TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  22 Eylül 2019, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ok­si­as­ka­ril Şu­rupAro­ma

Pi­pe­ra­zi­n he­ksa­hid­rat

Ambalaj: 600 mg/5 mLx100 mL’lik şişe.

End.:As­ca­rislumb­ri­co­ides (so­lu­can) ve En­te­ro­bi­us ver­mi­cu­la­ris (kıl­kur­du) te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Pi­pe­ra­zinve tuz­la­rı­na ka­rşı du­yar­lı olan kim­se­ler­de, böb­rek, ka­ra­ciğ­er yet­mez­lik­le­rin­de(ye­ni ge­çi­ril­miş sa­rı­lık da­hil), nö­ro­lo­jik ha­sar­lar­da, epi­lep­si­dekul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Eğer önem­li bir SSS ve gast­ro­in­tes­ti­nal sis­temve hi­per­sen­si­ti­vi­te re­ak­si­yon­u gö­rü­lür­se kul­la­nı­ma­ de­vam edil­me­me­li­dir.

Uyar.: Kıl­kur­du (ok­si­yür) te­da­vi­sin­denson­ra ge­rek bü­yük­ler­de ve ge­rek­se ço­cuk­lar­da oto­en­fek­si­yon ola­bi­le­ce­ğin­denilk te­da­vi­den 2 haf­ta son­ra ay­nı te­da­vi bir kez da­ha tek­rar­lan­ma­lı­dır.Ay­nı ev­de­ki şa­hıs­la­rın bi­rin­de kıl­kur­du gö­rü­lür­se, ev­de­kiherkesin ay­nı te­da­vi­ye ta­bi tu­tul­ma­la­rı ge­re­kir.

Yan E.:Na­di­renbu­lan­tı, kus­ma, di­ya­re, ür­ti­ker, baş ağ­rı­sı, baş dön­me­si, ku­lak çın­la­ma­sıgi­bi be­lir­ti­ler olu­şabilir. Na­di­ren he­mo­li­tik ane­mi gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Pi­ran­telve klorp­ro­ma­zin­le bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: ½-1 ya­şın­da­ki ço­cuk­la­ra gün­de 1 öl­çek (5 mL);2-3 ya­şın­da­ki ço­cuk­la­ra 2 öl­çek (10 mL); 4-6 ya­şın­da­ki ço­cuk­la­ragün­de 1 çor­ba ka­şı­ğı (15 mL); 7 ya­şın­da­ki ço­cuk­la­ra ve da­ha bü­yük­le­regün­de 2 çor­ba ka­şı­ğı (30 mL) ye­mek­ler­den son­ra alı­nır. Te­da­vi­ye 4 gün de­vam edi­lir. As­ka­ri­asis­te bir kür ye­ter, ge­re­kir­se1-2 gün son­ra bir kür da­ha ya­pı­lır. Oxi­yu­ri­asis­de kal­mış yu­mur­ta­lar­danolu­şan ola­sı pa­ra­zit­le­ri öl­dür­mek için 2-4 haf­ta son­ra bir em­ni­yetkü­rü da­ha öne­ri­lir.

 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki