TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  26 Eylül 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ok­si­kam Tab­let    Sanofi-Aventis

Pi­ro­ksi­kam

Ambalaj: 20 mgx30tablet.

Eşdeğeri:İnflamexKapsül: 20 mgx30 kapsül (Biofarma).

End.:An­ti­enf­la­ma­tu­varve/ve­ya anal­­je­zik et­ki ge­rek­ti­ren ro­ma­to­id art­rit, os­te­oart­rit(art­roz, de­je­ne­ra­tif ek­lem has­ta­lı­ğı) ve an­ki­lo­zan spon­di­li­tinakut ağ­rı­lı dö­nem­le­rin­de, akut mus­ku­los­ke­le­tal has­ta­lık­lar, akutgut, cer­ra­hi gi­ri­şim­ler­den son­ra­ki ve akut trav­ma so­nu­cu ağ­rı gi­biçe­şit­li du­rum­lar­da en­di­ke­dir. 12 yaş ve üze­ri has­ta­lar­da pri­merdis­me­no­re­de ağ­rı­nın gi­de­ril­me­sin­de en­di­ke­dir. Üst so­lu­num yo­lu enf­la­mas­yo­nuy­lail­gi­li ateş ve ağ­rı­nın gi­de­ril­me­si için de kul­la­nı­la­bi­lir.

Kontr.E.:Ak­tif pep­tikül­ser­de kont­ren­di­ke­dir. Da­ha ön­ce­den bi­li­nen aşı­rı du­yar­lı­ğıolan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. As­pi­rin ve di­ğer nons­te­ro­idal an­ti­enf­la­ma­tu­varilaç­lar­la as­tım semp­tom­la­rı, na­zal po­lip­ler, an­ji­yo­ödem ve­ya ­ür­ti­kergö­rü­len has­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Sey­rek ola­rak pep­tik ül­se­ras­yon,per­fo­ras­yon ve na­di­ren fa­tal ola­bi­len gast­ro­in­tes­ti­nal he­mo­ra­jibil­di­ril­miş­tir. Na­dir du­rum­lar­da nons­te­ro­idal an­ti­enf­la­ma­tu­varilaç­lar in­ters­tis­yel nef­rit, glo­me­rü­lit, pa­pil­ler nek­roz ve nef­ro­tiksend­ro­ma ne­den ola­bi­lir. Pi­rok­si­kam, trom­bo­sit ag­re­gas­yo­nu­nuazal­tır ve ka­na­ma za­ma­nı­nı uza­tır. Ge­be­lik­te kul­la­nı­mı öne­ril­mez.Em­zi­ren an­ne­ler­de kli­nik gü­ve­nir­li­ği he­nüz ka­nıt­lan­ma­dı­ğın­danöne­ril­mez.

Yan E.:Sto­ma­tit,ano­rek­si, epi­gast­rik sı­kın­tı, bu­lan­­tı, ka­bız­lık, ab­do­mi­nal ra­hat­sız­lık,di­ya­re, ka­rın ağ­rı­sı, gaz, ha­zım­sız­lık ola­bi­lir.

Etkileş.:Nons­te­ro­idalan­ti­enf­la­ma­tu­var ilaç­lar sod­yum, po­tas­yum ve su tu­tul­ma­sı­na ne­denola­bi­lir ve di­üre­tik ajan­la­rın nat­ri­üre­tik et­ki­si­ne en­gel ola­bi­lir.Ku­ma­rin ti­pi an­ti­ko­agü­lan­lar­la bir­lik­te ve­ril­me­siy­le ka­na­mabil­di­ril­miş­tir.

Doz Önerisi: Ro­ma­to­id art­rit, os­te­oart­rit, an­ki­lo­zan spon­di­lit­tegün­de tek doz 20 mg ile baş­la­nır, ya­nı­ta gö­re doz 10 mg’ye in­di­ri­le­bi­lir.An­ti­enf­la­ma­tu­var ola­rak gün­de 1 ve­ya 2 kez 20 mg ye­ter­li­dir. Akutgut nö­bet­le­rin­de te­da­vi­ye 40 mg ile baş­la­nır. Bu­nu iz­le­yen 4. ve 6.gün­de 1 ve­ya 2 kez 40 mg te­da­vi­ye de­vam edi­lir. Tab­let­ler ye­mek­ler­leve­ya ye­mek­ten son­ra alın­ma­lı­dır.

Oksikam adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki