1 dra­je­dir. Mak­si­mum gün­lük doz 2.4g’dir.

Nurofen Cold&Flu Tablet

İbuprofen 200 mg,psödoefedrin HCl 300 mg

Ambalaj: 12 tablet.

End.:Grip,soğuk algınlığı veya sinüzit gibi hastalıkların seyrinde görü­len buruntıkanıklığı, baş ağrısı, ateş, vücut ağrıları ve diğer ağrıların gideril­me­sindekullanılır.

Kontr.E.:Bileşimdekimaddelerden herhangi biri­ne aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır. Gastroduodenalülseri olan hastalarda kulla­nılmamalı­dır. Astım hastaları, salisilatlara vediğer ağrı kesici/ateş düşü­rücü ilaçlara karşı alerjisi olanlar ve gebelerancak doktor kont­rolü altında kullanabilirler. Ka­raciğer ve böbrek fonksiyonbozukluğu olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyar.: Semptomlar 3 günden fazla sürerse, tedavi gözdengeçirilmelidir. Yüksek tansiyonu olanlar, kalp hastaları, şeker hastaları,tiroid hastaları ve prostat hipertrofisi olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Araçve taşıt kulla­nan­lar dikkatli olmalıdırlar. Gebelikte kullanımındankaçınılmalıdır. İbu­profen ve psödoefedrin az miktarda anne sütüne geçmektedir.Genel bir önlem olarak, emziren annelerde kullanımından kaçınılmalıdır.

Yan E.:Ciddiallerjik yan etkilere neden olabilir. Bu durumda ilaç kesilmeli ve tedavigözden geçirilmelidir. Bulantı, kusma, ishal ya da ka­bızlık, karın ağrısıseyrek de olsa görülür. Hepatoksik etki potansiyeli vardır. Nadiren de olsamide ağrısı, mide yanması ve ciltte kızarıklık olabilir.

Etkileş.:Yüksektansiyon veya depresyon nede­niy­le ilaç kullananlarda bu kombinasyon dikkatlekullanılma­lıdır. Diğer ibuprofen içeren ilaçlar ve diğer ağrı kesici ilaçlarile birlikte kullanılmamalıdır. Bu kombinasyon, MAOI'leri ile birlikte kullanılmamalıdır.

Doz Önerisi: Yetişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda, baş­lan­gıçdozu olarak su ile birlikte 2 tablet ve eğer gerekli ise her 4-6 saatte 1 veya2 tablet şeklinde kullanılmalıdır. Günde 6 tab­letten fazla kullanılmamalıdır.12 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı uygun değildir. 7 günden daha uzun sürekullanıl­mamalıdır.

Nurofen adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki