TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Of­tal­mot­rim Göz Dam­la­sı   Al­con

Po­li­mik­sin-B sül­fat10.000 IU, tri­me­top­rim 1 mg/ml

Ambalaj: 5 mL’lik dam­la­lık­lı şişe.

Eşdeğeri:Poly­trimGöz Dam­la­sı: 5 mL (GSK).

End.:Du­yar­lımikroorganizmaların ne­den ol­du­ğu göz ve ad­neks­le­ri­nin, kon­junk­ti­vit,ke­ra­tit, kor­nea ül­ser­le­ri, kon­junk­ti­vit­le bağ­lan­tı­lı ül­se­ra­tifble­fa­rit ve kro­nik dak­ri­yo­sis­tit da­hil bak­te­ri­yel en­fek­si­yon­la­rı­nınte­da­vi­sin­de en­di­ke­dir. Göz­den ya­ban­cı ci­sim çı­ka­rıl­ma­sı da­hilçe­şit­li cer­ra­hi gi­ri­şim­ler­den son­ra olu­şa­bi­le­cek okü­ler en­fek­si­yon­lar­danko­run­ma­da hem pre­ope­ra­tif hem pos­to­pe­ra­tif ola­rak uy­gu­la­na­bi­lir.

Kontr.E.: Bi­le­şen­ler­den her­han­gi bi­ri­ne ve an­ti­bi­yo­tik­le­rinpo­li­pep­tid gru­bu gi­bi çap­raz du­yar­lık oluş­tu­ran mad­de­le­re kar­şıaşı­rı du­yar­lık gös­te­ren has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Bu kom­bi­nas­yo­na kar­şı aşı­rı du­yar­lık re­ak­si­yon­la­rı­nınna­dir gö­rül­me­si bek­le­nir, an­cak te­da­vi sı­ra­sın­da bir aşı­rı du­yar­lıkre­ak­si­yo­nun­dan şüp­he­le­nil­me­si ha­lin­de uy­gu­la­ma dur­du­rul­ma­lı­dır.Bu kom­bi­nas­yo­nun ak­tif bi­le­şik­le­ri ge­be­lik­te her­han­gi bir ters et­kibe­lir­ti­si ol­ma­dan yıl­lar­dır kul­la­nıl­mış­tır. An­ne sü­tü­ne ge­çipgeç­me­di­ği hak­kın­da bil­gi yok­tur.

Yan E.:Ki­şi­seldu­yar­lı­ğa bağ­lı ola­rak na­di­ren ge­çi­ci ha­fif yan­ma ve­ya bat­ma his­sive da­ha az ola­rak göz­de kı­za­rık­lık gö­rü­le­bi­lir.

Doz Önerisi: Et­ki­len­miş gö­ze nor­mal ola­rak gün­de 4 kez 1 dam­ladam­la­tı­lır. Gün­lük uy­gu­la­ma sa­yı­sı ve te­da­vi sü­re­si he­ki­min ve­re­ce­ğika­ra­ra gö­re ayar­la­nır. Gö­zün, gö­rü­nüş­te nor­ma­le dön­dük­ten 48 sa­atson­ra­sı­na ka­dar te­da­vi­si­ne de­vam edil­me­si ge­re­kir.

Oftalmotrim adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki