TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  17 Aralık 2018, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Or­ni­do­ne FilmTab­letTriP­har­ma

Or­ni­da­zol

Ambalaj: 250 mgx20 tablet :: 500 mgx10 tablet.

Eşdeğeri:Bi­te­ralLak Tab­let: 250 mgx20tablet, 500 mgx10 tablet (Roc­he); Bor­ne­ral Film Tab­let:250 mgx20 tablet (İlsan); Or­ni­sidFilm Tab­let: 250 mgx20tablet, 500 mgx10 tablet (Abdiİbrahim); Or­ni­topFilm Tab­let: 250 mgx20tablet (Top­rak).

End.:Ana­erobbak­te­ri­le­re bağ­lı en­fek­si­yon­lar­da: Sep­ti­se­mi,me­nen­jit, pe­ri­to­nit, po­sto­pe­ra­tif ya­ra en­fek­si­yon­la­rı, do­ğumson­ra­sı sep­ti­se­mi, sep­tik abor­tus ve sö­zü edi­len bak­te­ri­le­rin sap­tan­dı­ğıve­ya var­lı­ğın­dan şüp­he­le­ni­len en­do­met­rit ol­gu­la­rın­da, özel­lik­leko­lon ve ji­ne­ko­lo­jik ope­ras­yon ge­çi­re­cek ol­gu­lar baş­ta ol­mak üze­re,cer­ra­hi gi­ri­şim­ler­de pro­fi­lak­si ama­cıy­la; Ame­bi­asis: Amip­lidi­zan­te­ri da­hil En­ta­mo­ebahis­toly­ti­ca’nın ne­den ol­du­ğu tüm ba­ğır­saken­fek­si­yon­la­rın­da ame­bi­asi­sin tüm ekst­ra­in­tes­ti­nal form­la­rın­da,özel­lik­le ame­bik ka­ra­ci­ğer apse­sin­de; tri­ko­mo­ni­azis, ka­dın­lar­dave er­kek­ler­de Tric­ho­mo­nasva­gi­na­lis’e bağ­lı ge­ni­toüri­ner en­fek­si­yon­lar­daen­di­ke­dir.

Kontr.E.:SSS has­ta­lı­ğıolan has­ta­lar­da ve or­ni­da­zo­le kar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı ol­du­ğubilinenlerde kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Atak­si, ver­ti­go ve­ya zi­hin­selkon­füz­yon du­ru­mun­da te­da­vi ke­sil­me­li­dir. Be­lir­gin ka­ra­ci­ğer bo­zuk­lu­ğubu­lu­nan has­ta­lar­da, or­ni­da­zol uy­gu­la­ma­la­rı ara­sın­da­ki sü­re­niniki ka­tı­na çı­ka­rıl­ma­sı öne­ril­mek­te­dir. Ke­sin­ ge­rek­li de­ğil­se ge­be­li­ğinilk 3 ay­lık dö­ne­min­de ve­ril­me­me­li­dir.

Yan E.:Baş dön­me­si,baş ağ­rı­sı ve gast­ro­in­tes­ti­nal ra­hat­sız­lık­lar, cilt­te kı­za­rık­lık,kas za­yıf­lı­ğı, ser­sem­lik gi­bi ha­fif yan et­ki­ler gö­rü­le­bi­lir. Na­di­renyal­nız duy­sal ve­ya duy­sal ve mo­tor pe­ri­fe­rik nö­ro­pa­ti göz­len­miş­tir.Ay­rı­ca tre­mor, ri­gor ko­or­di­nas­yon bo­zuk­lu­ğu ve bi­linç azal­ma­sı gi­biSSS bo­zuk­luk­la­rı da bil­di­ril­miş­tir. Ba­zı ol­gu­lar­da da cilt re­ak­si­yon­la­rıgöz­len­miş­tir.

Etkileş.:Al­kol­lüiçe­cek­ler ve al­kol içe­ren ilaç­la­rın alın­ma­sın­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır.Di­sül­fi­ram­la bir­lik­te de­li­ri­um, kon­füz­yo­nel du­ru­ma ne­den ola­bi­lir.Oral an­ti­ko­agü­lan­la­rın (var­fa­rin) et­ki­si ve he­mo­ra­ji ris­ki ar­tar;oral an­ti­ko­agü­lan do­zu ayar­lan­ma­lı­dır. 5-floro­ura­si­lin kli­ren­siaza­lır ve tok­si­si­te ris­ki ar­tar.

Doz Önerisi: Tab­let­ler da­ima ye­mek­ler­den son­ra alın­ma­lı­dır.Tri­ko­mo­ni­asis­te tek doz­luk te­da­vi: Yal­nız­ca ak­şam6 tab­let. 5 gün­lük te­da­vi: Sa­bah ve ak­şam ol­mak üze­re gün­de 2 kez2’şer tab­let. Tüm ol­gu­lar­da re­en­fek­si­yon­dan ko­run­mak için has­ta­nıneşi­ne de ay­nı doz uy­gu­lan­ma­lı­dır. Ço­cuk­lar için gün­lük doz 25mg/kg’dir. Ame­bi­asis­te kul­la­nım: Amib­li di­zan­te­ri­li has­ta­lar­daüç gün­lük te­da­vi ye­tiş­kin­ler ve 35 kg’nın üze­rin­de­ki ço­cuk­lar­da ak­şambir kerede 6 tab­let; 60 kg’nin üs­tü için 4 sa­bah, 4 ak­şam ol­mak üze­re 8tab­let. 35 kg’ye ka­dar olan ço­cuk­lar­da tek doz­da her 3 kg vü­cut ağı­r­lı­ğıiçin ya­rım tab­let (40 mg/kg ola­rak) Ame­bi­asi­sin tüm form­la­rı için 5-10gün­lük te­da­vi­de ye­tiş­kin­ler ve 35 kg’nin üze­rin­de­ki ço­cuk­lar­da 2tab­let sa­bah, 2 tab­let ak­şam ol­mak üze­re 4 tab­let; 35 kg’ye ka­dar olanço­cuk­lar­da tek doz­da her 5 kg vü­cut ağı­rlı­ğı için ya­rım tab­let (25mg/kg ola­rak) uy­gu­la­nır. Gi­ar­di­azis­te 1-2 gün­lük te­da­vi­de, ye­tiş­kin­ler ve 35 kg’nin üze­rin­de­kiço­cuk­lar için 6 tab­let ak­şam­la­rı tek doz­da alı­nır. 35 kg’ye ka­dar olanço­cuk­lar­da, tek doz­da, her 3 kg vü­cut ağı­rl­ığı için ya­rım tab­let (40mg/kg ola­rak); 5-10 gün­lük te­da­vi­de ise ye­tiş­kin­ler­de ve 35 kg’nin üze­rin­de­kiço­cuk­lar­da 2 tab­let sa­bah, 2 tab­let ak­şam, 35 kg’ye ka­dar olan ço­cuk­lar­datek doz­da, her 5 kg vü­cut ağır­lı­ğı için ya­rım tab­let (25 mg/kg ola­rak).

Ornidone adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki