TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Onad­ron Am­pul    İ.E. Ula­gay

De­ksa­met­a­zo­n sod­yumfos­fat

Ambalaj: 8 mg/2 mLx1 ampul.

End.:Evo­lü­tifkro­nik po­li­art­rit, ek­lem ro­ma­tiz­ma­sı, ro­ma­to­id art­rit, psö­ri­a­tikart­rit, os­te­o­art­rit, spon­di­lit, si­no­vit, te­no­si­no­vit, bur­sit gi­biro­ma­tiz­mal has­ta­lık­lar; aler­jik ri­nit, bron­şi­yal as­tım, kon­takt der­ma­tit,ato­pik der­ma­tit, se­rum has­ta­lı­ğı, ilaç ve trans­füz­yon aler­ji­si, an­ji­yo­nö­ro­tiködem, la­renks öde­mi gi­bi aler­jik has­ta­lık­lar; psö­ri­azis, se­bo­re­ikder­ma­tit, eks­fo­li­ya­tif der­ma­tit, pem­fi­gus, der­ma­tom­yo­si­tis, skle­ro­der­magi­bi der­ma­to­lo­jik has­ta­lık­lar; sis­te­mik lu­pus eri­te­ma­to­zus, akutro­ma­tiz­mal kar­dit gi­bi kol­la­gen has­ta­lık­la­rı; semp­to­ma­tik sar­ko­i­doz,Lo­eff­ler send­ro­mu, be­ri­li­ya­zis, as­pi­ras­yon pnö­mo­ni­si, am­fi­zem,ak­ci­ğer gra­nü­la­ma­to­zu gi­bi so­lu­num sis­te­mi has­ta­lık­la­rı; kon­junk­ti­vit,ke­ra­tit, ke­ra­to­konk­junk­ti­vit, skle­rit, episk­le­rit, uve­it, ko­ri­yo­re­ti­nit,semp­to­ma­tik of­tal­mi, iri­tis, iri­do­sik­lit, her­pes zos­ter of­tal­mi­kus(Her­pes simp­leks de­ğil), op­tik nev­rit, ret­ro­bül­ber nev­rit gi­bi of­tal­mikhas­ta­lık­lar; id­yo­pa­tik trom­bo­si­to­pe­nik pur­pu­ra (IM yol­la uy­gu­lan­ma­sıkont­ren­di­ke­dir), si­to­pe­ni, he­mo­li­tik ane­mi, erit­rob­las­to­pe­ni,kon­je­ni­tal hi­pop­las­tik ane­mi gi­bi he­ma­to­lo­jik bo­zuk­luk­lar; lö­se­mive len­fo­ma­lar, Hodg­kin has­ta­lı­ğı, len­fo­sar­kom gi­bi ne­op­las­tik has­ta­lık­lar;id­yo­pa­tik ve­ya lu­pus eri­te­ma­to­zu­sun ne­den ol­du­ğu nef­ro­tik send­romgi­bi öde­me yol açan has­ta­lık­lar; ül­se­ra­tif ko­lit, böl­ge­sel en­te­ritgi­bi gast­ro­in­tes­ti­nal sis­tem has­ta­lık­la­rı; pri­mer ve­ya me­tas­ta­tikbe­yin tü­mör­le­ri­nin, kra­ni­oto­mi­nin ve­ya sad­me­le­rin yol aç­tı­ğı be­yinödem­le­ri (ope­ras­yon ve­ya di­ğer spe­si­fik te­da­vi­le­rin de uy­gu­lan­ma­sıkay­dıy­la); pri­mer ve­ya se­kon­der ad­re­no­kor­ti­kal ye­ter­siz­lik­ler,kon­je­ni­tal ad­re­nal hi­perp­la­zi, non-sup­pu­ra­tif ti­ro­id, ad­re­no-ge­ni­talsend­rom, kan­ser­le bir­lik­te gö­rü­len hi­per­kal­se­mi gi­bi en­dok­rin bo­zuk­luk­larve ad­re­no­kor­ti­kal hi­per­fonk­si­yon teş­hi­si için ya­pı­lan test­ler; nö­ro­lo­jikve­ya mi­yo­kard­la il­gi­li semp­tom­la­ra yol açan tric­hi­no­sis, su­ba­rak­no­idblo­ka yol açan ve­ya aç­ma ola­sı­lı­ğı güç­lü olan me­nen­jit tü­ber­kü­loz(an­ti­tü­ber­kü­loz ilaç­lar­la bir­lik­te), pe­ri­ar­te­ri­tis no­do­sa, Cha­ufard-Stillsend­ro­mu gi­bi çe­şit­li has­ta­lık­la­rın te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Can­lıaşı uy­gu­lan­ma­sı, ge­be­lik, aşı­rı du­yar­lık, akut en­fek­si­yon ve Her­peszos­ter’de kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Pep­tik ül­ser­li, os­te­opo­ro­zis­li psi­ko­zu ve­yaağır psi­ko­nev­ro­zu olan­lar­da an­cak ha­yat kur­ta­rı­cı ol­du­ğu za­man,kon­jes­tif kalp yet­mez­li­ği, kro­nik böb­rek yet­mez­li­ği, di­abe­tes mel­li­tus,en­fek­si­yon has­ta­lı­ğı olan ve yaş­lı ki­şi­ler­de çok dik­kat­li kul­la­nıl­ma­lı­dır.Sırt ağ­rı­sıos­te­opo­ro­za işa­ret ola­bi­le­ce­ği unu­tul­ma­ma­lı­dır. Yük­sek doz­da uzun sü­re kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Te­da­vi­nin bir­den ke­sil­me­si uy­gun de­ğil­dir. Ge­be­ler­de kul­la­nıl­ma­sıfe­tü­sü et­ki­ler, tıb­bi ge­rek­sin­me dı­şın­da ge­be­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Kor­ti­kos­te­ro­idalan an­ne­ler, be­bek­le­ri­ni em­zir­me­me­li­dir.

Yan E.:Vü­cut­tasu ve sod­yu­mu tu­tar­ken, po­tas­yum kay­bı­na ne­den olur. Ab­do­mi­nal dis­tan­si­yon,ül­se­ra­tif özo­fa­jit, in­ce ve ka­lın ba­ğır­sak per­fo­ras­yon­la­rı, pank­re­atit,aler­jik der­ma­tit, has­sas-in­ce cilt olu­şu­mu, pe­ri­nel böl­ge­de yan­mave ka­şın­ma, kon­vül­zi­yon­lar, int­rak­ra­ni­yal ba­sınç­ta art­ma ve bu­nabağ­lı ola­rak pa­pil­la öde­mi, pos­te­ri­or, glo­kom, ek­sof­tal­mi, int­ra­okü­lerba­sınç­ta art­ma, kas za­fi­ye­ti, kas küt­le­si kay­bı, os­te­opo­roz, uzunke­mik­ler­de pa­to­lo­jik kı­rık­lar, menst­rü­el bo­zuk­luk­lar, ço­cuk­lar­dage­li­şim ge­cik­me­si, di­ya­be­tik­ler­de in­sü­lin ve­ya oral hi­pog­li­se­mikge­rek­si­ni­min­de art­ma, hir­su­tizm, ay­rı­ca ki­lo ve iş­tah­ta art­ma, bu­lan­tı,yor­gun­luk, psi­şik bo­zuk­luk­lar, aşı­rı du­yar­lık re­ak­si­yon­la­rı gi­biyan et­ki­ler gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Bar­bi­tü­rat,fe­ni­to­in ve ri­fam­pi­sin­le bir­lik­te ve­ri­lir­se me­ta­bo­liz­ma hız­la­na­rakkor­ti­kos­te­ro­idin et­ki­si aza­la­bi­lir, an­ti­ko­agü­lan­la­ra yanıt aza­la­bi­lir.

Doz Önerisi: Gün­lük doz 4-20 mg’dir (mak­si­mum 80 mg).

Onad­ron Simp­le Göz/Ku­lak Dam­la­sı

Dek­sa­met­azo­n

Ambalaj: 5 mg/5 mL’lik şişe.

Eşdeğeri:Ce­be­dexGöz/Ku­lak Dam­la­sı: 5 mg/5 mL(Abdi İbrahim); De­kortGöz/Ku­lak Dam­la­sı: 5 mg/5mL (De­va); De­xa-Si­ne Göz Dam­la­sı:5 mg/5 mL (Li­ba); Ma­xi­dex Of­tal­mik Süs­pan­si­yon:5 mg/5 mL (Al­con); Spersadex Göz Damlası:5 mg/5 mL (NovartisOphtalmics).

End.:Aler­jikeks­ter­nal ok­lit, risk­li ol­ma­sı­na rağ­men ste­ro­id te­da­vi­si­nin ge­rek­ligö­rül­dü­ğü pü­rü­lan ya da pü­rü­lan ol­ma­yan en­fek­tif eks­ter­nal otit gi­bidış ku­lak yo­lu­nun ste­ro­id te­da­vi­ye ya­nıt ve­ren enf­la­mas­yon­lu du­rum­la­rile gözde aler­jik kon­junk­ti­vit, ak­ne ro­za­sea, yü­zey­sel nok­ta­lı ke­ra­tit,her­pes-zos­ter ke­ra­ti­ti, irit, sik­lit; kim­ya­sal mad­de ve ısı ne­de­niy­leolu­şan ya­nık­lar, ya­ban­cı ci­sim­le­rin yol aç­tı­ğı göz ka­pa­ğı ve bul­barkon­junk­ti­vi ya­ra­lan­ma­la­rı; göz ön seg­men­ti­nin çe­şit­li ne­den­le­rebağ­lı ir­ri­tas­yon ve en­fek­si­yöz ol­ma­yan enf­la­mas­yon­la­rı, göz ya­şıbe­zi ve göz ya­şı ke­se­si enf­la­mas­yon­la­rın­da kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Ku­la­ğın fun­gal en­fek­si­yon­la­rı, dek­sa­me­ta­zo­nakar­şı aşı­rı du­yar­lık du­rum­la­rı ve ku­lak za­rı per­fo­re olan has­ta­lar­ile gözdeki her­pe­tik ve mi­ko­tik ke­ra­tit, göz tü­ber­kü­lö­zü, glo­komanem­ne­zi, gö­zün tüm bak­te­ri­yel, vi­ral ve fun­gal en­fek­si­yon­la­rı,dek­sa­me­ta­zo­na aşı­rı du­yar­lık du­rum­la­rın­da kont­r­en­di­ke­dir.

Uyar.: Kor­ti­kos­te­ro­id içe­ren tüm müs­tah­zar­lar­da ol­du­ğugi­bi, dek­sa­me­ta­zon müs­tah­za­rı da dok­tor gö­ze­ti­mi al­tın­da kul­la­nıl­ma­yabaş­lan­ma­lı ve de­vam edil­me­li­dir. Ge­be­lik­te zor­un­lu ol­ma­dık­ça kul­la­nıl­ma­ma­lı,kul­la­nıl­ma­sı ke­sin ge­rek­li gö­rül­dü­ğün­de yo­ğun ve uzun sü­re­li te­da­vi­ler­denka­çı­nıl­ma­lı­dır. To­pi­kal uy­gu­la­nan ste­ro­id­ler sis­te­mik do­la­şı­mageç­ti­ği için, em­zi­ren an­ne­ler­de kul­la­nıl­ma­sı­nın zo­run­lu ol­du­ğudu­rum­lar­da em­zir­me­ye ara ve­ril­me­li­dir.

Yan E.:Özel­lik­leuzun sü­ren te­da­vi­ler­de göz si­nir­le­rin­de ha­ra­bi­yet, glo­kom, gö­rüşala­nı ve gö­rüş ber­rak­lı­ğın­da azal­ma, pos­te­ri­or sub­kap­sü­ler ka­ta­raktolu­şu­mu gi­bi yan et­ki­ler or­ta­ya çı­ka­bi­lir. Na­di­ren göz­de yan­ma, bat­ma mey­da­nage­le­bi­lir.

Doz Önerisi: Kulağa gün­de 3-4 dam­la dam­la­tı­lır. Gün­de 3-4 kezgöz­le­re 1-2 dam­la dam­la­tı­lır.

Onadron adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki