TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  05 Ağustos 2020, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

One A Day 55 Plus Film Kaplı Tab­letBa­yer

Vi­ta­min­ler: A vi­ta­mi­ni 6000 IU, B1vi­ta­mi­ni 4.5 mg, B2 vi­ta­mi­ni 3.4 mg, B6 vi­ta­mi­ni6 mg, B12 vi­ta­mi­ni 25 mg,C vi­ta­mi­ni 120 mg, D vi­ta­mi­ni 400 IU, E vi­ta­mi­ni 60 IU, bi­otin 30 mg, fo­lik asit 0.4 mg, ni­asin 20 mg, pan­to­te­nikasit 20 mg. Mi­ne­ral­ler: İyo­dür 150 mg, kal­si­yum 220 mg, klo­rür 34 mg,mag­nez­yum 100 mg, man­gan 2.5 mg, po­tas­yum 37.5 mg, ba­kır 2 mg, çin­ko 15mg, krom 10 mg, mo­lib­den 10 mg, se­len­yum 10 mg.

Ambalaj: 60 film tab­let.

End.:Özellikle55 yaşını aşkın yetişkinlerde, günlük vitamin gereksinimini karşılamada,hastalıklarla bağlantılı olan ve yalnızca diyetsel besinlerle tedavi edilemeyeneksikliklerin önlenmesi ve tedavisine yardımcı olarak endikedir.

Kontr.E.:Bi­le­şim­de­kimad­de­ler­den her­han­gi bi­ri­ne du­yar­lı­ğı olanlarda, kanda ve idrardakalsiyum düzeyinin normalin üstüne çıktığı durumlarda, böbrek taşı olanhastalarda, kanda tiroid hormonlarının normalin üstüne çıktığı durumlarda,kullanılmamalıdır.

Uyar.: Hi­per­vi­ta­mi­no­za ne­den ola­bi­lenA ve D vi­ta­min­le­ri ile ay­rı­ca te­da­vi gö­ren­ler­de yan et­ki gö­rül­me­me­siiçin doz ayar­lan­ma­lı­dır. Ge­be­lik­te yük­sek doz A vi­ta­mi­ni alın­ma­ma­lı­dır.Baş­ka vi­ta­min preparatlarıyla bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: Na­di­ren aler­jik re­ak­si­yon­lar,gast­ro­in­tes­ti­nal bo­zuk­luk­lar (di­ya­re, şiş­kin­lik gi­bi) gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: Le­vo­do­pa­nın an­ti­par­kin­son et­ki­sipi­ri­dok­sin (B6) ta­ra­fın­dan in­hi­be edi­lir. Kal­si­yum oraltet­ra­sik­lin­le­rin ve flo­rür müs­tah­zar­la­rı­nın emilimini azal­ta­bi­lir.Ti­ya­zid di­üre­tik­le­ri üri­ner kal­si­yum atı­lı­mı­nı azalt­tı­ğın­dan,kanda kalsiyum artış riski gözönünde tutulmalıdır.

Doz Önerisi: Ye­tiş­kin­le­r ta­ra­fın­dan gün­de 1 film tab­let, birmik­tar sı­vı ile alı­nır.

One A Day Ma­xi­mum Film Kaplı Tab­let

Vi­ta­min­ler: A vi­ta­mi­ni 5000 IU, B1vi­ta­mi­ni 1.5 mg, B2 vi­ta­mi­ni 1.7 mg, B6 vi­ta­mi­ni2 mg, B12 vi­ta­mi­ni 6 mg,C vi­ta­mi­ni 60 mg, D vi­ta­mi­ni 400 IU, E vi­ta­mi­ni 30 IU, bi­otin 30 mg, fo­lik asit 0.4 mg, ni­asin 20 mg,pan­to­te­nik asit 10 mg. Mi­ne­ral­ler: De­mir18 mg, iyodür 150 mg, kalsiyum 130mg, klorür 34 mg, magnezyum 100 mg, potasyum 37.5 mg, mangan 2.5 mg, bakır 2mg, çinko 15 mg, krom 10 mg, molibden10 mg, selenyum 10 mg.

Ambalaj: 60 film tab­let­.

End.:Yetişkinlerde,günlük vitamin gereksimini karşılamada, hastalıklarla bağlantılı olan veyalnızca diyetsel besinlerle tedavi edilemeyen eksikliklerin önlenmesine vetedavisine yardımcı olarak kullanılır.

Kontr.E.:Bi­le­şim­de­kimad­de­ler­den her­han­gi bi­­ri­ne du­yar­lı­ğı olan ki­şi­ler­de, aşırı demiryüklemesinde, demir metabolizması bozukluğunda, hipertiroidizmde,kullanılmamalıdır.

Uyar.: Hipervitaminoza neden olabilen A ve D vitaminleri ileayrıca tedavi gören kişilerde yan etki görülmemesi için doz ayarlanmalıdır.Gebelikte yüksek dozlarda A vitamini alınmamalıdır. Demir içermesi nedeniyle,dışkı siyahımsı renk alabilir ve ayrıca yüksek dozlarda uzun sürekullanıldığında hemosiderozis olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır. İdrardakalsiyumun arttığı durumlarda, böbrek fonksiyon bozukluğu ya da üriner taşhikayesi bulunanlarda, idrarda kalsiyum atılımının izlenmesi gereklidir. Başkavitamin preparatlarıyla birlikte kullanılmamalıdır.

Yan E.: Belirtilen doz aralığında genellikle yan etki görülmez.Nadiren alerjik reaksiyonlar, mide-bağırsak bozuklukları (diyare, şişkinlikgibi) görülebilir.

Etkileş.: Levodopanın antiparkinsonizm etkisi B6 vitaminitarafından inhibe edilir. Kalsiyum oral tetrasiklinlerin ve florürpreparatlarının emilimini azaltabilir. Tiyazid diüretikleri idrarla kalsiyumatılımını azalttığından kanda kalsiyum artış riski göz önünde tutulmalıdır.

Doz Önerisi: Ye­tiş­kin­le­r ta­ra­fın­dan gün­de bir film tab­let,bir mik­tar sı­vı ile alı­nır.

One A Day Men’s Film Kaplı Tab­let

Vitaminler: A vi­ta­mi­ni 5000 IU, C vitamini 90mg, B1 vi­ta­mi­ni 2.25 mg, B2 vi­ta­mi­ni 2.55 mg, B6vi­ta­mi­ni 3 mg, B12 vi­ta­mi­ni 9 mg, D vi­ta­mi­ni 400 IU, E vi­ta­mi­ni 45 IU, fo­lik asit 0.4 mg,ni­asin 20 mg, pan­to­te­nik asit 10 mg. Mineraller:İyodür 150 mg, magnezyum 100mg, çinko 15 mg, selenyum 87.5 mg,bakır 2 mg, mangan 3.5 mg, krom 150 mg,molibden 42 mg, klorür 34 mg,potasyum 37.5 mg.

Ambalaj: 60 film tab­let­.

End.:Erkeklerde,günlük vitamin gereksinimini karşılamada, hastalıklarla bağlantılı olan veyalnızca diyetsel besinlerle tedavi edilemeyen eksikliklerin önlenmesine vetedavisine yardımcı olarak endikedir.

Kontr.E.:Bi­le­şim­de­kimad­de­ler­den her­han­gi bi­ri­ne karşı aşırı du­yar­lı­ğı olanlarda vehipertiroidizmde kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Hi­per­vi­ta­mi­no­za ne­den ola­bi­lenA ve D vi­ta­min­le­ri ile ay­rı­ca te­da­vi gö­ren­ler­de yan et­ki gö­rül­me­me­siiçin doz ayar­lan­ma­lı­dır. Ge­be­lik­te yük­sek doz A vi­ta­mi­ni alın­ma­ma­lı­dır.Baş­ka vi­ta­min müs­tah­zar­la­rıy­la bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: Na­di­ren aler­jik re­ak­si­yon­lar,gast­ro­in­tes­ti­nal bo­zuk­luk­lar (di­ya­re, şiş­kin­lik gi­bi) gö­rü­le­bi­lir.A ve D vi­ta­min­le­ri yük­sek doz­lar­da ve uzun sü­re kul­la­nıl­dı­ğın­da hi­per­vi­ta­mi­no­zayol aça­bi­lir.

Etkileş.: Le­vo­do­pa­nın an­ti­par­kin­son et­ki­sipi­ri­dok­sin (B6) ta­ra­fın­dan in­hi­be edi­lir.

Doz Önerisi: Ye­tiş­kin­le­r ta­ra­fın­dan gün­de bir film tab­let,bir mik­tar sı­vı ile alı­nır.

One A Day Wo­men’s Film Kaplı Tab­let

Vi­ta­min­ler: A vi­ta­mi­ni 2500 IU, C vi­ta­mi­ni60 mg, D vi­ta­mi­ni 200 IU, E vi­ta­mi­ni 25 IU, B1 vi­ta­mi­ni 1.5mg, B2 vi­ta­mi­ni 1.7 mg, B6 vi­ta­mi­ni 2 mg, ni­asin14 mg, B12 vi­ta­mi­ni 10 mg,fo­lik asit 0.4 mg, pan­to­te­nik asit 10 mg. Mi­ne­ral­ler:De­mir 10 mg, kal­si­yum 400 mg, magnezyum 50 mg.

Ambalaj: 60 film tab­let.

End.:Kadınlarda,günlük vitamin gereksinimini karşılamada, hastalıklarla bağlantılı olan veyalnızca diyetsel besinlerle tedavi edilemeyen eksikliklerin önlenmesi vetedavisine yardımcı olmak amacıyla kullanılır.

Kontr.E.:Bi­le­şim­de­kimad­de­ler­den her­han­gi bi­ri­ne du­yar­lı­ğı olan ki­şi­ler­de, vücutta veidrarda kalsiyum düzeyinin arttığı durumlarda, böbrek taşı olanlarda, aşırıdemir yüklemesinde ve demir metabolizmasının bozulması durumunda,kullanılmamalıdır.

Uyar.: Hi­per­vi­ta­mi­no­za ne­den ola­bi­lenA ve D vi­ta­min­le­ri ile ay­rı­ca te­da­vi gö­ren­ler­de yan et­ki gö­rül­me­me­siiçin doz ayar­lan­ma­lı­dır. Ge­be­lik­te yük­sek doz A vi­ta­mi­ni alın­ma­ma­lı­dır.De­mir içer­me­si ne­de­niy­le dış­kı si­ya­hım­sı renk ala­bi­lir ve ay­rı­cayük­sek doz­lar­da uzun sü­re kul­la­nıl­dı­ğın­da he­mo­si­de­ro­zis ola­sı­lı­ğıgöz önün­de bu­lun­du­rul­ma­lı­dır. İdrarda kalsiyumun arttığı durumlarda,böbrek fonksiyon bozukluğu ya da üriner taş hikayesi bulunanlarda, idrardakalsiyum atılımının izlenmesi gereklidir. Başka vitamin preparatlarıylabirlikte kullanılmamalıdır. Gebelik/Emzirme: Belirtilen doz aralığında bilinen herhangi bir riskyoktur. Bir hekimin reçetesi olmaksızın, gebe kadınlar 3 mg’ye eşdeğer olangünlük 10.000 IU A vitamini (retinol) dozunu aşmamalıdır. Dolayısıyla, dozajtalimatlarına tamamen uyulması gerekir. One-A-Day Women's kullanımı, gebe kalma öncesinde, gebelikte ve gebeliksonrasında (emzirme döneminde) önerilmektedir.

Yan E.: Belirtilen doz aralığında genellikleyan etki görülmez. Demir takviyesinin bir sonucu olarak, aşırı duyarlıkişilerde mide-bağırsak bozuklukları meydana gelebilir.

Etkileş.: Levodopanın antiparkinsonizm etkisi,piridoksin (B6 vitamini) tarafından inhibe edilir. Kalsiyum oraltetrasiklinlerin ve florür preparatlarının emilimini azaltabilir. Tiyaziddiüretikleri idrarla kalsiyum atılımını azalttığından kanda kalsiyum artışriski gözönünde tutulmalıdır.

Doz Önerisi: Ye­tiş­kin­le­r ta­ra­fın­dan gün­de 1 film tab­let, birmik­tar sı­vı ile alı­nır.

OneADay adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki