TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  15 Aralık 2018, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Nyolol Oftalmik JelNovartisOphtalmics

Timolol maleat

Ambalaj: %0.1x5 mL’lik şişe.

End.:İnt­ra­o­kü­lerba­sın­cı dü­şür­me­de et­ki­li­dir. Okü­ler hi­per­tan­si­yon, kro­nik ge­nişaçı­lı glo­kom (afa­kik has­ta­lar da­hil) ve se­kon­der glo­ko­mun be­lir­lidu­rum­la­rın­da yük­sel­miş göz içi ba­sın­cı­nı dü­şü­re­rek et­ki gös­te­rir.

Kontr.E.:Ti­mo­lo­lekar­şı aşı­rı du­yar­lık, bron­şi­yal ast­ma, ağır kro­nik obst­rük­tif pul­mo­nerra­hat­sız­lık­lar, si­nü­zal bra­di­kar­diy­le ikin­ci ve üçün­cü de­re­ce AVblok, be­lir­gin kalp yet­mez­li­ği, kar­di­yak şok du­rum­la­rın­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Of­tal­mik ti­mo­lol kul­la­nı­mı so­nu­cub-blo­ker­le­re bağ­lı sis­te­mik yanet­ki­ler gö­rü­le­bi­lir. Has­ta baş­ka of­tal­mik b-blo­ker kul­la­nı­yor­sa, ti­mo­loldi­ğer ilaç­la ya­pı­lan son uy­gu­la­ma­yı iz­le­yen gün­de uy­gu­lan­ma­yabaş­la­nır. Has­ta b-blo­kerol­ma­yan of­tal­mik bir an­tig­lo­kom müs­tah­za­rı kul­la­nı­yor­sa, ilk günbu ilaç stan­dart ola­rak kul­la­nıl­ma­ya de­vam edi­lir­ken, ti­mo­lol stan­dartdoz­da te­da­vi­ye ek­le­nir. Er­te­si gün di­ğer ilaç tü­müy­le ke­si­lir veti­mo­lo­le de­vam edi­lir. Ge­be­ler­ ve em­zi­ren an­ne­ler­de gü­ven­li kul­la­nı­mıhe­nüz ka­nıt­lan­ma­dı­ğın­dan, ya­rar/za­rar iliş­ki­si çok iyi de­ğer­len­di­ril­me­li­dir.Em­zi­ren an­ne­ler­de kul­la­nım sı­ra­sın­da em­zir­me­ye son ve­ril­me­li­dir.

Yan E.:En­der ola­rakokü­ler ir­ri­tas­yon be­lir­ti­le­ri, kon­junk­ti­vit, ble­fa­rit, ba­zı gör­mede­ği­şik­lik­le­ri, ref­rak­ti­vi­te­ye iliş­kin de­ği­şik­lik­ler gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Ba­zı du­rum­lar­daepi­nef­rin­le bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da mid­ri­ya­zis olu­şa­bi­lir. Kal­si­yuman­ta­go­nist­le­ri, sis­te­mik b-blo­ker­ler ve ka­te­ko­la­min in­hi­bi­tör­le­ri­nin et­ki­le­ri­nipo­tan­si­ye­li­ze ede­bi­lir.

Doz Önerisi: Yetişkinlerde, hasta olan göze günde 1 kez 1 damla dam­la­tılır.Eğer başka göz damlaları da kullanılıyorsa iki uygulama arasında en az 5 dakikaara olmalı ve diğer göz damlaları Nyolol %0.1 Steril Oftalmik Jel’den önce damlatılmalıdır. Etkininstabil olması için göz içi basıncının tedaviye başla­dıktan 3-4 hafta sonrakontrol edilmesi önerilir. Timolole yanıt değişebileceği için göz içi basıncıdüzenli olarak kont­rol edilmelidir.

Nyolol adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki